Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanas Pūslys

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Antanas Pūslys (1910-1982)

Gimė 1910 sausio 25 d. Drobiškių kaime, Salako valsčiuje, Zarasų rajone, Apolonijaus ir Uršulės Pūslių šeimoje. Mokėsi Salako pradinėje mokykloje. 1923 metais mokėsi Zarasų progimnazijos, vėliau Zarasų aukštesniojoje komercijos mokykloje. Besimokydamas pradėjo garsėti kaip poetas. Rašė eiles į gimnazijos laikraštį. Kartą gimnazisto Alpos Kukankos-Liepsnonio patartas keletą eilėraščių nusiuntė daktarui Jonui Kaškaičiui, ir jis išspausdino kūrinėlius Amerikos kairiųjų laikraščiuose „Laisvė“ ir „Viltis“.

   1930 m. Antanas Pūslys išvyko į Kauną, vertėsi atsitiktiniais darbais, rašė korespondencijas spaudai, piešė, rengė egzaminams moksleivius ir pats mokėsi „Pavasario“ aukštesniojoje komercijos mokykloje suaugusiems, ten baigė aštuonias klases. 1933 metais tapo Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Juridinio skyriaus laisvu klausytoju. Aktyviai dalyvavo studentų visuomeninėje veikloje, nuo 1934 metų buvo studentų korporacijų „Varpas“ ir „Aušrininkas“ narys. 1935 metų rugsėjo mėnesį perėjo į Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos skyrių. Gavo pastovų braižytojo darbą Lietuvos kariuomenės vyr. štabe ir čia dirbo iki 1935 metų. 1936 metais spalio mėnesį buvo pašalintas iš „Varpo“ korporacijos ir universiteto už  triukšmavimą ir dažnus išgėrimus.

    Dar kurį laiką Antanas Pūslys gyveno ir atsitiktinius darbus dirbo Kaune. Aktyviai bendradarbiavo opozicinėje spaudoje: Justo Paleckio redaguotame „Laiko žodyje“, žurnaluose „Moksleivis“, „Moksleivių varpai“, „Jaunimas“, „Geležinkelietis“, dienraščiuose „Lietuvos žinios“, „Lietuvos ūkininkas“, „Radikal-demokratai“ ir kituose.

    1937 metų rudenį Antanas Pūslys grįžo į Drobiškių kaimą, Kaune palikęs nebaigtas studijas, bohemiškas naktis ir periodikoje išbarstytus poezijos posmus. Savo tėviškėje ūkininku Antanas Pūslys netapo, gal daugiau buvo klajojantis amatininkas. Dekoravo Salako bažnyčią, rašė eilėraščius, pjeses, tapė paveikslus, dirbo kultūrinį darbą. Jo parašytas pjeses noriai statė klojimų ir mokyklų teatruose, daugelį jų pats režisavo, piešė dekoracijas, vadovavo kostiumų gaminimui, retkarčiais ir pats vaidino. Kaip tapytojas geriausius darbus atliko ant Salako bažnyčios vidinių sienų ir skliauto. Geriausiai išlikęs restauruotas paveikslas „Dievas“ skliaute virš altoriaus. Neišliko žemiau buvęs „Londono tiltas“ ir „Salako bažnyčia“. Po karo labiausiai nukentėjo Antano Pūslio tapyti paveikslai po vargonais. Dešinėje pusėje prie durų išliko „Sūnus paklydėlis“ ir „Moteris prie šulinio“. Abu šie paveikslai dabar pridengti naujais piešiniais ant drobės. Iš tarybinio laikotarpio tapybos išliko paveikslas "Paskutinė vakarienė" Švedriškės bažnyčioje. Jo tapyto paveikslo „Salako bažnyčia“ reprodukcija 1944 metais pasiekė Ameriką, buvo tiražuojama užsienio lietuvių spaudoje, patalpinta Broniaus Kviklio knygoje „Lietuvos bažnyčios“ (T. 4., p. 338).

     1937 metų rudenį Salako bažnyčios dekoravimo darbai buvo baigti ir Antanas Pūslys vėl liko be darbo.  Antanas Pūslys parašė prašymą Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspektoriui Jonui Samui, kad skirtų jį mokytoju nuo lenkų išvaduotame valsčiuje. 1938 metais Antanas Pūslys baigė Švietimo ministerijos bibliotekininkų kursus, tikėjosi gauti bibliotekos vedėjo vietą. Jo prašymas liko be atsako.

   1940 metų liepos mėnesį, Lietuvoje pasikeitus valdžiai, Antanas Pūslys baigė Pedagoginius kursus Ukmergėje. 1940 metų gruodžio 16 d. buvo paskirtas Pošerinės pradinės mokyklos vedėju. 1941 m. spalį perkeltas į Smalvų pradinę mokyklą. Ši mokykla dėl šiltinės epidemijos 1941 m. gruodžio 20 d. buvo uždaryta ir Antanas Pūslys liko tik etatiniu Smalvų viešosios bibliotekos vedėju.

   1942 m. rugsėjį išvyko mokytojauti į Dukšto pradinę mokyklą, lygiai po metų buvo perkeltas mokytoju į Salako valsčiaus Tetervinių pradinę mokyklą. 1946 metų rugsėjo 1-osios laisvėje nebepasitiko, nes išvakarėse Antanas Pūslys buvo suimtas ir išvežtas į Zarasus. Tardymas truko trylika mėnesių. Iš Zarasų Antanas Pūslys buvo išvežtas į Vilniaus kalėjimą. Čia 1947 metų rugsėjo 24 d. Lietuvos TSR Aukščiausiasis teismas jam skyrė 10 metų lagerio ir 5 metus tremties. Pradžioje buvo laikomas Kaliningrado srities Jantarnojės lageryje, 1950 m. gegužės 26 d. išvežtas į Permės (Molotovo) sritį, kur iki 1955 metų kankinosi Vankino, Golovnaja ir Novaja kalėjimuose. 1955 m. gegužės 30 d. Molotovo srities išvažiuojamoji teismo sesija, peržiūrėjusi Antano Pūslio bylą, gražino jam pilietines teises, išleido į laisvę, bet nereabilitavo. 1957 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje, dirbo teatre dekoratoriumi. Mirė  Antanas Pūslys 1982 m. kovo 4 d. Vilniuje, palaidotas Salake.

Dėdė Samuolis - sargas keistuolis [Rankraštis] : 3-jų veiksmų pjesė vaikams / Antanas Pūslys. - [Zarasai], 1965. – 53 vaizdai

"Dėdė Samuolis - sargas keistuolis" rankraščio kopija PDF formatu.

 Skenuota PAVB Regioninio skaitmenininmo skyriaus.

img   Plačiau
Gyvenimo detalė [Rankraštis] : 1-no veiksmo, 2-jų paveikslų tragi-komedija / Antanas Pūslys. - [Zarasai], 1965. –57 vaizdai

"Gyvenimo detalė" rankraščio kopija PDF formatu.

 Skenuota PAVB Regioninio skaitmenininmo skyriaus.

img   Plačiau
Kas nerįžtingi - tie gyvi dingę [Rankraštis] : gyvulių gyvenimo vaizdelis / Antanas Pūslys. - [Zarasai], B.m.. –18 vaizdų

"Kas nerįžtingi - tie gyvi dingę" rankraščio kopija PDF formatu.

 Skenuota PAVB Regioninio skaitmenininmo skyriaus.

img   Plačiau
Laumė - teisdarė [Rankraštis] : 3-jų veiksmų, su epilogu pjesė - pasaka vaikams / Antanas Pūslys. - [Zarasai], 1960. – 81 vaizdas

"Laumė - teisdarė" rankraščio kopija PDF formatu.

 Skenuota PAVB Regioninio skaitmenininmo skyriaus.

img   Plačiau
Širdies raketos [Rankraštis] : eilėraščiai / Antanas Pūslys. - [Zarasai], 1960. – 319 vaizdų

"Širdies raketos" rankraščio kopija PDF formatu.

 Skenuota PAVB Regioninio skaitmenininmo skyriaus.

img   Plačiau
Vaikai ir vaisiai [Rankraštis] : 3-jų veiksmų pjesė vaikams / Antanas Pūslys. - [Zarasai], B.m.. – 53 vaizdai

"Vaikai ir vaisiai" rankraščio kopija PDF formatu.

 Skenuota PAVB Regioninio skaitmenininmo skyriaus.

img   Plačiau
Viešnagė Marse [Rankraštis] : 7-nių paveikslų pjesė - svajonė vaikams / Antanas Pūslys. - [Zarasai], 1961. – 105 vaizdai

"Viešnagė Marse" rankraščio kopija PDF formatu.

 Skenuota PAVB Regioninio skaitmenininmo skyriaus.

img   Plačiau
   
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas