Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Juozui Prunskiui - 105

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Amžinybei ir tėvų žemei… : T.T. Marijonų darbai : leidinys kultūros centro dedikacijos proga ; [Marijonų vienuolija / teksto paruošimas Juozo Prunskio ; dailininkas Jonas Pilipauskas ; pratarmė Antano Miciūno].- [Chicago, Ill. : Marian Fathers, 1959] (Chicago, Ill. : Lietuvių katalikų spaudos draugija).- [66] p. : iliustr., portr. 

Ateitininkai - komunistų ir nacių kankiniai / red. L. Kerulis, P. Narutis, J. Prunskis. - Putnam (Conn.) : Krikščionis Gyvenime, 1991. - 246, [1] p. : iliustr. - : 5.00 Lt 

Augštyn širdis : [pamokslai] / Juozas Prunskis.- Putnam, Conn. : Immaculata Press, 1957.- 260 p. 

Aušros Vartai Vilniuje : [faktai, padavimai, maldos ir poezija apie garsiąją Vilniaus šventovę] / J. Prunskis.- Chicago, Ill. : [s.n.], 1949 (Chicago, Ill. : Draugo sp.).- 40, [1] p., įsk. virš. : iliustr. 

Bėgome nuo teroro : iš tėvynės išblokštujų atsiminimai / Juozas Prunskis. - Čikaga, 1980. - 288 p. - su aut. autogr. inv. nr. 45018 (ZVB) 

Bolševikų nužudyti šauliai / Juozas Prunskis. - Čikaga : Lietuvių Šaulių sąjungos tremtyje centro valdyba, 1982. - 150 p. : iliustr. 

Dešimtasis Amerikos lietuvių kongresas, 1984 m. spalio 27-28 d.d. = 10th Lithuanian American Congress, October 27-28, 1984 : sušauktas Amerikos lietuvių tarybos : [programa] / [paruošė: Irena Blinstrubienė, Grožvydas J. Lazauskas, Juozas Prunskis].- Burbank (Ill.) : Amerikos Lietuvių Taryba, 1984.- 104 p. : iliustr. 

IX Amerikos lietuvių kongresas, 1979 m. spalio 13-14 d., Clevelande (Ohio) / [spaudai paruošė Juozas Prunskis].- Čikaga, Ill. : Amerikos Lietuvių Tarybos leidinys, 1980 (Čikaga, Ill. : M. Morkūno spaustuvė).- 80 p. : iliustr. 

IX Amerikos lietuvių kongresas : [Ohio, 1979 m. spalio 13-14 d. / spaudai paruošė Juozas Prunskis].- Čikaga (Ill.) : Amerikos Lietuvių Taryba, 1980.- 80 p. : iliustr.
28 moterys / Juozas Prunskis. - Putnam, 1959. - 159 p. - : 1.00 Lt 

Fifteen "liquidated" priests in Lithuania / Juozas Prunskis.- Chicago, Ill. : [s.n.], 1943.- 16 p. : portr. 

Gelbėjimas tremtinių iš Maskvos letenų / Juozas Prunskis.- Chicago : Amerikos lietuvių taryba, 1985.- 14 p. 

Jonas Kuprionis – miškininkas / [sudarė ir redagavo Jonas Bagdonas].- [Vilnius : Spauda, 2010] (Vilnius : Spauda).- 475, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 27 cm 

Juozo Keliuočio rankraščių fondas . Korespondencija 1930-1983 Keliuotis, Juozas, 1902-1983 - Dokumentai ir korespondencija .- [Laiškai Juozui Keliuočiui] / J.Prunskis.- Čikaga-Vilnius, [1957.IX.17-1958.II.25] 

Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria : (ką davė persiskyrimai Rusija ir Latvijai).- Kaunas, 1940.- 32 p. 

Ką ir kaip rašyti į laikraščius : keletas taisyklių pradedantiems spaudos bendradarbiams / J. Prunskis.- Kaunas : KVC, 1940.- 20 p. 

Ką ir kaip rašyti į laikraštį / J. Prunskis.- Chicago, Ill. : Draugas, 1950.- 46 p. 

Kaip mirė nemirtingieji / J. Prunskis.- Chicago, Ill. : Liet. R. K. Šv. Kazimiero kapinių direkcija, 1941 (Chicago, Ill. : Draugas).- 16 p.

Kanauninkas Kleofas Kozmianas švietėjas ir auklėtojas sunkiausiais vergijos laikais.- Panevėžys, 1934.- 16 p. 

Komunizmas ir revoliucija Amerikoje / J. Prunskis.- Pittsburg (Pa.) : [Tėvai pranciškonai, 1942].- 31 p. 

Kovos metai dėl savosios spaudos / K.J. Avižonis … [et al.] ; redagavo Vytautas Bagdanavičius, Petras Jonikas, Juozas Švaistas Balčiūnas. - Chicago : Lietuvių bendruomenė, 1957. - 365, [2] p. - Aut.: Prunskis, J. ir.kt. 

Laiškai lietuviams : metinės šventės programa : Jaunimo centras, 1961 kovo 11.- Chicago, Ill. : [s.n.], 1961.- 31 p., įsk. virš. 

Lietuva bolševikų okupacijoje = Lithuania occupied by the Soviet Union / red. J. Prunskis. - Čikaga : Jūrų Šaulių kuopa Klaipėda, 1979. - 240 p. : iliustr. - Santr. angl. - : 2.00 Lt 

Lietuva nacių ir bolševikų vergijoje / spaudai paruošė S.Š. ir Juozas Prunskis.- Chicago (Ill.) : A.L.R.K. f-jos Chicago a. spaudos sekc., 1944 .- 51 p. : iliustr. 

Lietuviai Sibire = Lithuanians in Siberia / redagavo Juozas Prunskis ; iliustravo Jonas Strungys.- Chicago (Ill.) : Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 1981.- 216 p. : iliustr., portr., žml. 

Lietuviai tautininkai - komunistų kankiniai : tautininkai, neolituanai, jaunalietuviai, santariečiai / redagavo: A. Kerulis, Juozas Prunskis, M. Valiukėnas. - Chicago (Ill.) : Amerikos liet. tautininės s-gos valdybos leid., 1988. - 191 p. 

Lietuviškų studijų institutas Chicagoje, 1953-1954 : [paskaitų konspektai].- [Chicago, Ill. : Lietuviškų studijų institutas, 1954].- [101] lap., įv. pag.

Lietuvių archyvas : bolševizmo metai / paruošė J. Prunskis. - Nauja laida. - Brooklyn : [s.n.], 1952. 3.00 Lt 

Lietuvių emigrantų fondas . Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių pavieniai dokumentai 1922-2000.- [Visuomenės veikėjo K. Pakšto laiškas kunigui, rašytojui J. Prunskiui] [Rankraštis] / Kazys Pakštas.- Santa Monika - Čikaga, 1946.III.14.-

Lietuvių emigrantų fondas . "Kario" žurnalo redaktoriaus Balio Raugo korespondencija 1985-1993.- ["Kario" žurnalo red. Balio Raugo korespondencija] / V[ytenis].J. Statkus, Vytautas P. Mikūnas, Andrius R. Mironas, J[uozas]. Prunskis, Bronys Raila [Rankraštis].- JAV, Venesuela, 1985.V.5-1990.II.27 .- 6 lap., 6 lšk. 

Lietuvių scenos darbuotojų sąjunga Chicagoje 1956-1972 m. / [sudarytoja, redaktorė bei įvadinių tekstų autorė Audronė V. Škiudaitė]. - Vilnius : Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). - 275, [1] p. Turinyje aut.: Juozas Prunskis ir. kt. 

Lietuvos žemėlapis = Map of Lithuania / sudarė J. Andrius. - Chicago : Lietuvių enciklopedijos l-kla, [1955]. - 47 p. - Bibliogr.: p. 46. 

Mano pasaulėžiūra : kultūrininkų pasisakymų rinkinys / red. J. Prunskis. - Čikaga [Ill.] : Lietuviškos knygos klubas, 1958. - 352 p. : iliustr. 

Maskva be kaukės / J. Douillet ; įvedamąjį žodį parašė A. Maliauskis ; iš rusų kalbos vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis.- Kaunas : J. Žilinskas, 1931.- 208 p. 

Meilė ir laimė / Juozas Prunskis. - Putnam : Immaculata Press, [1958]. - 248 p. : portr. 

Metai su Dievu / Juozas Prunskis ; [aplankas A. Rūkštelės].- Putnam, Conn. : Immaculata Press, 1958.- 239 p. : portr. 

Mokslas ir religija / Juozas Prunskis. - Los Angeles (Calif.) : Lietuvių dienos, 1964. - 141 p. : portr. - Vardų r-klė: p. 135-136. - Bibliogr.: p. 137 

Motina gailestingoji / Juozas Prunskis. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygo klubas, 1957 (Chicago (Ill.) : "Draugo" sp.). - 119 p. 

Motina / Juozas Prunskis ; dailininkas Vladas Vijeikis.- Chicago (Ill.) : Tėviškėlė, 1958.- 48 p. : iliustr., nat., portr.

Nomen Nescio : Tėvas Bruno Markaitis SJ nepažintas muzikos misionierius / Klaipėdos universitetas ; parengė Robertas Varnas.- Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007 (Klaipėda : KU l-kla).- 132, XII p. : iliustr., faks., nat. ; 21 cm 

Nuo Imsrės iki Orinoko : per fakirų žemę : lietuvio misijonieriaus atsiminimai, įspūdžiai, pergyvenimai Europoje, paslaptingojoj Indijoje ir Pietų Amerikoje / Antanas Sabaliauskas.- 2-oji 
laida, iliustr., aut. peržiūr. ir papild..- Castelnuovo Don Bosco : Saleziečių leidinys, 1958 (Castelnuovo Don Bosco : Saleziečių sp.).- 205 p., [19] iliustr., portr. lap. 

Pareiga / K.J. Prunskis.- Panevėžys : [Panevėžio balsas], 1934 (Panevėžys : "Bangos" sp.).- 24 p.
15 Lietuvoje sušaudytų kunigų / Juozas Prunskis.- Chicago, 1942.- 12 p. 

Prie vilties kryžiaus / Juozas Prunskis. - Chicago (Ill.) : P.M. Juras, 1948. - 139, [3] p. : portr. - Bibliogr.: p. [140] 

Rinktinės mintys : [citatos, aforizmai, priežodžiai ir patarlės / parengė] Juozas Prunskis. - 2-asis leid., patais. - Kaunas : Naujasis amžius, 2000 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 339, [1] p. ; 21 cm. - Virš. ir antr. p. aut.: Juozas Prunskis. - Tiražas 5000 egz. - 9.20 Lt 

Rinktinės mintys / spaudai parengė Juozas Prunskis. - Los Angeles : "Lietuvių dienų" l-kla, 1958. - 326 p. - Abėcėlinis autorių sąrašas: p. 311-324 

Sakalai parskrido : Julijonas Būtėnas atminties liudijimuose / [sudarė Vitalija Kazilionytė] Kaunas : "Į laisvę" fondo Lietuvos filialas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko) 453, [2] p. : iliustr., faks., žml. ; 22 cm Turinyje aut.: Juozas Prunskis ir kt. 

Sibiro ištrėmime ir bolševikų kalėjime / Juozas Prunskis.- Chicago, Ill. : Agn. Gilienė, 1944.- 20 p. 

Silpname kūne… / Juozas Prunskis. - Putnam (Conn.) : Immaculata, 1961. - 133 p. 

Spauda ir jos platinimas / Juozas Prunskis.- Kaunas, 1939.- 16 p.

Šv. Mišių klausyk! / J. Prunskis.- Panevėžys : "Bangos" sp., [1932].- 4 p. 

Tai mano Lietuva… : [visuomenės veikėjo] dr. Leono Kriaučeliūno gyvenimas ir darbai / sudarė Irena Kriaučeliūnienė ; [apžvalginių straipsnių autorė Audronė V. Škiudaitė]. - Vilnius [i.e. Kemare (JAV) : I. Kriaučeliūnienė], 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 431, [1] p. : Turinyje aut.: Juozas Prunskis ir kt.- Bibliogr. išnašose. 

Velaikių Čepėnai : [giminės istorija / sudarytojas Juozas Čepėnas ; spaudai parengė Audronė V. Škiudaitė]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). - 675, [1] p. Turinyje aut. Juozas Prunskis ir kt..- Vinius .- 2012.- p. 664-675. 

Vyrai klystkeliuose / Dr. Juozas Prunskis. - Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1962. - 307 p. 

Visuotinė mobilizacija atakai prieš tautos vėžius / Juozas Prunskis.- Kaunas, 1939.- 16 p. 

Redaktorius 

XX amžius : [dienraštis] / redaktorius Juozas Prunskis .- Kaunas : Akcinė "Žaibo" bendrovė, 1936-1940. 

Žurnalistika / redagavo Juozas Prunskis ; [kalbą lygino Stasys Barzdukas]. - Chicago : Lietuvių žurnalistų s-ga, 1974 (Chicago : "Draugo" sp.). - 291 p. 

Straipsniai knygose ir periodikoje 

Arkivyskupas Pranciškus Karevičius Marijampolės Marijonų vienuolyne : [atsiminimai] / J. Ž. [Juozas Prunskis] // Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai / Pranciškus Karevičius. – Vilnius : Katalikų akademija, 2006. – P. 401-403. 

Daktarai apie gyvenimo klausimus / Juozas Prunskis. – Persp. iš: XXI amžius. 1993, bal. 21 // Domininkas Bukontas (1873-1919) / [sudarytojai Jonas Nemanis, Danutė Kiltinavičienė, Vida Mikštienė, Danutė Pulokaitė, Danutė Karlienė]. – Zarasai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2011. – P. 116-117. 

Išgirsti balsą, ir tai dabar : [ištr. iš kun. "Meilė ir laimė"] / Juozas Prunskis // Caritas - 1995, Nr. 1, p. 15. 

Iš ligonės užrašų : [Iš kn. "Silpname kūne..."] / Juozas Prunskis // XXI amžius - 1994, Kovo 9. 

Istoriko pomirtinė dovana / Juozas Prunskis. – Persp. iš: Draugas. 1986, birželio 12 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 255-256. 

Kryžiaus ir plunksnos tarnyboje / Juozas Prunskis. – Nuotr. – Bibliogr.: 35 pavad. // Egzodo rašytojai / [parengė A. T. Antanaitis, A. Mickienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994. – P. 612-618. 

Kruvinų ašarų dienos : [apie 1941 m. birž. 13-15 d. Lietuvos gyventojų trėmimą į Sibirą] / Juozas Prunskis // Kregždutė - 1995, Birž. 14, p. 1, 4. 

Lietuviai išeiviai apie kultūrą : [Ištr. iš kn. "Mano pasaulėžiūra", Chicago, 1958] / Juozas Prunskis //
Tarp knygų - 1994, Nr. 5, p. 28-29. 

Lietuvos žydai ir holokaustas / Juozas Prunskis ; vertė Laimutė Kitkauskienė. – Faks. – Bibliogr.: 49 pavad. // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. –T. 14, p. 271-317.
"Skelbti tai, kas pozityvu" / Juoza Prunskis // Dienovidis - 1996, saus. 12, p. 2-3. 

Šeimos širdis : [iš kn. "Metai su Dievu"] / Juozas Prunskis // XXI amžius - 1994, Bal. 29, p. 4. 

Šveicaras, pašventęs gyvenimą Lietuvai / J. Prunskis. – Portr. // Draugas. – 1992, spal. 24, p. 2. 

Švyturys mūsų istorijoje / Juozas Prunskis // Sakalai parskrido / [sudarė Vitalija Kazilionytė]. – Kaunas : "Į laisvę" fondo Lietuvos filialas, 2008. – P. 190-191. 

Talentingas kultūrininkas : pokalbis su red. kun. P.Gaida : [iš "Lietuvių dienos", 1980, lapkritis] / Juozas Prunskis // Voruta - 1997, rugpj. 23-31 (Nr. 32), p. 10-11. 

Tomo Venclovos paskaitos mintys ir poezijos rečitalis : [Čikaga] / Juozas Prunskis. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 1986, birž. 7, p. 3-4. 

Žemininkų kūryba Poezijos dienose : [Čikaga, 1981 m. geg. 29 d. : supažindinama ir su T. Venclovos paskaita] / Juozas Prunskis // Aidai. – 1981, Nr. 4, p. 256-258.

Apie J. Prunskį 

A.A. prelatas Juozas Prunskis : [kunigas, išeivijos visuomenininkas, spaudos darbuotojas : 1907 12 22-2003 04 26 : nekrologas] // Mūsų pastogė. – 2003, geg. 30, p. 2. 

Altoriaus ir plunksnos tarnyboje : [apie Čikagoje gyvenantį prelatą J. Prunskį] / Aldona Žemaitytė-Petrauskienė ; [su prelato atsakymais į "Dienovidžio" klausimus] // Dienovidis - 1997, gruod. 12-18 (Nr. 46), p. 14. 

Amerikos Lietuvių taryba: Valdyba: [apie informacijos direktorių kunigą Juozą Prunskį] // Amerikos Lietuvių IX kongresas 1979, spal. 13-14 d. 

Apie lietuvio ir ukrainiečio išeivių dvasininkų mokslinę ir mecenatorišką veiklą. 

Apie kryžkeles žiniasklaidoje: [apie konferenciją "Sociali ir asociali žurnalistikos dimensija šiuolaikinėje masinėje komunikacijoje", skirtą žurnalisto, prelato Juozo Prunskio gimimo 100-mečiui] // Žurnalistų žinios. – 2007, gruodis (Nr. 12), p. 7-8. 

Ateitininkai rėmėjai / Vincentas Rastenis.– Turinys: Prelatas daktaras Juozas Prunskis ir kt. // Ateitininkai / sudarytojas Vincentas Rastenis. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2003. – P. 299-304. 

Aukštaitis prelatas Juozas Prunskis ir Žemaitija / Aldona Vasiliauskienė // Švyturys - 1998, rugs. 16, p. 3. 

Dabar ypač svarbu atgimti : [pokalbis su Lietuvos ir išeivijos kunigu prelatu J. Prunskiu] / Algirdas Paliokas // XXI amžius - 1998, saus. 2, 

Daktaro prelato Juozo Prunskio kunigystės 65-mečio ir amžiaus 90-mečio jubiliejiniai renginiai / Aldona Vasiliauskienė. – Bibliogr. išnašose // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – T. 14, p. 588-603. 

Devyniasdešimt metų - Dievui ir Lietuvai : [apie mokslinę konferenciją, skirtą daktaro prelato J.Prunskio 90 metų gyvenimo kelio ir 65 metų kunigystės jubiliejui] / Rūta Jonuškienė // Utenis - 1997, lapkr. 25, p. 3. 

Dievnešys ir knygnešys: [prisiminimai apie kunigą, rašytoją, žurnalistą J. Prunskį] / Dalia Garūnaitė-Sadauskienė // Ateitis. – 2007, Nr. 6, p. 23-24. 

Didysis mecenatas : [apie minėjimą, skirtą lietuvybės puoselėtojo, prelato dr. J. Prunskio gimimo 90-osioms ir kunigavimo 65-osioms metinėms, Antalieptė, Zarasų rajonas] / Alfredas Guščius // Voruta - 1999, vas. 13, p. 2. 

Didumas to, kas mumyse : Kauno visuomenė mini dr. prel. J. Prunskio 65-ąsias kunigystės ir 90-ąsias gimimo metines / Jūratė Plavičienė // XXI amžius - 1998, geg. 22, p. 5, 16. 

Dosnia ranka, mylinčia širdim : [prelato J.Prunskio 90-osioms gimimo metinėms] / Aldona Vasiliauskienė // Apžvalga. - 1997, liep. 25-31 (Nr. 28), p. 8. 

Dr. prelatas Juozas Prunskis / Aldona Vasiliauskienė // Monsinjoras Petras Baltuška. – Utena : Utenos Indra, 2011. – P. 523-525. 

Dr. prel. Juozas Prunskis - šių dienų pavyzdys : dr. prel. Juozo Prunskio (1907-2003) gimimo šimtmetį minint / Aldona Vasiliauskienė // Draugas. – 2008, saus. 9, p. 8, 11. 

Dr. prel. Juozas Prunskis : [biografija] / Aldona Vasiliauskienė // Daugailių kraštas ir žmonės .- Utena : Utenos Indra, 2008. – P. 648-654. 

Dr. prel. Juozas Prunskis: gimimo šimtmečio jubiliejui / Aldona Vasiliauskienė // Lietuvos aidas. –2008, saus. 3, p. 6; saus. 4, p. 6; saus. 5, p. 6; saus. 7, p. 6. 

Dvasininkų mokslininkų fenomenas: dr. prel. Juozas Prunskis ir dr. Dimitrijus Blažejovskis / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2003, saus. 23 - vas. 6 (Nr. 2), p. 11. 

Garbingi dvasininkai ir mokslininkai: lietuvis prel. dr. Juozas Prunskis ir ukrainietis dr. t. Dimitrijus Blažejovskis / Aldona Vasiliauskienė // XXI amžius - 2002, spal. 11, p. 4, 12. 

Garbingos prelato sukaktuvės : [J. Prunskio 90-osioms gimimo metinėms] / Aldona Šmulkštienė // XXI amžius - 1998, vas. 20, p. 7. 

Garsinąs Lietuvos vardą plačiajame pasaulyje : [apie daktarą prelatą, rašytoją J.Prunskį] / Aldona Vasiliauskienė // Utenis - 1997, vas. 11, p. 4. 

Gyvenimas, skirtas Dievui ir žmonėms : minint dvigubą prelato J.Prunskio jubiliejų / Aldona Vasiliauskienė // Voruta - 1997, rugs. 20-30 (Nr. 36), p. 9; spal. 1-10 (Nr. 37), p. 11. 

Gražus prelato, žurnalisto Juozo Prunskio 100-ųjų gimimo metinių minėjimas su graudžiais pamąstymais / Eugenija Barskevičienė // Utenis. –2008, saus. 10, p. 1-2. 

Ilsėkis ramybėje, ištikimasis Dievo tarne: [prelato J. Prunskio (1907-2003) atminimui] / Danutė Bindokienė // Draugas. – 2003, geg. 7, p. 6. 

Įsimintini susitikimai : [apie Zarasų "Ąžuolo" gimnazijoje paminėtą daktaro prelato Juozo Prunskio 90 metų gimimo ir 65 metų kunigystės jubiliejų] / Adelė Rašienė // Zarasų kraštas. - 1999, saus. 5, p.2. 

Iškeliavo spaudos ąžuolas : su prelatu dr. J. Prunskiu atsisveikinant : [1907 12 22-2003 04 26] / Edvardas Šulaitis // Tėviškės žiburiai. – 2003, geg. 6, p. 3. 

„Jei kas mane paklaustų…“: [apie prelato J. Prunskio veiklą Lietuvių skautų sąjungoje] // Skautų aidas. – Vol. 85, no. 1 (2008), p. 16-17. 

Juozas Prunskis (g. 1907-) // Egzodo rašytojai.- 1994, p. 612-618. 

Konferencijos mecenatui pagerbti : [apie jubiliejines konferencijas, skirtas prelato, žymaus visuomenės veikėjo J. Prunskio 90-osioms gimimo metinėms] / Aliucija Orentaitė // XXI amžius - 1999, vas. 19, p. 3. 

Krikščionių demokratų periodika : [apie darbuotoją J. Prunskį] / Vytas Urbonas // Lietuvos žurnalistikos istorija / Vytas Urbonas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – D. 2, p. 38-44. 

Kunigas Juozas Prunskis / Bronius Kviklys // Lietuvos bažnyčios.- T. 4.- Cikago.- 1984, p. 511. 

Lietuvybė išeivijoje. –Turinys: Lituanistinis švietimas / J. Prunskis ir kt. // Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940-1998) / sudarė Izidorius Ignatavičius. – Vilnius : Vaga, [1999]. – P. 539-571. 

Lietuvių katalikų mokslo akademijos istorinė apžvalga; Istorikai Lietuvių katalikų mokslo akademijoje; Statistinė moterų veiklos Lietuvių katalikų mokslo akademijoje apžvalga; 

Lietuviškos kultūros puoselėtojas: (Prelatui dr. Juozui Prunskiui peržengus 85-erių metų slenkstį) // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis - 1994, T. 8, p. 17-24, 45-56, 141-155, 156-178, 179-211, 218-241, 249-286, 287-311. 

Lietuvių sodyba: [ Lietuvių sodyboje svečiavosi kunigas Juozas Prunskis] / Kazimieras Barėnas // Britanijos lietuviai 1947-1973.- Londonas.- 1978, p. 63. 

Lietuviškos kultūros puoselėtojas : (prelatui dr. Juozui Prunskiui peržengus 85 metų slenkstį) / Aldona Vasiliauskienė // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – T. 8, p. 156-178. 

Lietuvių vardai ir darbai grįžta į tėvynę : [apie JAV gyvenantį prelatą, teologijos m. dr. J.Prunskį : Su jo knygų apžvalga] // Tarp knygų - 1994, Nr. 5, p. 25-27. 

Mano draugystė su Draugu: [ apie dienraščio redakorius: K. Pakštą, J. Prunsk ir kt.] / Kazys G. Ambrozaitis // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2009, vas. 7, p. 8; vas. 14, p. 7. 

"Mes ne savo ugnimi žėruojam..." : [apie rašytojo, žurnalisto, prelato dr. J. Prunskio gimimo 90-mečiui ir kunigavimo 65-mečiui skirtus renginius] / Alfredas Guščius // Literatūra ir menas - 1999, kovo 13, p. 14. 

Metai be a.a. prelato dr. Juozo Prunskio / Karolina Kubilienė // Draugas. – 2004, geg. 14, p. 6. 

Mylėjęs Dievą ir žmones: [prelato J. Prunskio 100-osioms gimimo metinėms] / Benjaminas Žulys // XXI amžius. – 2007, gruod. 21, p. 8. 

Mirė kun. dr. Juozas Prunskis : [kunigas, žurnalistas, 1907 12 22 - 2003 04 26 : nekrologas] // Lietuvių balsas. – 2003, geg. 13, p. 10. 

Mokslinėje konferencijoje dalyvių ir žiūrovų - po lygiai: [apie mokslinę konferenciją Vilniaus universitete "Sociali ir asociali žurnalistikos dimensija šiuolaikinėje masinje komunikacijoje", skirtą žurnalistikos praktiko ir teoretiko, kunigo Juozo Prunskio 100-mečiui paminėti] / Aidas Balbierius // Universitas Vilnensis. –2007, gruodis (Nr. 10), p. 7. 

"Monsignor Joseph Prunskis (1907-2003) grew up…" : [kunigas : nekrologas] // Vytis. – 2003, vol. 89, no. 4, p. 23. 

Mūsų didžiavyriai - dvasios galiūnai: prelatas Juozas Prunskis (1907 12 22 - 2003 04 26) / Aldona Vasiliauskienė // Voruta. – 2007, kovo 24, p. 3, 11. 

Naujieji mokslo metai - nuo mecenato pagerbimo : [apie konferenciją Kretingos pranciškonų gimnazijoje, skirtą prelato dr. J. Prunskio 90-osioms gimimo ir 65-osioms tarnystės Dievui metinėms] / Aliucija Orentaitė // Voruta - 1998, spal. 24, p. 3. 

Netekome didžiojo mecenato: [apie Draugo fondo garbės narį, prelatą J. Prunskį (1907-2003)] // Draugas. – 2003, geg. 10, p. 8. 

Netekome mecenato dr. prel. Juozo Prunskio : 1907 12 22-2003 04 26 / Aldona Vasiliauskienė // Voruta. – 2003, birž. 21, p. 1-2. 

Nežinomi Dievo keliai : [apie prelatą, kunigą J.Prunskį] / Alfonsas Pargauskas // Dienovidis - 1996, vas. 16, p. 13. 

Paminėjo garsųjį savo kraštietį: [apie Daugailiuose (Utenos r.) surengtą prelato, visuomenės veikėjo J. Prunskio 100-mečio paminėjimą] / Aldona Vasiliauskienė // XXI amžius. – 2008, saus. 18, p. 9. 

Pokalbis su dosniąja širdimi : : [pokalbis su prelatu J. Prunskiu, JAV] / Kazimieras J.Ambrasas //
Katalikų pasaulis - 1996, Nr. 5, p. 17-18. 

"Po žiemos pavasaris ateis..." : [prelatui J. Prunskiui] / Bernardas Brazdžionis // Dienovidis - 1997, gruod. 12-18 (Nr. 46), p. 1. 

Prelatas dr. Juozas Prunskis - lietuvių kultūros puosėlėtojas : [85-osioms gimimo metinėms, 1907 m. gruod. 22] // Tėvynės sargas - 1994, Nr. 1/2, p. 77-96. 

Prelatas Juozas Prunskis: [ bažnytinės teisės daktaras prelatas Juozas Prunskis švenčia 65 metų kunigystės ir 90 metų sukaktį, 1997 gruodžio 22] / Henrikas Jasiūnas // Lietuvių katalikų mokslo akademija.- 1997.- p. 24. 

Prelatas Juozas Prunskis : [biografija] / Vytautas Indrašius. – Portr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Doros, šviesos ir tiesos apaštalai / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2003. – P. 147-153. 

Prelatas Juozas Prunskis : [biografija] / Vytautas Indrašius. – Portr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Doros, šviesos ir tiesos apaštalai / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2003. – P. 147-153. 

Prelatas Juozas Prunskis ir Kaunas / Aldona Vasiliauskienė // Kauno diena - 1998, geg. 7, p. 35. 

Prel. Juozas Prunskis mūsų kultūros istorijoje / Romualdas Kriaučiūnas // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2007, gruod. 15, p. 6-7. 

Prelato Juozo Prunskio fondas pasaulio lietuvių archyve / Aliucija Orentaitė. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos istorijos metraštis. – 1998, p. 395-403. 

Prelatas Juozas Prunskis - Utenos garbės pilietis / Regina Rutkauskienė // Lietuvos aidas - 1997, rugs. 27, p. 4. 

Prelato Juozo Prunskio fondas Pasaulio lietuvių archyve / Aliucija Orentaitė // Lietuvos istorijos metraštis, 1998 - 1999, p. 395-403. 

Prelato J.Prunskio jubiliejų prisimena kraštiečiai / Petras Baltuška // XXI amžius - 1997, rugs. 7, p. 4. 

Prelato Juozo Prunskio krikščioniškos spaudos premija - "Vorutos" laikraščiui / Dana Zacharevičienė. – Portr. // Voruta. – 2007, kovo 24, p. 1. 

Prelato Juozo Prunskio krikščioniškos spaudos premija – ,,Vorutos" laikraščiui // Trakų žemė. –2007, kovo 17, p. 1, 10.Prelato J. Prunskio premija - žymiam pedagogui : [apie vadovėlių autorių, žurnalistą, JAV lietuvių bendruomenės veikėją J. Masilionį] // Lietuvos aidas - 2001, saus. 5, p. 7. 

Prelato Juozo Prunskio žygdarbis : [apie 90 m. amžiaus ir 65 m. kunigystės minėjimą, Vilnius] / Kazys Juozėnas // Voruta - 1998, kovo 21, p. 7. 

Prelatui dr. Juozui Prunskiui - 95-eri : [biografija] // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. –T. 21, p. 661-662. 

Prunskio premija - žymiam pedagogui [vadovėlių autoriui, žurnalistui, JAV lietuvių bendruomenės veikėjui J. Masilioniui] // Lietuvos aidas - 2000, gruod. 22, p. 7. 

Prunskis Juozas // Lietuvių literatūros enciklopedija. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - P. 398. 

Prunskis Juozas // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 37, P. 476. 

Prunskis Juozas ( g. 1907 12 22 ) // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 24, P. 135 - 136. 

Prunskis Juozas ( 1907 12 22 ) // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-2002. - P. 133 - 134. 

Prunskis Juozas: [apie jį] // Žurnalistikos enciklopedija.- 1997, p. 404. 

Su Dievo meile širdyje : [apie mokslinę konferenciją, skirtą dr. prel. J.Prunskiui, Utena] / Aldona Kačerauskienė // XXI amžius - 1997, lapkr. 28, p. 5. 

Su kaupu išsipildęs gyvenimas : [apie prelato J. Prunskio 90-mečio iškilmes Čikagoje ir Kaune] / Alfredas Guščius // Voruta - 1998, birž. 13, p. 2. 

Su prelatu Juozu Prunskiu atsisveikinant : [1907 12 22 - 2003 04 26 : nekrologas] / Edvardas Šulaitis. – Portr. // Pasaulio lietuvis. –2003, Nr. 6, p. 10. 

Šviesusis Prelatas / A. Ž. – Portr. // Į laisvę. –2003, Nr. 142, p. 47-48. 

Tautos sargyboje. "... Niekas mūs neatbaidys... nuo skelbimo šventų Dievo ir Tėvynės meilės tiesų..." : apie dr. prelatą J. Prunskį / Ona Voverienė // Lietuvos aidas - 2002, rugpj. 27, p. 7. 

Tokį a.a. prelatą dr. J. Prunskį atsimenu šiandien…: [apie kunigą, žurnalistą (1907-2003)] / Stasys Goštautas // Amerikos lietuvis. – 2003, geg. 3, p. 3. 

Turime iš ko mokytis, turime kuo didžiuotis : [apie dr. prelato Juozo Prunskio 90 metų gyvenimo kelio gaires] / Vincas Kibirkštis // Zarasų kraštas. - 1999, kovo 9, p.2. 

Už krikščioniškų idealų puoselėjimą : A. Uščinienės labdaringi ir mielaširdingi darbai susilaukė pripažinimo net Amerikoje : [apie J. Prunskio fondo premijos laureatę, Naujoji Akmenė] / Julija Sejavičienė // Vienybė - 2002, lapkr. 26, p. 1. 

Vydūno jaunimo fondo veikla 2008-2009 mokslo metais: [Juozas Prunskis ir kt.] / Vida Brazaitytė // Mūsų Vytis. – 2009, Nr. 1/2, p. 82-84. 

Vilniaus universitete paminėtas žurnalisto ir dvasiškio J. Prunskio gimimo šimtmetis / Edvardas Šulaitis // Amerikos lietuvis. – 2008, saus. 19, p. 17. 

Virsta išeivijos spaudos ąžuolai : [kunigas, žurnalistas J. Prunskis, 1907 12 22 - 2003 04 26 : nekrologas] / Edvardas Šulaitis // Amerikos lietuvis. – 2003, geg. 3, p. 3. 

Žurnalistikos ir mecenatystės patriarchas : [kunigas J. Prunskis : 1907 - 2003 : nekrologas] // Naujasis židinys-Aidai. –2003, Nr. 5, p. 221. 

Žvilgsnis iš toli ir arti: [apie M. Reinį, J. Prunskį] / Pertas Baltuška // Utenis. - 2002, liep. 7, p.2. 

Laiškai

Laiškas: monologo ir dialogo santykis / Giedrė Čepaitienė [Str. taip pat: Laiškas Juozui Prunskiui / Jonas Aistis] // Filologija. – [Nr.] 15 (2010), p. 5-13. 

Nijolės Jankutės rankraščių fondas F130 . Korespondencija .- [Laiškas Nijolei Jankutei-Užubalienei] / J[uozas] Prunskis.- S.l., 2000.01.20.- 1 lap. ; 23x14

Vaclovo Senutos laiškas kun. Juozui Prunskiui apie žydų gelbėjimą įvairiose Lietuvos vietovėse // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 113-115. 

Vandos Sruogienės laiškas kun. Juozui Prunskiui apie žydų gelbėjimą Vilniuje // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 115-118. 

Vincas Krėvė savo gyvenimo saulėlydyje: jo 1944-1954 metų laiškų ištraukos: Juozui Prunskiui ir kt.] // Matmenys.- 1979, kn. 38, p. 83-121; 1980 kn. 39, p. 80-124. 

Mažiulio laiškas kun. Juozui Prunskiui apie žydų gelbėjimą Kaune // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 146-147. 

J. Gečienės laiškas kun. Juozui Prunskiui apie žydų gelbėjimą Kaune // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 186-187. 

J. Pečiulio laiškas kun. Juozui Prunskiui apie žydų gelbėjimą Raseiniuose // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 250. 

D. Gaidelienės laiškas kun. Juozui Prunskiui apie žydų gelbėjimą Šiaulių krašte // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 205-206. 

Ksaveros Žilinskienės laiškas kun. Juozui Prunskiui apie dviejų mergaičių išgelbėjimą // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 212-213. 

A. Radžės laiškas kun. Juozui Prunskiui apie žydų gelbėjimą Suvalkijoje // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 288. 

Josepho Sutkaus laiškas kun. Juozui Prunskiui apie žydų šeimos gelbėjimą Šakių apskrityje // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 288-290. 

Kun. Pijaus Brazausko laiškas kun. Juozui Prunskiui apie žydų gelbėjimą Vilkaviškio apskrityje // Išgelbėję pasaulį / [sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. – P. 302.

Recenzijos J. Prunskio knygom 

[Recenzija] / Gediminas Mikelaitis - Rec. kn.: Rinktinės mintys / J. Prunskis. Kaunas : Naujasis amžius, 2000 // Naujasis židinys-Aidai - 2001, Nr. 4, p. 215.

[Recenzija] / Edvardas Šulaitis - Rec. kn.: Gyvenimas Dievui ir Lietuvai : daktaras prelatas Juozas Prunskis švenčia 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus jubiliejų / A. Vasiliauskienė. Utena : UAB "Utenos sp.", 1997 // Voruta - 1998, saus. 24, p. 11. 

Taurus gyvenimas ir darbai : [recenzija] / Gytis Subačius - Portr - Rec. kn.: Gyvenimas Dievui ir Lietuvai : daktaras prelatas Juozas Prunskis švenčia 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus jubiliejų / A. Vasiliauskienė. Utena : UAB "Utenos sp.", 1997 // Voruta - 1998, rugpj. 1, p. 2.

Ikonografija 

Amerikos lietuvių tarybos delegacija pas atstovų rūmų pirmininką Thomas O“ Neill: [foto nuotr..Juozas Prunskis ir kt.] // Amerikos lietuvių IX kongresas 1979 m..- 1979, p. 27, 32, 33. 

Balfo darbuotojai: [ foto nutr. Juozas Prunskis ir kt.] // Balfas 1944/1966.- 1970, p. 174. 

Birutė Pūkelevičiūtė: [ foto nuotr. B. Pūkelevičiūtės premijos už romaną „Aštuoni lapai“ iškilmėj Čikagoje 1956 m. kairėje „Draugo“ redaktorius L. Šimaitis dš. Konkurso mecenatas kunigas Juozas Prunskis] // Lietuvių egzodo literatūra.- Chicago. – 1992, p. 509, 520. 

Prelatas Juozas Prunskis: [nuotr.].- Vilnius: Garsų pasaulis.- 1997. 

Prelatas Juozas Prunskis: [bažnytinės teisės daktaras prelatas Juozas Prunskis švenčia 65 metų kunigystės ir 90 metų sukaktį1997, gruodžio 22] / Henrikas Jasiūnas // Lietuvių katalikų mokslo akademija.- 1997, 24 p.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas