Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Zarasų žmonės

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

F124-36

Salomėjos Narkeliūnaitės laiškai Elenai Samaniūtei. Zarasai., Salakas, 1940

Salomėjos Narkeliūnaitės (1920-2000) – Lietuvos išeivijos žurnalistė, aktyvi JAV lietuvių visuomenės veikėja ir lietuvybės puoselėtoja. Elena Samaniūtė (Otrembskienė, Otębska) (1910-1982), mokytoja, kalbininkė, garsi juostų audėja.

Eksponuojami laiškai, kuriuose aprašomas Zarasų miestas ir kraštas, bei miškų matavimo darbas apylinkėse, kurį autorė dirbo iškart po gimnazijos baigimo. Laiškuose ne tik vaizdžiai aprašyti Zarasų miestas, gamta, kraštovaizdis bei žymiausi kultūros paminklai, bet ir užfiksuoti pirmieji naujos santvarkos žingsniai po Sovietų okupacijos. Aprašomi sutikti žmonės, jų santykiai su nauja santvarka ir nenoras skirtis su savo žeme. Nurodoma, kad netgi nepaisant sunkių laikų, Zarasų mieste labai daug poilsiautojų ir miestas tam labai gerai pritaikytas.

...Zarasai ir visą jų apskritį jau pažinau gerai. Dabar galėčiau jau ir namo vykti, tačiau, ką padarysi, dar negalima. Nežinia kada dar sienas nustatys, komisija jau yra nustatyta, klausimas tik kada jinai savo darbą užbaigs. Kalbėjau su Zarasų apskrities viršininku, sakė, kad čia yra dienų klausimas, bet man rodosi, kad su tomis grąžintomis sritimis bus panašiai, kaip ir su buvusiu Vilniaus kraštu – kurį laiką reikės tenai su atitinkamais leidimais važinėti. Neseniai gavau iš tenai laišką, kuriame rašoma, kad numatomi jau įsteigti kolchozai. Namiškiai be galo nusiminę, tačiau dabar, manau bus ir tenai taip, kaip pas mus...

... Nesenai, būdama Dūkšte, turėjau progos aplankyti labai seną senelį. Sakėsi, kad turi apie 130 metų. Įdomus tai žmogus... Senukas sulinkęs užsirūkė pypkę ir prisėdo ant akmens. Netoliese buvo dvaro laukas, jo sienos nuo kaimiečių buvo atskirtos akmenine siena. Ant tos akmeninės sienos sėdėdamas jis daug įdomių dalykų papasakojo mums/buvau ne viena – su vienu tautosakos mėgėju/ apie buvusius laikus. Pasirodo, jis senas „metežnikas“, kurį dvarininkai spirte spirdami išsivarė kartu. Jis dalyvavęs net keliuose mūšiuose ir, buvęs rusų nelaisvėje. Baudžiavą mena geriausiai. Savo akimis matė, kaip jo tėvas, rykštėmis nuplaktas, raitėsi lovoje iš skausmo. Neilgai jis tegyvenęs – 100 rykščių juk ne juokas, pajuodavo žmogus ir nuėjo kitan svietan...

... Darbas, surištas su žemės reforma yra įdomus. Kiekviename žingsnyje, kur tik riogso senų dvarų griuvėsiai, galima užtikrinti nemaža jau gerokai pagyvenusių žmonių, kurie be galo daug pripasakoja apie buvusius dvarų savininkus ir valdytojus...

... Iki š[ių] metų 20 d[ienos] visi mūsų rajono miškai turi būti perduoti miškų urėdijos žinion. Po 20-osios dalysime žemės reformos fondan paimtuosius sklypus. Sodiečiai nori ir nenori gauti žemės, tačiau santyky su mumis yra labai šalti ir nešnekus, nauja santvarka, matyt, nelabai jiems patinka. Dauguma net su baime rašosi „į žemei gauti“ kandidatų skaičių. „Užteks man pusantro metro“ – tai dažnai girdimas posakis... 

   Atgal
   
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas