Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Autografai leidiniuose

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Dalius, Stasys Julius (1921-2006)

Žurnalistas, visuomenininkas

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Amerikos lietuvių istorija = Lithuanians in the United States a History / redagavo Dr. Antanas Kučas. - [Boston] : Lietuvių Enciklopedijos leidykla, 1971 (Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė). - 639 p. - Panaudota literatūra: p.617. - Vardynas: p.623

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Cicėnas, Jeronimas (1909-1987). Omahos lietuviai / Jeronimas Cicėnas. - Omaha, 1955. - 278 p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubo Metraštis : 1974-1990 / medžiagą spaudai surinko Pranas Enskaitis. - [Hamiltonas : Lietuvių Pensininkų Klubas, 1990]. - 122 p.

 

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Kanados lietuvių bendruomenė. Hamiltono apylinkė. Hamiltono lietuvių bendruomenės metraštis, 1948-1998 = Lithuanian Community of Hamilton, 1948-1998 / [leidinio sudarytoja ir redaktorė Saulė Ločerienė ; angliškas tekstas Vidos Stanevičienės ; spaudai paruošė ir apipavidalino Vida Tumosienė]. - Hamilton : KLB Hamiltono apyl. v-ba, 1999. - 203 p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Kanados lietuvių fondas, 1962-1982 / [medžiagą paruošė ir redagavo P. Lelis]. - Toronto : [Kanados lietuvių fondas], 1982. - 197, [2] p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Kirša, Faustas (1891-1964). Palikimas / Faustas Kirša ; leidinį spaudai parengė Stasys Santvaras. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1972. - 318 p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuviai Hamiltone, 1948-1954 m. / spaudai paruošė Kazys Baronas ir Stasys J. Dalius. - Hamilton : KLB Hamiltono apyl. v-ba, 1954. - 201, [1] p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių katalikų mokslo akademija. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis = Études de l'Académie Lituanienne Catholique des Sciences / Lietuvių katalikų mokslo akademija. - T. 1 (1965)-. - Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965
T. 3 / redaguoja A. Liuima. - 1967. - 410, [1] p., 4 iliustr. žml. lap. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 216-218 ir išnašose - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 375-410.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių katalikų mokslo akademija. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis = Études de l'Académie Lituanienne Catholique des Sciences / Lietuvių katalikų mokslo akademija. - T. 1 (1965)-. - Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965
T. 4 / redaguoja A. Liuima. - 1968. - 624, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale ir išnašose - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 559-624.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis = Études de l'Académie Lituanienne Catholique des Sciences / Lietuvių katalikų mokslo akademija. - T. 1 (1965)-. - Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965-.
T. 2 / redaguoja A. Liuima. - 1966. - 370, [1] p., 1 iliustr. lap. : iliustr. - Santr. angl., it., vok. - Bibliogr. p. 140-142 ir išnašose - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 353-370.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis = Études de l'Académie Lituanienne Catholique des Sciences / Lietuvių katalikų mokslo akademija. - T. 1 (1965)-. - Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965-.
T. 1 / redaguoja A. Liuima. - 1965. - viii, 373 p., 1 iliustr. lap. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale ir išnašose - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 343-373 - (…; nr. 9). - : 3.00 Lt

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių katalikų mokslo akademij. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis = Études de l'Académie Lituanienne Catholique des Sciences / Lietuvių katalikų mokslo akademija. - T. 1 (1965)-. - Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965-.
T. 5 / redaguoja A. Liuima. - 1970. - viii, 623, [1] p., 37 iliustr. lap., 2 žml. lent. lap. : iliustr. - Santr. angl., pranc. - Bibliogr. str. gale ir išnašose - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 569-623

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių Katalikų Tautinė Bažnyčia : Scrantono parapija, 1913-1949. - Scranton (Pa.) : Liet. Katalikų Tautinė Bažnyčia, [1949]. - 200 p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių literatūra svetur, 1945-1967 / redagavo Kazys Bradūnas ; [dailininkas Vytautas O. Virkau]. - Chicago : Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1968. - 697 p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių poezijos antologija / sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis ; [piešiniai dail. Adomo Varno]. - Chicago (Ill.) : Liet. Knygos klubas, 1951 ("Draugo" sp.). - 832 p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių švietimas Vokietijoje : vaikų darželių, pradžios m-klų, progimn., gimn., specialinių m-klų ir kursų, veikusių 1944-1945 m., apžvalgos su žml. bei 252 nuotr. / red. V. Liulevičius. - Chicago : Kultūrai remti d-ja, 1969 (Morkūno sp.). - 639 p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Lietuvių tautinių šokių šventė (8; 1988; Hamiltonas, Kanada). Aštuntoji laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventė = Lithuanian folk dance festival of the free world = Festival mondial de danses folkloriques lithuaniennes : 1988 liepos 3 d., Hamilton, Ontario, Canada / [leid. komis.: Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė … [et al.] ; tekstai anglų kalba Irena Grabošaitė-Ross]. - [Hamilton : Kanados ir JAV liet. b-nės, 1988]. - 232 p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Literatūra : lietuvių literatūros, meno ir mokslo metraštis / [redagavo Martynas Gudelis]. - Chicago (Ill.) : Lietuvių literatūros d-ja, 1950-1954 (Chicago (Ill.) : "Naujienų" sp.).

 

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Rūkienė, Stefanija (1906-). Sibiro tremties užrašai / Stefanija Rūkienė. - Cleveland : Viltis, 1968-1970.
D. 2 : Rūkienė, Stefanija. Grįžimas į laisvę / Stefanija Rūkienė ; mecenatas Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos St. Luis skyrius ir jo nariai. - 1970. - 526 p.

Visuomenininko, žurnalisto Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Simutis, Anicetas (1909-2006). Pasaulio lietuvių žinynas = Lithuanian world directory / [autorius-sudarytojas] Anicetas Simutis. - New York : Lith. Chamber of Commerce, 1953. - 366 p.

Visuomenininko Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Tumėnienė, Vanda (1880-1976). Mano atsiminimai / V. Tumėnienė-Mingailaitė. - Chicago (Ill.) : [s.n.], 1957 (M. Morkūno sp.). - 174 p.

Visuomenininko Juliaus, Stasio Daliaus (1921-2006) autografas

Vrublevičius, Bruno. Lietuviai legijonieriai Vietname / Bruno Vytis-Vrublevičius. - Toronto ; Ontario, 1968. - 86 p.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas