Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Baliui Svilui -115

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Balys Svilas (1898.10.29 -1968.10.29)

Gimė 1898 10 16/28 Drageliškių kaime, Dusetų valsčiuje, Zarasų rajone. Mirė 1968 10.29 Detroite, NI). Karo lakūnas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Mokėsi Vilniuje M. Yčo vardo, Šiaulių ir Voronežo, Rusija , g-jose, baigė 1918 m. Grįžęs į Lietuvą Panevėžyje įstojo į Lietuvos gynėjų gretas. 1919m. įstojo į Karo mokyklą Kaune, baigęs pradeda tarnybą 8 pėstininkų LK Vaidoto pulke būrio vadu. 1919 m. gruodžio mėn. dalyvavo kautynėse su bolševikais, o 1920 m. rugpjūtyje – su lenkais. Nuo 1922 m. gegužės 19 d. vadovavo drausmės bataliono II kuopai, nuo rugsėjo 3 d. – buvo bataliono komendanto pavaduotoju. 1922 m. lapkričio 10 d. jam suteikiamas vyr. leitenanto laipsnis, 1923 m. išrenkamas pulko teismo vadu. Nuo 1923m. lapkričio 16 d. – 1924 m. spalio 18 d. mokėsi Aukštuosiuose karininkų kursuose, juos baigės siunčiamas į Aviacijos dalinį, čia mokosi aviacijos karininkų kursuose. 1925 m. rugpjūčio 6 d. skiriamas Aviacijos pulko technikos dalies viršininku. 1925 m. lapkričio 16 d. suteikiamas kapitono laipsnis ir siunčiamas į karo aviacijos III oro eskadrilę karo lakūnu-kuopos vadu. Per penkerius tarnybos metus karo aviacijos dalinyje, Balys Svilas iškilo iki eskadrilės vado, buvo renkamas III oro eskadrilės švietimo komisijos pirmininku, 1926-1930 m. – aviacijos pulko teismo nariu, 1929-1930 m. žemesnių karininkų Garbės teismo nariu. 1925-1929 m. studijavo ekonomiką VDU, Kaune. 1929 m. spalio 12 d. jam suteikiamas majoro laipsnis ir siunčiamas tarnybai į kariuomenės Vyriausiąjį štabą, kur skiriamas štabo viršininko adjutantu. 1932 buvo pasiųstas į Čekoslovakijos intendantūros akademiją, kurią
baigęs 1935 m. spalio 1 d. jam suteikiamas pulkininko-leitenanto laipsnis ir paskiriamas Lietuvos kariuomenės intendantūros Maisto valdybą maisto tiekimo viršininku. Tarnavo iki 1940 sovietų okupacijos. 1944 m. vasarą pasitraukė į JAV, po įvairių darbų žemės ūkyje, apsigyveno Detroite, įsigijo braižytojo specialybę ir dirbo braižytoju. Dalyvavo Detroito lietuvių išeivijos veikloje. Mirė Balys Svilas 1968 m. spalio 29 d. Detroite. Palaidotas Holy Sepulchre kapinėse.
Apdovanotas: DLK Gedimino IV laipsnio ordinu(1927), Lietuvos Nepriklausomybės 10-čio medaliu (1928).
Vytautas Indrašius. Nepriklausomybės riteriai.- 1998, p. 34-36 .

Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas