Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanui Mažiuliui - 100

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Antanas Juozas Mažiulis (1914 04 17 – 2007 07 01)

Gimė 1914 04 17 d. Žukliškių kaime, Dusetų valsčiuje, Zarasų rajone. Tautotyrininkas, visuomenininkas. Mokėsi Zarasų ir Kauno gimnazijose. 1938-43 VDU Kaune ir Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, tautotyrą ir proistorę. Rinko lietuvių tautosaką, žodžius žodynui (surinko > 15 000 tautosakos pavyzdžių, > 20 000 žodžių). Dusetų apylinkėse telkė tautosakos rinkėjus, subūrė Praeities būrelį ir įrengė muziejų, vėliau su kitais Dusetose įsteigė K. Būgos muziejų ir jame dirbo. Nuo 1935 buvo Eltos narys korespondentas, bendradarbiavo spaudoje (slapyvardžiu J. Leliušis, J. Palobis, J. Šetekšnis, J. A. Vidimantas ir kt.). Ateitininkas, pavasarininkas (1937 Pavasario vyrų sąjungos centro valdybos narys). Nuo 1939 lituanistikos instituto tautosakos skyriaus bendradarbis, dalyvavo etnografijos ekspedicijose. 1940 veikė pogrindyje. 1943 tyrinėjo lietuvių etnografijos ribas Gudijoje. 1944 pasitraukė į vakarus. Innsbrucko universitete, Austrija, studijavo lyginamąją religijų istoriją, etnologiją ir antropologiją. 1949 Tubingeno universitete, Vokietija, baigė lituanistiką. Nuo 1951 gyveno JAV. Dirbo Pennsylvanijos universiteto bibliotekoje Philadelphijoje ir tęsė antropologijos studijas. Nuo 1956 dirbo LE (buvo etnografijos skyriaus redaktorius). 1958-69 mokytojavo Bostono, MA, lituanistinėje mokykloje. 1973-80 Lituanistikos instituto Kraštotyros skyriaus vedėjas, nuo 1973 ir ALKA direktorius. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje, LE (37 tomų pagalbinis redaktorius), skaitė pranešimus II ir III MKS, LKMA suvažiavime (1973), paskelbė straipsnius “Tariamosios Perkūno giesmės” (Lituanistikos instituto darbai,1979), parengė spaudai J. Puzino “Rinktinius raštus”
Lietuvių kalbos enciklopedija. – Vilnius, 1999. – P. 405-406.

Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas