Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Mečislovui Reiniui - 130

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Mečislovas Reinys (1884 02 05 – 1947 06 12)

Gimė 1884 m. vasario 5 d. Madagaskaro kaime Zarasų apskrityje. (Dabar Daugailių parapija, Utenos apskritis. Katalikų dvasininkas, arkivyskupas, teologijos ir filosofijos profesorius, diplomatas, politikas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, SSRS politinis kalinys, kankinys.
Mokėsi Antalieptės ir Mūrinės Ašmenos (Vilniuje) pradžios mokyklose. 1900 m. Rygoje aukso medaliu baigė gimnaziją ir kitais metais įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1905 m. ją baigęs, studijas tęsė Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1907 m. įšventintas kunigu. 1909–1912 m. studijas gilino Belgijos Filosofijos institute prie Liuveno universiteto. Studijavo filosofiją, teologiją, gamtos mokslus ir psichologiją, apginė filosofijos mokslų daktaro laipsnį. 1913–1914 m. Strasbūro universiteto Teologijos fakultete studijavo apologetiką. 1922 – 1940 dėstė psichologiją, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos ekstraordinarinis profesorius, 1916–22 dėstė filosofiją Vilniaus kunigų seminarijoje, 1922–40 psichologiją Kauno universitete. Vienas iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos steigėjų ir pirmasis jos sekretorius (1922). Mokėjo lotynų, italų, prancūzų, anglų, danų vokiečių, rusų, lenkų, ispanų kalbas. 1925 09 25–1926 04 21 Ministrų kabineto Užsienio reikalų ministras. 1926 įšventintas vyskupu ir paskirtas Vilkaviškio vyskupo pagalbininku. 1942–1947 Vilniaus vyskupas, nuo 1942 t. p. Minskio ir Mogiliovo arkivyskupijos valdytojas. Bendradarbiavo žurnaluose ,,Naujoji Lietuva“, ,,XX amžius“, ,,Židinys“, ,,Logos“, ,,Soter“, ,,Laisvoji Lietuva“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinyje ,,Suvažiavimo darbai“ ir kt. Reiškėsi ateitininkų, pavasarininkų, krikščionių demokratų partijos veikloje (parašė šios partijos naują programą (1947). 1947 m. birželio 12 d. sovietų suimtas. Mirė 1953 m. lapkričio 8 d. Vladimiro kalėjime, Rusijoje. Simbolinis karstas su sauja žemių iš Vladimiro yra Vilniaus Arkikatedros vyskupų kriptoje. Prie tėviškės kelio pastatytas arkivyskupo kryžius (fundatoriai: kraštotyrininko A. Žilėno vadovaujamas kultūros fondo Zarasų skyrius, Antalieptės bendrovė, vadovaujama D. Popovo, (Antalieptės parapija).
50 metų, kai užgeso arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvybė / Jonas Namanis // Zarasų kraštas.- 2003, lapkr. 7, p. 2

Knygos
Arkivyskupas Mečislovas Reinys. - Chicago, 1977. - 245, [3] p.
Arkivyskupas Mečislovas Reinys [rankraštinė kopija]. - Chicago, 1977. - 187 mašinr. lap.
Palaimintasis kunigas Jonas Bosko : jo asmuo, darbai ir auklyba / Jonas Lemoyne Salezietis ; prakalbą parašė M. Reinys. - Torinas : Lietuvių saleziečių leid., 1930. - XV, 707 p
Jaunuolio būdas / Tihamér Tóth ; pratartį parašė M. Reinys ; iš vokiečių kalbos vertė A. Maceina. - Marijampolė : "Šešupės" knygynas, 1931. - viii, 217 p.
Tomas Akvinietis : jo gyvenimas, raštai ir metodas / Mečislovas Reinys. - Kaunas, 1916. - 26 p. -
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas