Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vytautui Indrašiui – 80

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

„Indrajos motinėlės vaikas“ Vytautui Indrašiui-80

            

  Paminklas savo kraštui ir žmonėms

      (Skirtas kraštotyrininkui V. Indrašiui)

          Berniškėse pievos žaliuoja,

          Nors kaimo seniai nebėra.

          Žilvičio dūdelėm raliuoja

          Tavoji vaikystė tyra.

           Kasmet ji Tave pasitinka

           Ir veda gimtinės takais,

            Ir kalba, ir rodo, kas dingsta,

            Tu viską širdim užrašai.

                           Algirdas Bertašius

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

      

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Utenos rajone, Užpalių valsčiuje, Norvaišų kaime, Gasparo Indrašiaus (1902-1945) ir Onos Vėbraitės (1917-2003) šeimoje 1943 m. rugpjūčio 23 d. gimė sūnus Vytautas. Žuvus Gasparui Indrašiui, našlė Ona Indrašienė su trimis vaikais paliko krauju apšlakstytą trobos slenkstį ir grįžo į gimtąsias Berniškes, į Antalieptės kraštą.

   Kraštotyrininkas, rašytojas, istorinio žanro publicistas Vytautas Indrašius gyveno motinos tėviškėje Berniškių kaime, Zarasų rajone. Mokėsi Purvynės pradinėje ir Antalieptės vidurinėje mokyklose. 1962-1965 m. jis tarnavo eiliniu tarybinėje armijoje Novgorodo ir Archangelsko srityse. Grįžęs mokėsi Vilniaus statybos technikume, kurį baigė 1975 m. Vėliau studijavo Vilniaus inžinieriniame statybos institute, kur įsigijo inžinieriaus specialybę. 1968-1977 m. dirbo Vilniaus miesto statybos-remonto valdybos meistru, darbų vykdytoju, 1977-1984 m. – automatizacijos priemonių specialaus konstravimo technologinio biuro vedančiuoju ir vyresniuoju inžinieriumi. 1984-1992 m. buvo Valstybinio materialinio techninio tiekimo skaičiavimo centro vedėjo pavaduotojas ir vedėjas.

   Kokį gyvenimą žmogus begyventų, kokią profesiją bepasirinktų, visuomet būna pirmojo žingsnio, pirmojo darbo ir didelio kelio pradžia. Rašytojo kraštotyrininko Vytauto Indrašiaus didelio kelio pradžia  – mokykliniai eilėraščiai. Antalieptės vidurinės mokyklos sienlaikraštyje. Jo pirmieji jaunatviški eilėraščiai spausdinti Dusetų rajono laikraštyje „Socialistinis kelias“, Zarasų rajono laikraštyje „Pergalė“. Gyvendamas Vilniuje V. Indrašius aktyviai įsijungė į kraštotyrinį darbą, entuziastingai rinko ir skelbė spaudoje medžiagą apie Didžiosios Spalio revoliucijos dalyvius iš Lietuvos, apie karo dalyvius zarasiečius. Dirbdamas tarybinės armijos archyve išaiškino 365 pavardes tarybinių karių, žuvusių 1944 m. liepos mėn. Antalieptės apylinkėje, vėliau perlaidotų Antalieptės miestelio centre.

   Vytautas Indrašius priklauso kraštotyros draugijai, Tėvynės pažinimo draugijai, Lietuvos istorikų sąjungai, Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungai, Lietuvos karių artimųjų sąjungai. Jis yra enciklopedinio leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai (1918-1953)“ redakcijos narys ir autorius bei „Tautotyros metraščio“ redkolegijos narys. Kraštotyrininkas aktyviai bendradarbiauja su Utenos kraštiečių kultūriniu žurnalu „Indraja“. Jo surinkti duomenys apie zarasiškius Vyčio kryžiaus ordininkus panaudoti Lietuvos žurnalisto Viliaus Kavaliausko knygoje „Lietuvos karžygiai“ (I-VI), o duomenys apie Zarasų krašto karininkus spausdinti enciklopediniame leidinyje „Lietuvos kariuomenės karininkai“ (II-IX) tomuose. Spaudoje V. Indrašius yra paskelbęs apie 600 publikacijų, išleidęs 19 kraštotyrinių-istorinių knygų apie Zarasų bei Utenos kraštą ir žmones.

      Vytautui Indrašiui ypač brangus Antalieptės kraštas. Berniškėse, motinos gimtinėje, jis praleido vaikystės ir jaunystės metus. Kraštotyrininkas saugo šimtus Amžinybėn išėjusiųjų kaimynų prisiminimų. „Kai juos skaitinėju, kai perklausau įrašus, visu ryškumu iškyla seniai mirusiųjų žmonių veidai. Regiu juos taip, tarsi tik vakar būčiau su jais kalbėjęs, spaudęs jų ranką...“ Begalinę  meilę gimtajam kraštui vainikavo stambi trilogija „Antalieptės kraštas“ (2008-2010). Čia  V. Indrašius sudėjo surinktus gyventojų pasakojimus apie Antalieptės valsčiaus kaimus ir Antalieptės miestelį, senovines nuotraukas bei dokumentus. Autorius tyrinėjo tūkstančius puslapių archyvinių bylų, tikrino gyventojų pasakojimus, lygino su archyvinėse bylose esančiais dokumentais. Be to, Lietuvos ir Lenkijos archyvuose surado nemažai Antalieptės valsčiuje buvusių dvarų nuotraukų ir brėžinių, kuriuos jis vėliau perdavė šiuo metu dvarus atstatantiems savininkams. Knygoje yra daug istorinės–memuarinės medžiagos, ji gausiai iliustruota nuotraukomis ir dokumentais.

    Rašytojas, kraštotyrininkas Vytautas Indrašius ne kartą yra sakęs, kad apsilankęs gimtose Berniškėse, atsisėda ant akmens, parymo susimąstęs, prisimena basakoję vaikystę, žilagalvius senolius, vilnijančius javus, žaliuojančias pievas, senelių ir tėvų išmintus takus... Apvažiavęs daug kraštų, sutikęs daug žmonių, jis labiausiai džiaugiasi susitikimais su savo krašto žmonėmis, o gimtasis kaimas jam mieliausias ir gražiausias, nes tai – jo vaikystės ir jaunystės žemė. Tik čia jis labiausiai pailsintis, pasisemiantis jėgų kasdieniams darbams ir kūrybai...

Autoriaus knygose randi daugelio žmonių likimus įvairiais istoriniais laikotarpiais. Skaitai apie paprastą valstietį, ūkininką, dvasininką, kunigą, vyskupą, prelatą, dvarininką, karininką, Lietuvos savanorį, generolą, gydytoją, mokytoją, kultūros darbuotoją. Visi jie kilę iš kaimų, vienkiemių ir išsibarstę po Lietuvą ir platųjį pasaulį. „Kiekvienoje šiaudinėje pastogėje būta jaudinančių istorijų, talentingų ir iškilių asmenybių. Kalti tik mes, kad leidžiame užmaršties dulkėmis nukloti jų vardus ir gyvenimus. Nėra patvaresnio paminklo atminimui įamžinti už rašytinius šaltinius“   

     Kruopštus ir ilgas darbas, pokalbiai su šimtais žmonių, telefono skambučiai, lankymasis archyve, giminių paieškos, bemiegės naktys – visa tai pelnė rašytojui V. Indrašiui skaitytojų padėką ir pagarbą.

     Už kraštotyrinę veiklą Vytautas Indrašius  yra apdovanotas: medaliu „Už šaunų darbą “ (1970), Zarasų rajono Vykdomojo komiteto Garbės raštu (1978), Lietuvos Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Centro tarybos Padėkos raštu (1980), III laipsnio (1982) ir (1985), II laipsnio (1983) ir I laipsnio (1984) diplomais, jam suteiktas Kraštotyros draugijos Zarasų rajono Garbės vardas (1985). Už istorinių apybraižų knygą „Nepriklausomybės riteriai“ 1999 m. kraštotyrininkas apdovanotas Stasio Bataičio vardo literatūrine premija, o už trilogiją „Antalieptės kraštas“ - dr. Nijolės Bataitytės-Glažė (Los Andželas JAV) literatūrine premija. Taip pat V. Indrašius apdovanotas Lietuvos Kultūros ministerijos (2003) ir Krašto Apsaugos ministerijos (2009) Padėkos raštais, Zarasų rajono savivaldybės Padėkos raštais (2003, 2006, 2008),  medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (2010). Tėvynės pažinimo draugija už nuopelnus tautotyroje daugelį metų renkant Utenos ir Zarasų krašto istorines žinias kraštotyrininką  apdovanjo „Uoliausio istorinės atminties žadintojo“ diplomais (2011).  Už knygą „Pro nebesamus kaimų langus“ (2019) ir Užpalių krašto garsinimą, kraštotyrinę veiklą ir leidinius, jam suteiktas Užpalių Garbės piliečio vardas (2022).   

                 

          Vytautui Indrašiui -70.

      „Ir nėra didesnės laimės Žemėj,

      Nematai gyvent kitos prasmės.

      Dienos šviesios, dangūs neaptemę,

      Raštuose kita Tave minės.

    „Aukštaitijos šviesuoliai“ kaip broliai

      Šiltą žodį „Ačiū“ Tau ištars

      Ir svajonė vėl pašauks į tolius –

      Autorius rašys, artojas ars.

      Užbaigta nauja plati vaga...

      Sakom: tai pradžia, ne pabaiga.“

                          Aloyzas Urbonas

                                                                                                                                                                                    

 

Zarasų krašto Garbės pilietis, kraštotyrininkas Jonas Nemanis (1924-2016) ir rašytojas Vytautas Indrašius

 

 

 

        

Knygos
Bibliografija
img   Plačiau
Ikonografija

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas