Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Juozui Prunskiui - 105

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

JUOZAS PRUNSKIS (1907-2003)

Gimė 1907 m. gruodžio 22 d. Žvilbučiuose, Zarasų rajone. Mirė 2003 m. balandžio 26 d. Paloje, netoli Čikagos, JAV. Prelatas Juozas Prunskis palaidotas gegužės 2 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Katalikų dvasininkas, kunigas, prelatas žurnalistas, kanonistas.1918–1922 m. mokėsi Utenos Saulės proginazijoje, 1922–1925 m. Rokiškio gimnazijoje. Nuo 1925 iki 1927 m. Dulių pradinės mokyklos mokytojas. 1927–1932 m. studijavo teologiją Kauno kunigų seminarijoje, vėliau – ir teisę bei filosofiją Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos – filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje, teologijos licenciatas. 1932 m. gegužės 22 d. arkivyskupas Juozapas Skvireckas jį įšventino kunigu. Pirmąsias šv. Mišias aukojo Antalieptės bažnyčioje. Nuo 1932 iki 1934 m. Kupiškio parapijos vikaras, nuo 1934 iki 1936 m. dirbo Pažaislio vienuolyne, nuo 1936 iki 1940 m. Šv. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos kapelionas, Katalikų veikimo centro informacijos biuro vedėjas. 1936–1939 m. laikraščio „XX amžius“ redaktorius.1940 m. liepos 22 d. emigravo į Vokietiją, nuo 1940 m. gruodžio gyveno Čikagoje (gyventi priglaudė prelatas Mykolas Leonas Krušas). Nuo 1944 iki 1945 m. Vašingtono katalikiškajame universitete studijavo kanonų teisę, anglų kalba apginė daktaro disertaciją „Lyginamoji studija tarp Lietuvos konkordato ir valstybės įstatymų“, kanonų teisės daktaras (1945 m.).1945–1993 m. sielovadinį darbą dirbo Šv. Jurgio lietuviškoje, vėliau Šv. Simfarozos bei Visatos Karalienės nelietuviškoje parapijose. 1948–1972 m. dirbo „Draugo“ redakcijoje. Nuo 1993 m. gyveno Ateitininkų namuose Lemonte. Nuo 1954 m. nedidelėmis premijomis rėmė spaudos darbuotojus, mokslininkus, menininkus, visuomenininkus (katalikiškos veiklos aktyvistus), nuo 1962 m. Lietuvių fondo narys. Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) narys, skyrė lėšų pirmosioms premijoms LKMA nariams už mokslinę, visuomeninę bei žurnalistinę veiklą. Skatindamas LKMA religinės literatūros leidybinę veiklą, 1991 m. įkūrė savo vardo fondą (kapitalas – 150 000 JAV dolerių), iš palūkanų remiantį knygų leidimą. Nuo 1929 m. rašė leidiniuose „Rytas“, „Skautų aidas“, „Panevėžio balsas“, „Darbininkas“, „Tiesos kelias“, Ūkininkas, „Židinys “ ir kt. JAV – „Lietuvių dienos“, „Draugas“, „Laiškai lietuviams“, „Muzikos žinios“, „Žvaigždė“ ir kt. Pasirašydavo J. Daugailio, J. Žvilbučio slapyvardžiais. Parašė kelis tūkstančius straipsnių, praturtindamas lietuvių apologetinę literatūrą naujomis temomis. Sudarė straipsnių rinkinius „Lietuva bolševikų okupacijoje“ ( 1979 ), „Lietuviai Sibire“ ( 1981 ) ir kt. Darbai pasižymi gebėjimu perduoti esminius dalykus, operatyvią, tikslią, įtaigią informaciją. Katalikų spaudos, mokyklų ir organizacijų mecenatas, skiria premijas rašytojams, žurnalistams, religinio meno kūrėjams. Apdovanotas: LDK Gedimino III laipsnio ordinu (1999). Yra Lietuvių rašytojų draugija, garbės narys, 1982 m. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, garbės mecenatas, 1991 m. Utenos miesto garbės pilietis, 1997 m.

bhttp://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Prunskis
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001. – P. 398

Knygos
Prelatas Juozas Prunskis : [bažnytinės teisės daktaras prelatas Juozas Prunskis švenčia 65 kunigystės ir 90 metų sukaktį. 1997 m. gruodžio 22 d.] / sudarė H.Jasiūnas. - [Vilnius] : Lietuvių katalikų mokslo akademija, [1997]. - [24] p
Ateitininkai - komunistų ir nacių kankiniai / red. L. Kerulis, P. Narutis, J. Prunskis. - Putnam (Conn.) : Krikščionis Gyvenime, 1991. - 246, [1] p
Bėgome nuo teroro : iš tėvynės išblokštujų atsiminimai / Juozas Prunskis. - Čikaga, 1980. - 288 p.
Bolševikų nužudyti šauliai / Juozas Prunskis. - Čikaga : Lietuvių Šaulių sąjungos tremtyje centro valdyba, 1982. - 150 p
Kovos metai dėl savosios spaudos / K.J. Avižonis … [et al.] ; redagavo Vytautas Bagdanavičius, Petras Jonikas, Juozas Švaistas Balčiūnas. - Chicago : Lietuvių bendruomenė, 1957. - 365, [2] p
Lietuva bolševikų okupacijoje = Lithuania occupied by the Soviet Union / red. J. Prunskis. - Čikaga : Jūrų Šaulių kuopa Klaipėda, 1979. - 240 p.
Lietuviai tautininkai - komunistų kankiniai : tautininkai, neolituanai, jaunalietuviai, santariečiai / redagavo: A. Kerulis, Juozas Prunskis, M. Valiukėnas. - Chicago (Ill.) : Amerikos liet. tautininės s-gos valdybos leid., 1988. - 191 p.
Lietuvių archyvas : bolševizmo metai / paruošė J. Prunskis. - Nauja laida. - Brooklyn : [s.n.], 1952.
Mano pasaulėžiūra : kultūrininkų pasisakymų rinkinys / red. J. Prunskis. - Čikaga [Ill.] : Lietuviškos knygos klubas, 1958. - 352 p.
Meilė ir laimė / Juozas Prunskis. - Putnam : Immaculata Press, [1958]. - 248 p.
Mokslas ir religija / Juozas Prunskis. - Los Angeles (Calif.) : Lietuvių dienos, 1964. - 141 p.
Motina gailestingoji / Juozas Prunskis. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygo klubas, 1957 (Chicago (Ill.) : "Draugo" sp.). - 119 p.
Prie vilties kryžiaus / Juozas Prunskis. - Chicago (Ill.) : P.M. Juras, 1948. - 139, [3] p.
Rinktinės mintys : [citatos, aforizmai, priežodžiai ir patarlės / parengė] Juozas Prunskis. - 2-asis leid., patais. - Kaunas : Naujasis amžius, 2000 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 339, [1] p.
Rinktinės mintys / spaudai parengė Juozas Prunskis. - Los Angeles : "Lietuvių dienų" l-kla, 1958. - 326 p.
Silpname kūne… / Juozas Prunskis. - Putnam (Conn.) : Immaculata, 1961. - 133 p.
Vyrai klystkeliuose / Dr. Juozas Prunskis. - Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1962. - 307 p.
Velaikių Čepėnai : [giminės istorija / sudarytojas Juozas Čepėnas ; spaudai parengė Audronė V. Škiudaitė]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). - 675, [1] p.
Gyvenimas Dievui ir Lietuvai : Daktaras Prelatas Juozas Prunskis švenčia 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus jubiliejų / Aldona Vasiliauskienė. - Utena : Utenos spaustuvė, 1997. - 287 p.
Žurnalistika / redagavo Juozas Prunskis ; [kalbą lygino Stasys Barzdukas]. - Chicago : Lietuvių žurnalistų s-ga, 1974 (Chicago : "Draugo" sp.). - 291 p.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas