Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Anatolijui Kairiui - 100

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Anatolijus Kairys (1914 08 28 – 2008 06 09)

Gimė 1914 08 28 Sankt Peterburge (Rusija) Rašytojas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Dar vaikas atvyko į Lietuvą apsigyveno motinos tėviškėje Kalendiškės kaime Vajasiškio parapijoje, Zarasų apskrityje. Paaugęs piemenavo, tarnavo pusberniu ir bernu pas ūkininkus. Gyveno Daugailiuose, kur baigė pradžios mokyklą. 1936 įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą. Švietimo ministerijos mokykloje išlaikė gimnazijos baigimo egzaminus. 1938 metais įstojo į Vilniaus Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, prancūzų kalbos ir literatūros specialybę. 1940 perėjo į Vilniaus universitetą, 1942 metais baigė pedagogiką ir psichologiją. Nuo 1942 iki 1944 metų dirbo Šiaulių suaugusių vidurinės mokyklos direktoriumi. Tais pačiais metais pasitraukė į Vokietiją, buvo švietimo vadovas Kempteno stovykloje. 1945- 1947 metais Nurtingeno (Austrija) lietuvių gimnazijos mokytojas, vicedirektorius, redagavo žurnalą „Tremtinių mokykla“ Nuo 1947 gyvena Čikagoje. (Ilinojaus valstija) (JAV). Nuo 1947 iki 1949 redagavo „Naujosios aušros“ žurnalą, bendradarbiavo periodinėje spaudoje, bendradarbiavo rašant „Lietuvių enciklopediją“ Aktyviai reiškėsi JAV Lietuvių bendruomenės veikoje. Nuo 1967 iki 1970 m. JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros fondo pirmininkas, nuo 1970 iki 1975 metų Kultūros tarybos pirmininkas. Suorganizavo Lietuvių bendruomenės Jaunimo teatrą, dramos studiją, parengė 5 išeivijos teatro festivalius, jiems vadovavo. Priklausė Lietuvių draugijai, nuo 198 iki 1986 Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas. Priklausė scenos darbuotojų sąjungai, Šaulių sąjungai, Lietuvių žurnalistų draugijai, PEN klubo (Tarptautinės rašytojų organizacijos) lietuvių skyriaus narys. Pirmąjį eilėraščių rinkinį „Blaškomi lapai“ išleido 1946 Vokietijoje, antrąjį – „Auksinė sėja“ 1954 JAV. Vėliau rašė gana intensyviai ir išleido per 70 įvairių žanrų kūrinių, 50 knygų. 15 iš jų apdovanoti įvairiomis premijomis. Ypač gausi dramaturgija, kūryboje vaizduojama įvairių laikotarpių Lietuvos gyvenimas, išeivių buitis, apmąstomas lietuvių tautos istorinis likimas, vyrauja patriotiniai motyvai. Kūrinių išversta į anglų, lietuvių kalbas. Mirė Anatolijus Kairys 2008 metų birželio 09 d. Čikagoje.

JAV Lietuviai.- T. 1.- 1998, p. 431-432.

Knygos
Aukurai ir altoriai : krikšto eil. / Anatolijus Kairys ; iliustr. V. Vijeikis. - [Chicago] : Liet. lit. bičiuliai, 1987 (Vi Vi sp.). - 96 p
Epigonai : Politinis romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago : Draugo spaustuvė, 1989. - 213 p.
Gyvųjų poezija : eilėraščiai / Anatolijus Kairys ; dailininkas Juozas Kvietinskas. - Kaunas : Tyrai, 1996 (Spindulys). - 126, [1] p.
Ištikimoji žolė : romanas / Anatolijus Kairys. - Fotogr. leid. - Kaunas : Varpas, 1991. - 254, [1] p
Ištikimoji žolė : romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Laisvosios Lietuvos knygų l-kla, 1971. - 254, [3] p.
Karūna : istorinė trilogija-poema : devyni veiksmai, dvidešimt septyni paveikslai, prologas ir epilogas : Mindaugo epocha, 1237-1268 / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Dialogas, 1974.
Kelionė į Vilnių : premijuotas romanas / Anatolijus Kairys. - 2-as leid., fotografuot. - Kaunas : Varpas, 1992. - 247 p.
Kelionė į Vilnių : premijuotas romanas / Anatolijus Kairys. - Čikaga : Lietuviškos knygos klubas, 1983. - 247 p.
Krikšto vanduo : Lietuvos krikšto trilogija / Anatolijus Kairys ; iliustr. M.B. Stankūnienė. - Chicago (Ill.) : Lietuvių istorijos d-ja, 1989. - 277 p.
Laisvės sonata : poema / Anatolijus Kairys ; [iliustravo dail. Diana Kizlauskienė]. - Chicago (Ill.) : Dialogas, 1979 (M. Morkūno sp.). - 78 p
Lotofagų šaly : eilėraščiai / Anatolijus Kairys ; iliustr. A. Sutkuvienė. - Chicago : Liet. literatūros  bičiuliai, 1982 (Morkūno sp.). - 95 p.
Nemarioji giesmė : istorinis romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago : Lietuvių Istorijos d-ja, 1988. - 240 p.
Palikimas : vieno veiksmo, trijų paveikslų drama / Anatolijus Kairys ; [iliustravo dail. Zita Sodeikienė]. - Putnam : Laiškai Lietuviams, 1969. - 73 p.
Pažadų dvaras : tautosakinis romanas / Anatolijus Kairys. - 2-as leidimas. - Kaunas : Varpas, 1995. - 220, [1] p.
Pažadų dvaras : tautosakinis romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygos klubas, 1982. - 243 p.
Po damoklo kardu : romanas / Anatolijus Kairys. - 2-asis leid. - Kaunas : Spindulys, 1993. - 364, [1] p.
Po Damoklo kardu : romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : [Lietuviškos knygos klubas], 1978.- 224 p.
Po Damoklo kardu : romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : [Lietuviškos knygos klubas]. -1981 (Chicago (Ill.) : "Draugo" sp.). - 2 d. - 303 p.
Psalmių vainikas : religinių eilių rinkinys / Anatolijus Kairys. - Kaunas : Tyrai, 1997. - 207, [1] p.
Pusbroliai : istorinis romanas : Lietuvos jaunimui / Anatolijus Kairys. - Vilnius : Žuvėdra, 1994. - 290, [1] p.
Senojo klevo poringės : nemirtingųjų heroika : [romanas] / Anatolijus Kairys. - Kaunas : Varpas, 1995. - 227, [3] p.
Sidabrinė diena : trijų veiksmų operetė / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Lietuvių meno ansamblis "Dainava", 1972 (M. Morkūno sp.). - 155, [2] p. : iliustr.
Trys dramos / Anatolijus Kairys. - Chicago : Dialogas, c1978. - 158 p.
Trys komedijos / Anatolijus Kairys ; [iliustravo dail. Zita Sodeikienė]. - Chicago (Ill.) : Dialogas, [1975]. - 224 p.
Under the Sword of Damocles / Anatole Kairys ; translated from Lithuanian by Nijolė Gražulis. - Chicago : Lithuanian literary associates, 1978. - 251 p.
Viena širdis : premijuotas romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : JAV Lietuvių bendruomenės švietimo taryba, 1988 (Draugo sp.). - 192 p
Žalčio sapnas : novelės / Anatolijus Kairys. - 2-asis leid. - Kaunas : Spindulys, 1992. - 312, [3] p
Žalčio sapnas : novelės ir feljetonai / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Lietuvių literatūros bičiuliai, 1988. - 120 p.
Žodis ir veiksmas : keturios dramos ir trys komedijos / Anatolijus Kairys. - Kaunas : Varpas, 1996 (Aušra). - 422, [3] p.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas