Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Mamertui Lumbei - 130

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Mamertas Lumbė (1884 03 25 - 1942 11 01)

Gimė 1884 kovo 25 d. Žadavainių kaime Antalieptės valsčiuje Zarasų apskrityje. Kunigas valstybės veikėjas. Mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. 1908 m. įšventintas kunigu ir paskiriamas vikaru į Tauragės bažnyčią. 1909 m. perkeliamas į Karmelitų bažnyčią Kaune 1911 m. už lietuvybės skleidimą carinės valdžios nušalintas nuo pareigų, bet dvasinės vadovybės slaptai paskirtas Vaitkuškių filijon ir tais pačiais metais perkeltas vikaru į Panevėžio bažnyčią. Nuo 1913 m. Ramygalos bažnyčios vikaras, nuo 1915 m. tos pačios bažnyčios klebonas. Ramygaloje aktyviai platino katalikiškąją spaudą, steigė religines organizacijas. Rūpinosi žmonių vietiniu, rašė šiais klausimais į “Šaltinį”, “Vienybę”, ir kt. katalikiškus leidinius. Nuo 1920 m. kunigas Mamertas Lumbė paskiriamas Šeduvos klebonu. Šeduvoje įsteigė šv. Kazimiero draugijos skyrių, įsteigė ir pats vadovavo “Saulės” draugijos skyriui, miestelyje ir kaimuose steigė lietuviškas mokyklas. Gavo leidimą ir pradėjo Šeduvos progimnazijos namų statybą. Nuo 1926 dirbo Kaune, Šančių bažnyčios klebonu, kur 1938 pastatė naują akmeninę Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią. Dirbdamas Šeduvoje, pastatė progimnazijos rūmus. Caro laikais persekiotas kaip švietėjas, lietuvis patriotas. Veikė Juozapiečių katalikų organizacijose rašė į spaudą, ypač dirbdamas vikaru Tauragėje, Kauno karmelitų bažnyčioje, iš kur 1911 buvo rusų valdžios pašalintas, paskirtas vikaru provincijoje, vėliau Panevėžyje, Ramygaloje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę paaukštintas klebonu, dirbo Šeduvoje, Eržvilke. Mirė 1942 lapkričio 1 d. Šančiuose, palaidotas Šančių kapinėse.
Vytautas Indrašius. Doros, šviesos ir tiesos apaštalai. –2003, p. 96-99

Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas