Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vytautui Kapočiui - 70

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Vytautas Petras KAPOČIUS (1943.12.24- 2005.06. 12)


Gimė 1943-12-24 Kunigiškių kaime Anykščių rajone, kita gimimo data Panevėžio vyskupijos duomenimis – 1942 m. sausio 25 d. Dekanas, kunigas kanauninkas, pedagogas, visuomenininkas, mecenatas. Mokėsi 1951-1955 m. Kunigiškių pradinėje mokykloje, 1955-1958 m. – Staškūniškio (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje, nuo 1958 m. – Ukmergės vidurinėje mokykloje, bet dėl ligos ją paliko. 1961-1964 m. baigė Ukmergės darbininkų jaunimo vidurinės mokyklos vakarinį skyrių, kartu dirbdamas padėjėju dantų protezavimo kabinete. 1965 m. stojo į Kauno kunigų seminariją, bet nebuvo priimtas. 1965-1970 m. V. Kapočius dirbo mokytoju Latavėnų ir Staškūniškio (Anykščių r.) septynmetėse mokyklose, studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakulteto neakivaizdiniame skyriuje. Šešerius metus iš eilės jis mėgino įstoti į Kauno kunigų seminariją, bet vis nebuvo priimamas. Likus metams iki istorijos mokytojo diplomo, paliko ir aukštąją mokyklą, ir mėgstamą mokytojo darbą, kad galėtų pakliūti į seminariją. 1970-1971 m. jis dirbo Ukmergės "Vienybės" gamykloje šaltkalviu. 1971-1976 m. V. Kapočius studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1976 m. gegužės 29 d. Panevėžio Katedroje vyskupas Romualdas Krikščiūnas jį įšventino diekonu, o gegužės 30 d. – kunigu. Pirmąsias mišias 1976 m. birželio 6 d. jis aukojo Žemaitkiemio (Ukmergės r.) bažnyčioje. 1976-1985 m. V. Kapočius tarnavo Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vikaru. Nuo 1977 m. jis buvo ir Pakalnių (Utenos r.) bažnyčios vikaras, nuo 1978 m. liepos – ir Biliakiemio (Utenos r.) parapijos vikaras, nuo 1978 m. spalio – ir Spitrėnų (Utenos r.) Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonas. 1976 m. mirus dekanui Juozui Niurkai, jis laikinai ėjo ir Utenos dekanato dekano pareigas. Utenoje V. Kapočius aktyviai dirbo su jaunimu, rengė jaunimo šventes, už tai vis sulaukdavo sovietų valdžios nemalonės. Jis slapta padėjo neakivaizdžiai studijuoti pogrindinėje seminarijoje ir 1984 m. gauti kunigo šventimus Spitrėnų zakrastijonui Sigitui Stepšiui. Už tai valdžios iniciatyva V. Kapočius 1985 m. buvo iškeltas į Adomynės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapiją ir 1985-1987 m. buvo jos administratorius. 1987 m. kunigui buvo leista dirbti Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos administratoriumi ir Zarasų dekanato dekanu, šias pareigas jis ėjo 1987-2003 m. 1988-1996 m. jis administravo ir Imbrado (Zarasų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapiją, 1997 m. –Stelmužės (Zarasų r.) Viešpaties Jėzaus Kryžiaus parapiją, 2002-2003 m. – Baltriškių (Zarasų r.) Šv. Kazimiero parapiją. Zarasuose jis ugdė vikarus: 1988-1989 m. – Tadą Ivanovskį, 1989-1990 m. – Virginijų Taučkėlą, 2002-2003 m. – Vilmantą Gutauską. 2001 m. V. Kapočius buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos kanauninku. Iki gyvenimo pabaigos jis buvo ir Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos narys, 2002-2004 m. – šios tarybos Konsultorių kolegijos narys.
2003 m. pablogėjus sveikatai, nuo birželio 2 d. iki gyvenimo pabaigos V. Kapočius liko Zarasų parapijos klebonu emeritu ir altarista. Zarasuose V. Kapočius stengėsi kuo daugiau bendrauti su inteligentija, lankėsi mokyklose, kultūros renginiuose, tapo Lietuvos Atgimimo dvasiniu vadovu. Jo iniciatyva 1989 m. Zarasuose buvo pradėta mokyti tikybos, jis pats buvo pirmasis mokytojas. Zarasuose V. Kapočiaus iniciatyva ir pastangomis buvo pastatyta daug stogastulpių, koplytstulpių, kryžių: kryžius šalia buvusių Zarasų kultūros namų, kankinių bei tremtinių kryžiai šventoriuje, bažnyčios eksterjeras papuoštas kryžiumi, Lietuvos mokyklų 600 metų proga gimnazijai padovanotas kryžius, atstatyta koplytėlė Šaltupės gatvėje, bažnyčiai padovanotos Marijos ir Rūpintojėlio medinės statulos. V. Kapočius daugiau nei 1000 knygų ir įvairių leidinių dovanojo Zarasų viešajai bibliotekai, nemažai jų atidavė mokykloms, muziejui. Daugelis parapijiečių iš dekano V. Kapočiaus yra gavę dovanų statulėlę, maldyną, giesmyną, rožinį ar kokią religinę knygą. Dekanas V. Kapočius Zarasų krašte ragino kurti katalikiškas organizacijas: angelaičių, samariečių, maironiečių, "Caritas", buvo Marijos legiono įkūrėjas. Kunigas buvo "Caritas" dvasios vadovas, džiaugėsi trimis bažnytiniais chorais ir juos rėmė, organizavo įspūdingas religines šventes, procesijas, piligrimines keliones su parapijiečiais į šventas vietas. Jis rūpinosi ir savo gimtojo krašto žmonių atminimo įamžinimu: savo lėšomis pastatė kryžių prie Staškūniškio mokyklos (autorius – tautodailininkas Pranas Kaziūnas, 2000 m.), Kurklių bažnyčios šventoriuje kraštiečių kunigų Stasio Ylos ir Petro Dubausko įšventinimo 70-mečiui atminti (autorius – tautodailininkas P. Kaziūnas, 2002 m.).
Mirė 2005 m. birželio 12 d. Zarasuose. Palaidotas Zarasų bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina juodo akmens paminklas su akmeniniu kryžiumi ir įrašu postamente.
Kunigo dekano Vytauto Kapočiaus kunigystės 25-mečio sukakčiai prisiminti muziejininkė Laima Riaubiškienė parengė ir išleido biografinį rinkinį "Pašauktas mylėti artimą" (2001 m.).
Gimtosios Žemaitkiemio (Ukmergės r.) parapijos bažnyčioje įrengta V. Kapočiaus asmeninių daiktų ekspozicija.
http://www.anykstenai.lt

Knygos
Pašauktas mylėti artimą - Utena : UAB "Utenos sp.", 2001 (Utena : Utenos sp.). - 272, [2] p.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas