Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Mikui Šileikiui – 120

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Mikas Šileikis (1893.10.15 – 1987.12.17)

Gimė 1893 10 15 Liminėlio kaime, Zarasų rajone. Mirė 1987 12 17 Čikagoje (JAV). Dailininkas. Tėvai buvo vidutiniai ūkininkai. Motinos brolis Mykolas Klimanskis, inžinierius, buvo pirmasis Miko mokytojas, išmokinęs jį skaityti, rašyti, skaičiuoti. Kad išvengti caro karinės prievolės.1913 m. dailininkas Mikas Šileikis jaunas atvyko i Ameriką. Dirbo plieno fabrike Pittsburge po 16 val. kasdien, gaudamas 11ct/val. Susirgus trūkusiu apendicitu, buvo operuotas ir Pittsburgo ligoninėje su pertraukomis išgulėjo 9 mėnesius. Ši sunki pradžia jį užgrūdino. Įsigijo linotipininko specialybę. Dirbdamas 1916 m. įstojo į Bostono BELLE ARTI meno mokyklą. Bostone buvo aktyvus lietuvių kultūrinis gyvenimas. Miestas garsėjo muziejais, paminklais, bibliotekomis. 1919 m. dailininkas sunkia širdimi paliko Bostoną ir persikėlė į Čikagą, kur 1923 m. baigė Čikagos Meno Institutą su pasižymėjimu tapyboje. Dar vienerius metus gilinosi meno istorijoje toje pačioje mokykloje ir Čikagos Universitete. Dalyvavo daugelyje šio krašto meno parodu, Indianos dailininkų ir lietuvių išeivių dailės parodose. Laimėjo keletą premijų už savo kūrinius. Taip pat yra laimėjęs ir Meno Instituto premiją. Yra keliu amerikiečiu meno organizacijų narys. Taip pat priklauso Lietuviu Dailininku Sąjungai. Už savo kūrinius ne kartą laimėjo premijų ir apdovanojimų. Dalyvavo įvairių meno draugijų - Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailininkų sąjungos, Hoosiers Salon of Indiana - veikloje, buvo vienas Lietuvių dailininkų sąjungos iniciatorių ir Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėju. 1957-1962 metais vadovavo Čiurlionio galerijai, įsteigė savo vardo premijų fondą. Miką Šileikį kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. Dar studijuodamas Čikagos meno institute, garsėjusiame tada klasikinėmis tradicijomis, buvo pastebėtas dėstytojų ir įvertintas kaip puikus portretistas. Tačiau didžiąją jo kūrybinio palikimo dalį sudaro nuotaikingi peizažai. Saulėtos kopos, paplūdimiai, miško tankmė, parkai, gėlynai, žydintys sodai - bene labiausiai mėgstamos temos. Šileikis tapė laisvai, lengvai, jo šviesių ir skaisčių spalvų skalė turtinga, plati. Apie savo kūrybą dailininkas yra pasakęs: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidomėjau, svetimos įtakos manęs nepaveikė. Norėjau atvira širdimi prisidėti prie šio pasaulio grožio praturtinimo, be kurio žmogaus gyvenimas nebūtų pilnas“. Ypač dailininkas mėgo tapyti Indianos kopas. Amerikiečių parodose M.Šileikis išgarsėjo kaip unikalus „kopų tapytojas“. Pripažįstama, jog į jo tapomas kopas subtiliai įlietos ir dailininko gimtųjų Zarasų smėlynų peizažo linijos. Aktyviai dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime: Bendradarbiavo ruošiant Lietuvių Enciklopediją, rašė "Aiduose", "Naujoje Aušroje", "Meno žiniose", "Naujienų" dienraštyje ir neperiodinėje spaudoje. Parašė apsakymų rinkinį "Liucija" (1981). Liko nebaigtas rašyti romanas. Vertė iš rusų ir anglų kalbų: A.C. Doyle "Kruvinos studijos", apie 30 A.Čechovo apysakų, Averčenkos, Arcibaševo ir kitų rusų rašytojų veikalus. Dail. Mikas Šileikis yra iliustravęs visą eilę lietuviškų knygų: P. Orintaitės “Šulinį Sodyboje”, Margerio “Širdies Rūmus” ir “Čikagos šešėlius”. Yra padaręs kelėtai knygų viršelius. Nuo 1934 m. redaguoja “Naujienose” meno skyrių. Yra parašęs daug straipsnių meno klausimais, o taip pat ir beletristinių dalykėlių.
JAV lietuviai.- 2002, T. 2, p. 335-336.

Knygos
Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos = Cultural emigration. Historical experiences and contemporary issues : skirta dailininkų Antano Tamošaičio ir Viktoro Petravičiaus 100-osioms gimimo metinėms : [straipsnių rinkinys / sudarytoja
Liucija : apsakymai / Mikas Šileikis. - Chicago : Aut. leid., 1981. – 177 p.
Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. - 238, [1] p. - Priedai: Šileikis, Mikas. Dail. Miko Šileikio spalvotos reprodukcijos.
Reprodukcijos
Dailininko žmona  // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992- p. 81.
Vienuolis // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 82.
M. Šileikio autoportretas // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. –p. 83.
Dailininko motina // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. –p. 84.
Siuvėjas // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 85.
Didysis Vadas // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. –p. 86.
Kova // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 87.
Kuriuo keliu // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 88.
Lietuva ant kryžiaus // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 89.
Žvejai // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 90.
Nekviestoji viešnia // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 91.
Medžiotojas  // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 92.
Prof. Stepas Kairys // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 93.
Laukimas // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 94.
Žiema // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. -  p. 95.
Pilka diena // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 96.
Des Plaines upė žiemą // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 97.
Kopų lubinai // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 98.
Michigan ežero pakrantė // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 99.
Karvės sode // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 100.
Pirmasis sniegas // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 101.
Saulėlydis žiemą // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 102.
Des Plainės upė rudenį // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 103.
Prie upės // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 104.
Kopų slėnis // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 105.
Indianos kopos // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 106.
Kopų tuberoza // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 107.
Gėlynas // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 108.
Miškas rudenį // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 109
Čikagos upė // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 110
Senoji Čikaga // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 111.
Sena bažnyčia Čikagoje // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 112.
Sekmadienio rytą // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 113.
Tiltas Marguette parke // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. -  p. 114.
Laiveliai Čikagos fone // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. –p.  115.
Rudens grožis // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 116.
Vaisiai // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 117.
Mokslas, menas muzika // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. -  p. 118.
Miško upelis // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 119.
Pavasaris Illinois kopose // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 120.
Pavasaris prie Field Muziejaus // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. –p. 121.
Žiema // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 122.
Ruduo parke Atspindžiai // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 123.
Atspindžiai // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 124.
Žėrintis ruduo // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 125.
Tiltas Marguette parke // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 126.
Rudens gėlės // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 127.
Vaisiai ir kiškutis // Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis. - Chicago, 1992. – p. 128.
Mergaitė su raudona suknele // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos.- 2007, p. 32.
Žiemai pasiruošusi // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos.- 2007, p. 32.
Blondinė su žaliais karoliais // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos.- 2007, p. 32.
Mergaitė su auskaru // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos.- 2007, p. 32
Jaunuolis su ūsais // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos.- 2007, p. 32.
Moteris su skrybėle // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos.- 2007, p. 32.
Peizažas // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos.- 2007, p. 33.
Dama su gulbėm // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos.- 2007, p. 33.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas