Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Jonui Kaškaičiui - 130

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Jonas Kaškaitis (1885-1963)

Gimė 1885 sausio 6 d. Vėdarių kaime, Zarasų rajone. Gydytojas, poetas, rašytojas, Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas. 1895-1898 metais Jonas Kaškevičius mokėsi Antazavės pradinėje mokykloje.1898 metais įstojo į Mintaujos gimnaziją (Latvija). Baigęs gimnaziją, kelis mėnesius mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1905m. įstojo į Tartų (Estija) universiteto medicinos fakultetą. Dalyvavo studentų revoliucinėje veikloje, 1905 metų revoliuciniuose įvykiuose šiaurės rytų Lietuvoje (Antazavėje, Kamajuose, Aviliuose). Caro valdžios persekiojamas, 1906 m. išvyko į JAV. Dirbo Niujorko metalo fabrike, ligoninės laboratorijoje, dalyvavo darbininkų organizacijų veikloje. 1911 m. įstojo į Teksaso universiteto medicinos filialą Galvestone, (Teksaso valstija). Studijų metais dirbo akmens skaldykloje, skerdykloje. Baigęs universitetą, vertėsi privačia praktika Nevarke, (Niudžersio valstija). 1923 m. už nelegalią praktiką buvo nubaustas, privačios praktikos teises atgavo 1936 m. Aktyviai bendradarbiavo komunistiniuose laikraščiuose (Vilnis, Laisvė, Šviesa, Liaudies balsas). Eilėraščius pradėjo skelbti 1902 metais, daugiausia poezijos kurinių parašė1922-1925m. Amerikoje išleido poemą “Išdavikas” 1925m. ir eilėraščių rinkinį “Prošvaistės” 1950m. J. Kaškaičio poezijai būdingi darbininkų gyvenimo, socialinės nelygybės, kovos už socializmo idealus motyvai, darbo, gamybinės aplinkos vaizdai. Paskutiniu gyvenimo dešimtmečiu ypač 1957-58 m. parašytuose eilėraščiuose vyrauja tėvynės ilgesio motyvai. J. Kaškaitis išvertė į lietuvių kalbą nemaža poezijos ypač rusų poetų dainų, prozos, dramaturgijos kūrinių, mokslo populiarinimo knygų. Grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. Mirė 1963 gruodžio 30 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio karių kapinėse.
Mažoji Lietuviškoji Tarybinė enciklopedija.- T. 2, p. 77.

Knygos
Augo beržas : (eilėraščiai) / J. Kaškaitis. - Vilnius, 1964. - 132 p.
 Darbininko sveikata : bruožai apie žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsireiškimus, ligas ir sveikatos užlaikymą / Jonas J. Kaškiaučius ; parašė d- ras A. Petrika. - [S. l.], 1925. - 631 p.
Iš atsiminimų / Jonas Kaškaitis. - [S.l.], 1958. - 320 p. - (Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos leidinys ; nr. 64)
Kovos sūkuriai : (atsiminimai) / Jonas Kaškaitis. - Vilnius, 1960. - 316 p.
Sveikatos šaltinis. - Richmond Hill, N.Y., 1951. - 352 p. - (Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos leidinys ; nr. 58) Sveikatos šaltinis. - Richmond Hill, N.Y., 1951. - 352 p.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas