Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Pranui Čepėnui - 115

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Pranas Čepėnas (1899 04 05 - 1980 10 03)

Gimė 1899 04 05 d. Velaikių kaime, Antalieptės valsčiuje, Zarasų rajone. Pedagogas, Lietuvos istorikas, enciklopedininkas. 1920 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1920 rugpjūčio15 – spalio 7 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1921 balandžio30 dėl politinės veiklos areštuotas ir kalinamas 1 mėnesį. 1922 – 1926 m. Lietuvos universitete studijavo istoriją, 1922 – 1927 m. Kauno pradžios mokyklos mokytojas. 1924 – 1926 m. skaitė paskaitas V. Kudirkos liaudies universiteto kursuose ir organizavo Kultūros būrelius bei jaunimo Draugo sąjungą. 1927 – 1929 gegužės 10 mokytojas J. Tumėno brandos kursuose. 1929 gegužės 10 d. areštuotas ir atentato prieš A. Voldemarą byloje karo lauko teismo nuteistas 4 metus sunkiųjų darbų kalėjimo, bet 1930 rugsėjo 15 iš kalėjimo paleistas. Nuo 1931 rugpjūčio 15 Lietuviškosios enciklopedijos redaktorius, sekretorius. Veikė socialistų aušrininkų organizacijai ir bendradarbiavo jų spaudoje. Gimnazijoje būdamas red. Sūkurį, studentaudamas kurį laiką buvo Aušrinės redakcinės komisijos narys. Drauge su K. Boruta ir A. Sirutyte – Čepėniene parengė Tarptautinių žodžių žodyną (1936). Nuo 1940 m. dėstė Vilniaus universitete. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945–1949 m. dėstė Pabaltijo universitete Hamburge, Pineberge prie Hamburgo. 1949 m. persikėlė į JAV. Dirbo Čikagos fabrikuose. 1953–1967 m. vienas Lietuvių enciklopedijos redaktorių ir autorių, vienas suredagavo aštuonis, su kitais – septynis jos tomus. Baigęs darbą Lietuvių Enciklopedijoje 1957, suredagavo K. Musteikio atsiminimus – „Atsiminimų fragmentai“ (1970), V. Poželos atsiminimus – Jaunystės atsiminimai, Lietuvių Profesorių draugijos leidinį „Lietuvos universitetas“ (1972) ir K. Ališausko veikalą „Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918-1920“ I (1972). Nuo 1953 – vienas ,,Lietuvių enciklopedijos“ redaktorių. Čikagoje išleista ,,Naujųjų laikų istorija“ (1977), (1986) (1992 issp. Vilniuje ). Mirė 1980 m. spalio 3 d. Vorčesteris, Masačiusetso valstija, JAV, 1998 m. palaikai perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse.
JAV Lietuviai.- T. 2.- 2002, p. 567.

Knygos
Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918-1920 = The Lithuanian wars for independence 1918-1920 / Kazys Ališauskas ; Liet. veteranų s-ga "Ramovė" ; red. Pranas Čepėnas. - Čikaga : Liet. veteranų s-ga "Ramovė", 1972-.
Naujųjų laikų Lietuvos istorija : 2 t. / Pranas Čepėnas ; spaudai parengti padėjo Albina Sirutytė-Čepėnienė. - Chicago : K. Griniaus fondas, 1977-1986. - 1 t.
Naujųjų laikų Lietuvos istorija / Pranas Čepėnas. - Fotogr. leid. - Vilnius : Lituanus, 1992. - 2 t. : iliustr. -
Sacerdos in aeternum : Velaikių Juozelio atsiminimai / Juozapas Čepėnas ; [sudarytojas Juozas Čepėnas ; spaudai parengė Audronė Viktorija Škiudaitė]. - Kaunas : Lututė, 2010 (Vilnius : Baltijos kopija). - 607, [1] p.
Velaikių Čepėnai : [giminės istorija / sudarytojas Juozas Čepėnas ; spaudai parengė Audronė V. Škiudaitė]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). - 675, [1]
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas