Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Petrui Kuzmickui - 115

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Petras Kuzmickas (1898.02.17 – 1964.04.30)

Gimė 1898 02 17 Čiornaja Padinos k., Novouzensko rajone, Saratovo srityje. Mirė 1964 04 30 Vilniuje. Mokytojas, visuomenininkas. 1915 m. baigė Novo-Uzensko gimnazijos septynias klase. 1918 m. vasarą Uralo kazokų mobilizuotas rengti užkardas keliuose. 1919 m. spalio mėnesį kazokų dalinis buvo sumuštas, P. Kuzmickas slapia nuvyko į Astrachanę kur dirbo geležinkelių inžinieriniame batalione raštvedžiu. 1920 m. pavasarį paskiriamas į Bakų miestą iš ten eiliniu kovotoju išsiunčiamas Į Ruževskio miestą Riazanės sritį. Ir paskyrė į naujai formuojamą ūkio batalioną, kuriame tarnavo iki 1921 m. vasaros. Po to grįžo į Novo-Uzenską, tarnavo įvairiose organizacijose. 1924 m. vasarą su šeima grįžo į senelių sodybą Raguvoje. 1924 m. lapkričio 14 d. Zarasų apskrities švietimo komisijos nutarimu P. Kuzmickas skiriamas Anapilio pradžios mokyklos vedėju, 1926 m. rugsėjo 1 d. Švietimo ministerijos įsakymu nukeliamas mokytojauti į Dusetų pradinę mokyklą, o nuo 1927 m. rugsėjo 1 d. patvirtinamas mokyklos vedėju. Pradėjęs vadovauti mokyklai atgaivino dainos, saviveiklos ir viešųjų vakarų reikšmę žmonių sąmonėje. Kasmet vadovaudavo žirgų lenktynėms ant Sartų ežero ledo, organizuodavo įvairias parodas, jaunimo viešus vakarus su spektakliais, kuriuose dažniausiai ir pats vaidino, globojo jaunuosius ūkininkus ir skautus, rengdavo mokinių ekskursijas po istorines vietas. Jis pats 1931 m. vasario 28 d. Dusetose įsteigė pirmąjį JŪR (jaunųjų ūkininkų ratelį) ir jam sumaniai vadovavo, nes 1930 m. buvo baigęs Dotnuvoje žemės ūkio kursus. Jis – Šaulių organizacijos komiteto pirmininkas, Dusetų tautininkų apylinkės steigėjas ir vadovas 1927-1934 metais, Vilniui vaduoti sąjungos Dusetų skyriaus (1928 m.), Dusetų jaunųjų ūkininkų ratelio (1931 m.), profesoriaus K. Būgos vardo kraštotyros draugijos (1935 m.) steigėjas, visų Dusetose vykusių iškilmių ir renginių vadovas. Nuo 1930 m. dalyvavo dainų šventėje Kaune, 1932 ir 1935 m. jaunalietuvių sąskrydžiuose Zarasuose, 1933 m. birželio 15 d. Šaulių namų pašventinimo iškilmėse Utenoje, 1936 ir 1939 m. Tautos šventėse Zarasuose ir kituose miestuose. Vadovavo Dusetų Šaulių namų (1937) ir Nepriklausomybės paminklo (1932) statybos darbams. Pradėjęs mokytojauti Dusetose P. Kuzmickas iki 1940 m. rašė mokyklos istoriją.
1940 m. liepos 12 d. P. Kuzmickas areštuojamas. NKVD dalinių Ypatingasis tribunolas 1941 m. balandžio 19 d. P. Kuzmicką nuteisė 8 metams kalėjimo. Prasidėjus karui, iš Lukiškių kalėjimo Vilniuje išvežė į Rusiją ir iki 1949 m. kalino Vorkutoje. P. Kuzmickas nepalūžo dvasiškai, neprarado savitvardos, nenuslopino patriotinių įsitikinimų ir vilties sugrįžti į gimtinę. 1941 m. gruodžio 24 d. organizavo tradicines katalikų kūčias, viename barake. 1949 m. iš Vorkutos išsiunčiamas į tremtį Uuchtoje. Į Lietuvą P. Kuzmickas sugrįžo 1958 m. rugsėjo mėnesį gyveno pas sūnų Vilniuje. Per keturiolika pedagoginės veiklos metų Petras Kuzmickas ir dabar Dusetų krašte minimas kaip ryškiausias to metų šviesuolis, karštas Tėvynės patriotas, kultūrinio darbo entuziastas ir puikus pedagogas. Dusetų krašto šviesuolis, Vorkutos kankinys Petras Kuzmickas 1964 m. balandžio 30 d. Palaidotas Vilniuje, Saulės kapinėse, ties šv. Petro ir Povilo bažnyčia.
Apdovanotas: „Lietuvos Nepriklausomybės 10-čio“ medaliu (1928), Vytauto Didžiojo III laipsnio medaliu (1930), „Šaulių žvaigžde“ (1931), „Artimui pagalbon“ III laipsnio ženklu (1931), „Žūstančių gelbėjimo (Maltos) kryžiumi (1935), Estijos ugniagesių sąjungos „Sidabro kryžiumi“ (1939), DLK Gedimino V laipsnio ordinu (1939).
L. Lukošiūnaitė- Malciene. Dusetos. 2002, p. 169-195.

Knygos
Mokytojas Kuzmickas : dokumentinė apybraiža / Leokadija Malcienė. - Utena : Utenos spaustuvė, 1999. - 99, [5] p.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas