Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanui Musteikiui - 100

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Antanas Musteikis (1914 01 11 – 1988 01 13)

Gimė 1914 01 11 Laučiūniškėse, Salako val. Zarasų rajone. Pedagogas, sociologas, žurnalas, rašytojas, filosofijos daktaras (1954). 1925 m. baigė Zarasų D. Bukanto vardo komercinę gimnaziją.1925-1933 Studijavo lituanistiką ir pedagogiką Vytauto Didžiojo universitete Kaune, vėliau Vilniaus universitete; ji baigė 1941m. nuo 1940-1944 m. mokytojavo Pasvalio gimnazijoje. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje “Akademike” ”Naujojoje romuvoje”, “Skautų aide” ir kt. 1944m. su grupe pedagogų bandė laivu pasiekti Švediją, tačiau buvo vokiečių sulaikytas ir kalinamas Rygoje. Paimtas kasti apkasų, pabėgo, grįžo į Lietuvą ir netrukus pasitraukė į Vokietiją. 1946-49m. studijavo sociologiją Heidelbergo universitete, 1947-48m. buvo anglų ir vokiečių kalbomis leidžiamas žurnalas “The Scholar” redakcijos narys. 1948-49m. mokytojavo Schwabisch Gmundo lietuvių gimnazijoje. 1949 m. persikėlė į JAV, dirbo fabrike. 1950-54m. studijavo sociologiją Niujorko universitete, NY; jame 1951m. įsigijo magistro laipsnį, vėliau – daktaro laipsnį (disertacija “Religious Fluctuations During the Period of the Reformation in Lituhania”, 1988). 1953-54m. Vidurio Europos tyrimo centro Niujorke mokslinis darbuotojas (parašė studiją apie Sovietų sąjungos okupuotą Pabaltijo valstybių tautinę padėtį). 195358 buvo žurnalo “Į laisvę” redakcijos narys. 1954m. dirbo universiteto Slavistikos bibliotekoje. 1955-80m. D’Youville koledžo Buffalo, NY, profesorius, Sociologijos skyriaus vedėjas. 1992-93 ir 1996m. skaitė paskaitas Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje (kurį laiką buvo jos sociologijos skyriaus redaktorius), Enciklopedija Lituanika, išeivijos periodinėje spaudoje (“Aiduose”, “Drauge”, “Darbininke”, “Į laisvę”, “Tėviškės žiburiuose” ir kt), anglų kalbos leidžiamuose JAV moksliniuose žurnaluose; atkūrus Lietuvos nepriklausomybę rašo “Literatūroje ir mene”, “Šiaurės Atėnuose”, “Lietuvos aide”, “Dienovidyje”. Paskelbė kultūrologinių ir sociologinių studijų, straipsnių, knygų recenzijų, kelionių aprašymų. Parašė romanus “Kiauros rieškučios” (1972) ir Dangaus ir žemės šaknys (1983). “Religions fluctuations during the period of the reformation in Lithuanija (1988)Skaitė pranešimus mokslinėje konferencijoje, Lietuvių katalikų mokslų akademijoje, suvažiavimuose. Lietuvos profesorių draugijos Amerikoje, Amerikos sociologų, Amerikos katalikų sociologų ir kt. mokslų draugijų narys. Lituanistikos instituto narys. Priklauso JAV Lietuvių bendruomenės, Lietuvių skautų sąjungos, Lietuvių fronto bičiulių draugijai. Mirė 2006 m. JAV.
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953.- T. 5, p. 292-293

Knygos
Dangaus ir žemės šaknys : romanas / Antanas Musteikis. - Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1983. - 339 p.
Egzodo Donelaitis : lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Donelaitį / sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas. - Vilnius : Aidai, 2001 (Vilnius : Petro ofsetas). - 526, [2] p.
Kiauros rieškučios : romanas / Antanas Musteikis. - Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1972. - 259 p.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas