Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Pranui Gipiškiui - 120

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Pranas Gipiškis (1893.08.25 – 1980)

Gimė 1893 08 25 Užpalių kaime Utenos rajone - 1980 m. Vėžaičiuose Klaipėdos rajone. Pedagogas biologas, vadovas, vertėjas, kraštotyrininkas, visuomenininkas. 1903-1910 m. mokėsi Užpalių pradžios mokykloje, 1914 m. baigė Utenos miesto mokyklą. Mokydamas prisijungė prie scenos mėgėjų būrelio, dalyvavo 1914 m. lietuviškos spaudos atgavimo dešimtmečio minėjime, su kitais giedojo tautinį himną. 1914-1915 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje.
Baigęs pirmąjį studijų kursą, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir Kaune uždarius seminariją, P. Gipiškis paliko studijas, grįžo į Užpalius ir pradėjo dirbti pradžios mokyklos mokytoju. 1919-1921 m. jis lankė mokytojų kursus, juos baigęs toliau dirbo kaip diplomuotas specialistas. 1921 m. gavęs Švietimo ministerijos leidimą, jis įsteigė Užpalių privatinę vidurinę mokyklą ir 1921-1924 m. buvo pirmasis šios priaugančios mokyklos vedėjas.
Jis vadovavo Užpalių mokiniams, kurie 1915-1924 m. surinko ir užrašė apie 1,5 tūkst. tautosakos tekstų. P. Gipiškis išsaugojo šiuos tekstus ir 1934 m. juos pateikė Tautosakos komisijai, jie saugomi Lietuvos tautosakos rankraštyne kaip vertingas Utenos krašto tautosakos šaltinis.
Nuo 1921 m. lapkričio 29 d. jis priklausė Lietuvos šaulių sąjungai.
1924 m. išleidęs I Užpalių vidurinės mokyklos mokinių laidą, P. Gipiškis pasitraukė iš pedagoginio darbo ir išvažiavo į Kauną toliau mokytis. 1924-1929 m. jis studijavo Vytauto Didžiojo universitete fizikos, chemijos, geografijos ir biologijos mokslus, įgijo biologo pedagoginį išsilavinimą.
1929-1931 m. P. Gipiškis dirbo Telšių gimnazijoje gamtos mokytoju, 1931-1934 m. buvo Raseinių gimnazijos direktorius. Raseiniuose jis aktyviai būrė tautininkus ir jaunalietuvius, priešindamasis ateitininkų ir pavasarininkų veiklai, ją varžydamas, palaikė griežtą tvarką gimnazijoje ir konfliktavo su kapelionu bei kai kuriais pedagogais. 1933 m. Raseiniuose jis buvo išrinktas skautams remti draugijos pirmininku. Dėl įtampos gimnazijoje jis pasiprašė atleidžiamas iš jos vadovo pareigų.
1934-1940 m. P. Gipiškis gyveno Zarasuose ir dirbo Zarasų aukštesniosios komercinės mokyklos, nuo 1937 m. – valstybinės gimnazijos direktoriumi, kol pirmosios sovietinės okupacijos pradžioje iš šių pareigų buvo atleistas. Jo rūpesčiu nuo 1935 m. šiai mokyklai buvo suteiktas Kazimiero Būgos vardas, joje atsirado literatų, muzikų, sportininkų ir šachmatininkų būreliai, gimnazijoje mokėsi 150-200 mokinių.
Lietuvos skautų sąjungos vadovybei Zarasuose 1936 m. įsteigus šios apskrities skautų tuntą, P. Gipiškis buvo vienas iš jo organizatorių, nuo 1936 m. – paskautininkis, 1938-1940 m. – tuntininkas, vadovavo trims skautų draugovėms ir jūros skautams. Jis aktyviai įsitraukė į Zarasų šaulių skyriaus veiklą, 1936 m. buvo išrinktas Zarasų XXI šaulių rinktinės tarybos nariu ir susikūrusio šaulių Garbės teismo nariu. 1936 m. rudenį pradėjus statyti Zarasų Šaulių namus, jis buvo statybos komisijos narys.
1935 m. Lietuvos J. Basanavičiaus vardo mokytojų sąjungai įsteigus Zarasuose komitetą, P. Gipiškis buvo paskirtas jo pirmininku. Jis važinėjo į mažesnių miestelių mokytojų susirinkimus, skaitė paskaitas pedagogikos ir mokinių patriotizmo ugdymo klausimais. Švietimo ministerijos pavedimu P. Gipiškis organizavo Zarasuose vasarnamio mokytojams statybą, o pastačius vilą joje rengė kursus mokytojams.
P. Gipiškis buvo tautininkas, 1936 m. nuo metų pradžios iki pabaigos redagavo Zarasuose Tautininkų sąjungos perimtą ir toliau leistą savaitraštį "Zarasų kraštas", jo dėka laikraštis tapo gyvesnis, įdomesnis, pasidarė taisyklingesnė jo kalba. Gyvendamas Zarasuose, jis parengė ir išleido Zarasų turizmo draugijos knygą "Zarasų kraštas" (1936 m.) – pirmąjį ir vienintelį Nepriklausomoje Lietuvoje informacinį leidinį apie Zarasus, išvertė ir išleido Aleksandro Kruberio "Antropogeografiją" (1937 m.).
Kaip aktyvus tautininkas 1936 m. jis buvo vienas iš penkių Zarasų apskrities kandidatų į IV Seimo narius.
Sovietinės valdžios 1940 m. vasarą atleistas iš Zarasų gimnazijos direktoriaus pareigų, 1940-1944 m. P. Gipiškis dirbo Utenos gimnazijoje mokytoju, dėstė chemiją, biologiją, gamtos mokslus ir geografiją. Vokiečių okupacijos laikotarpiu 1942-1944 m. jis buvo Utenos gimnazijos direktorius.
Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje 1944 m. vasarą P. Gipiškis pasitraukė į tėviškę ir iki žiemos dirbo mokytoju Užpalių progimnazijoje. Prasidėjus sovietinio saugumo persekiojimams, jis buvo sulaikytas, tardytas. Vengdamas represijų, jis išvis pasitraukė iš pedagoginės veiklos, slapstėsi, gyvendamas atskirai nuo šeimos pas gimines ar pažįstamus Aukštaitijoje.
Nuo 1946 m. sausio iki 1952 m. balandžio P. Gipiškis gyveno Svėdasuose (Anykščių r.), kur buvo klebono Antano Survilos slepiamas ir globojamas. Per tą laiką jis perrašinėjo kelių metų parapijos gimimų, vedybų ir mirčių registracijos knygas, vertė iš vokiečių ir lenkų kalbų į lietuvių kalbą pamokslus kunigams ir įvairias religinio turinio knygas. Iš viso per tą laiką jis išvertė apie 20 knygų, jo vertimai paplito tarp aplinkinių parapijų kunigų.
1952 m. pavasarį P. Gipiškis išėjo iš pogrindžio ir persikėlė į Žemaitiją, apsigyveno Samališkių kaime šalia Vėžaičių (Klaipėdos r.) ir 1952-1956 m. dirbo Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Samališkių bandymų stotyje techniku. 1956-1959 m. jis buvo šios bandymų stoties vyresnysis mokslinis bendradarbis, kol išėjo į pensiją.
Nuo 1959 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Vėžaičiuose (Klaipėdos r.). Senatvėje jis parašė ir paliko rankraščiuose išsamius atsiminimus.
Jis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu (1934 m.), Lietuvos šaulių sąjungos Šaulių Žvaigždės medaliu (1939 m.).

http://www.anykstenai.lt

Knygos
Zarasų kraštas / redagavo ir spaudai paruošė Pr. Gipiškis ; išleido Lietuvos turizmo sąjungos Zarasų skyrius. - Zarasai : E. Rozeno spaustuvė, 1936. - 250 p.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas