Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Autografai leidiniuose

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Juodvalkis, Antanas (1912-2003)

Ekonomistas, žurnalistas

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Andriukaitis, Vladas. Audra Žemaičiuose : Vytauto Didžiojo laikų apysaka / Vladas Andriukaitis; dail. A.Šepetys. - 2-asis leid. - B.v. : Gabija, 1954 (Gabija). - 217 p.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Barėnas, Kazimieras (1907-2006. Karališka diena : novelės / Kazimieras Barėnas. - London : Nida, 1957. - 254 p.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda (1899-1997). Lietuvos istorija / Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. - 7-ji laida. - Čikaga : Liet. istorijos d-ja, 1987. - 526 p.

 

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Giedraitis, Romualdas (1915-1980). Auksinio saulėlydžio gundymai : romanas / R. Spalis. - Chicago, 1980. - 384 p.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Giedraitis, Romualdas (1915-1980). Rezistencija : romanas / R. Spalis. - Cleveland : Viltis, 1969. - 429 p.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Grinius, Kazys (1866-1950). Atsiminimai ir mintys / K. Grinius. - Tübingen : Patria, 1947-1962. - 2 t.
01. T. 1. - Tübingen : Patria, 1947. - 300, [3] p.

Žurnalisto, ekonomisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Kirša, Faustas (1891-1964). Tolumos : [eilėraščiai] / Faustas Kirša ; Viktoras Petravičius, lino raižiniai. - [Dillingen/Donau : Mūsų kelias], 1947. - 189, [4] p.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Lietuvos universitetas , 1579 - 1803 - 1922 = The Universsity of Lithuania, 1579 - 1803 - 1922 / redagavo Pranas Čepėnas ; [redakcinė komisija: pirmininkas Vincentas Brizgys… [et al.]. - Chicago (Ill.) : Lietuvių profesorių draugija Amerikoje, 1972 (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.) p.851-894.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Maironis (1862-1932). Nuo Birutės kalno / Maironis ; [iš lenkų kalbos vertė Faustas Kirša ; iliustravo Ada Korsakaitė-Sutkuvienė ; redagavo ir spaudai parengė Bern. Brazdžionis]. - Los Angeles (Cal.) : Lietuvių Dienos, [1982]. - 45, [2] p.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Musteikis, Antanas (1900-1988). Dangaus ir žemės šaknys : romanas / Antanas Musteikis. - Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1983. - 339 p.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Musteikis, Kazimieras (1928-). Prisiminimų fragmentai / Kazys Musteikis. - London : Nida, 1970. - 126 p.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Prunskis, Juozas (1907-2003). Lietuva bolševikų okupacijoje = Lithuania occupied by the Soviet Union / red. J. Prunskis. - Čikaga : Jūrų Šaulių kuopa Klaipėda, 1979. - 240 p.

 

 

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Šerėnas, Algirdas (1930-1998). Vorkutos mirties lageriai / Algirdas Šerėnas. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 1997. - 672 p.

Ekonomisto, žurnalisto Antano Juodvalkio (1912-2003) autografas

Žurnalistika / redagavo Juozas Prunskis ; [kalbą lygino Stasys Barzdukas]. - Chicago : Lietuvių žurnalistų s-ga, 1974 (Chicago : "Draugo" sp.). - 291 p.

 

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas