Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Andriūnas, Antanas (1901 - 1965)

Karininkas, majoras

Gimė 1901 m. sausio 5 d. Dumblynės vienkiemyje, Antazavės valsčiuje, Zarasų apskrityje. Baigė penkias gimnazijos klases. 1919 m. birželį įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1921 m. gruodžio 18 d. baigęs Karo mokyklą, leitenanto laipsniu paskirtas į 1-ąjį kavalerijos pulką 1-ojo eskadrono žvalgų būrio vadu. Šiame pulke, vėliau pavadintame 1-uoju husarų pulku, ėjo eskadrono vyr. karininko, adjutanto pareigas. 1926 m. vasario 16 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1926 m. rugpjūčio mėn. 19 d. baigė Aukštųjų karininkų kursus, Bendrąjį skyrių. 1927 m. balandžio 28 d. perkeltas į Vyriausiąjį štabą, Kavalerijos inspekciją, 1927 m. spalio 3 d. paskirtas kavalerijos viršininko adjutantu. 1928 – 30 m. mokėsi Italijoje, aukštojoje kavalerijos mokykloje. 1929 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis. Sugrįžęs iš Italijos 1930 m. birželio 27 d. paskirtas į 1-ąjį kavalerijos pulką, iki 1931 m. rugpjūčio ėjo eskadrono vado pareigas. 1933 m. lapkričio 22 d. paskirtas atskirojo raitųjų žvalgų būrio vadu, o 1934 m. likvidavus šį dalinį grįžo į 1-ąjį husarų pulką. Be tiesioginių pareigų, nuo 1931 m. rugpjūčio iki 1935 m. sausio dėstė kavalerijos taktiką ir jojimą Karo mokyklose ir Sanitarijos karininkų kursuose. 1936 m. birželio 13 d. suteiktas majoro laipsnis. Kaip kavalerijos specialistas rašė straipsnius į karinę spaudą. 1933 m. sausio 24 d. Kaune organizavus “Vytijos” raitininkų štabą, buvo šio štabo vado pavaduotojas. 1936 m. išrinktas kariuomenės žirgyno sporto sąjungos pirmininkų. Drauge su kitais išleido pažintinę knygą “Mano žirgas”. 1937 m. sausio 1 d. perėmė 1-ojo eskadrono vadovavimą ir šias pareigas ėjo iki Lietuvos okupacijos. 1934 – 40 m. “Kario” žurnalo redkolegijos narys. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. rugsėjo 12 d. paskirtas į Raudonosios Armijos 26-ąjį kavalerijos pulką. 1940 m. lapkričio 1 d. paleistas į atsargą. Dirbo Kaune Vyriausiojoje energetikos valdyboje Administracijos skyriaus atsakinguoju sekretoriumi. Buvo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) narys. 1941 m. birželio 20 d. suimtas, kalintas Kaune, bet prasidėjus karui išlaisvintas. Vokiečių okupacijos metu dirbo Lietuvos energetikos valdyboje Kaune. 1941 m. rugsėjo 15 d. kartu su kitais LAF‘o vadovais pasirašė Memorandumą Hitleriui dėl Lietuvos būklės, kraštą užėmus vokiečiams. 1944 m., organizuojant vietinę rinktinę, kovo 27 d. paskirtas 308-ojo bataliono vadu. 1944 m. balandį batalionas buvo pasiųstas į Ašmenos rajoną, kur dvi šio bataliono kuopos patyrė nemažus nuostolius, užpuolus Armijos Krajovos būriams. Vokiečiams likviduojant Vietinę rinktinę, 1944 m. gegužės 15 d. suimtas, tačiau vėliau paleistas ir paskirtas Kėdainių komendantu. 1944 m. vasarą su komendantūra atsitraukė į Ariogalą, vėliau į Jurbarką ir Tilžę. Tilžėje lietuviai buvo vokiečių nuginkluoti, karininkai išvežti į Drėzdeną, kur Gelerau priemiestyje apie 300 lietuvių karininkų surinkti į vokiečių policijos mokyklos kareivines. Po mokymų tarnavo darbo ir priešlėktuvinės apsaugos daliniuose. 1949 m. iš Vokietijos emigravo, gyveno Kolumbijoje, kur Medelio mieste dirbo jojimo mokyklos instruktoriumi. Mirė 1965 m. lapkričio 8 d. Bogotoje (Kolumbija). Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1929), Savanorių medaliu (1928).

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002. - T. 2 . – 2002. – p. 59 - 60

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas