Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bukontas, Dominykas (1873 - 1919)

Gydytojas

Gimė 1873 m. rugpjūčio 11 d. Kegrių kaime, Akmenės rajone, Mažeikių apskrityje. 1893 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1893 - 1897 m. mokėsi ir baigė Peterburgo universiteto Gamtos -matematikos fakultetą, 1900 m. Charkovo universiteto medicinos fakultetą. 1901 - 1903 m. dirbo gydytoju Dusetose. Čia aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą, buvo vienas iš lietuviškų vakarų rengėjų. 1903 m. pabaigoje persikėlė į Ilukštą (Latvija), čia vertėsi laisva gydytojo praktika. Su mokytoja O. Tutinaite dvare įsteigė lietuvišką pradinę mokyklą, kurioje buvo rengiami vakarėliai su lietuviška programa. 1904 m. D. Bukontas mobilizuotas į rusų - japonų karą. Tarnavo Amūro apygardoje Nikolske - Usurijske, Charbine dirbo ligoninėse. 1906 m. išleistas į atsargą, apsigyveno Zarasuose (tuomet Novoaleksandrovske) ir buvo paskirtas miesto ligoninės gydytoju. Iškart įgijo vietinių gyventojų pasitikėjimą, pagarbą ir drąsiai ėmėsi vadovauti tautiniam lietuvių atgimimui. Čia vadovavo ligoninei, kovojo su dėmėtosios šiltinės epidemija, įsteigė „Saulės“ draugiją, jos vardu įsteigė lietuvišką biblioteką – skaityklą, ragino gyventojus prenumeruoti lietuviškus laikraščius, nors tuo metu jau buvo atgauta spaudos laisvė, dalyvavo kultūros draugijų veikloje. 1907 - 1909 m. skelbė spaudoje Zarasų krašto gyventojų antropologinius duomenis. Parašė knygą apie alkoholio žalą ir blaivybę, bet šis darbas nebuvo išspausdintas. Rūpinosi ekonominiu gyventojų nepriklausomumu, norėjo, kad lietuviai įsitvirtintų pramonėje, tad įsteigė Zarasuose malūną, gontų dirbtuvę, įsteigė visuomeninio pobūdžio organizaciją - kooperatyvą (kurio pirmininku jis visad buvo renkamas), Žemės ūkio draugiją, kuri prekiavo sėklomis, ūkio mašinomis. Įsteigė Šv. Kazimiero draugijos skyrių. Tuo metu Zarasuose veikė miesto mokykla, kurios visuomeninėje veikloje aktyviai dalyvavo D. Bukontas. 1914 m. D. Bukonto dėka jau veikė „Saulės“, „Darbo“, Šv. Kazimiero“ draugijos. 1914 m. D. Bukontas buvo mobilizuotas ir tarnavo latvių šaulių pulke kaip vyresnysis to pulko gydytojas. Kilus revoliucijai Rusijoje, D. Bukontas dalyvavo Rygos lietuvių mitinge. Rygiečiai lietuvį 1917 m. pasiuntė į Petrapilio lietuvių Seimą. Čia jis pirmininkavo, daug prisidėjo prie to, kad Petrapilio lietuvių Seimas pasisakė už nepriklausomos Lietuvos atstatymą. 1918 m. balandžio 1 d. D. Bukontas grįžo iš kariuomenės į Zarasus. Radęs Zarasų kraštą nuniokotą ir nualintą, siaučiant visokioms ligoms, ypač paplitus dėmėtajai šiltinei, rūpinosi civilinės ligoninės įsteigimu. 1918 m. lapkričio mėn. Zarasuose buvo sudarytas vietinės valdžios komitetas, kurios nariu buvo ir D. Bukontas. 1918 m. jo iniciatyva buvo įsteigta Zarasuose „Saulės“ draugijos progimnazija. Gyvendamas Zarasuose rinko tautosaką, liaudies dailės kūrinius, užrašinėjo Viekšnių apylinkių tarmės medžiagą. 1907 – 1909 m. antropologiškai ištyrė 1000 Zarasų apylinkių lietuvių (“Iš Ežerėnų apylinkės lietuvių antropologijos”). Tai vienas pirmųjų ir didžiausias darbas apie lietuvių galvos formą, akių ir plaukų spalvą, išspausdintas 1910 m. leidinyje “Lietuvių tauta”. D. Bukontas 1909 m. apdovanotas Šv.Stanislovo III laipsnio ordinu už darbštumą ir uolumą kovojant su cholera, 1916 m. Šv. Onos III laipsnio ordinu už pasižymėjimą gelbstint sužeistuosius, 1917 m. Šv. Stanislovo II laipsnio su kalavijais ordinu ir Šv. Onos II laipsnio ordinu su kalavijais už pasižymėjimą mūšyje ties Lindenburgu.
Mirė 1919 m. sausio 19 d. Zarasuose. 1993 m. gegužės 15 d. Zarasų aikštėje atidengtas skulptoriaus Leono Striogos sukurtas iš bronzos ir granito paminklas gydytojui Dominykui Bukontui atminti.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas