Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Gipiškis, Pranas (1893 - 1980)

Pedagogas, visuomenės veikėjas

Gimė 1893 m. rugpjūčio 25 d. Užpaliuose,Utenos apskrityje. 1903 - 1910 m. mokėsi Užpalių pradžios mokykloje, 1914 m. baigė Utenos miesto mokyklą, Utenoje besimokydamas prisijungė prie scenos mėgėjų būrelio, dalyvavo 1914 m. lietuviškos spaudos atgavimo dešimtmečio paminėjime, su kitais giedojo tautinį himną. 1914 – 1915 m. mokėsi kunigų seminarijoje, bet užbaigęs pirmą kursą, grįžo į Užpalius ir pradėjo mokytojauti. 1919 - 1921 m. lankė mokytojų kursus, juos baigęs sugrįžo kaip diplomuotas specialistas. 1921 – 1924 m. ėjo direktoriaus pareigas Užpalių vidurinėje mokykloje.1924 m. išleidęs I - ąją Užpalių m-klos mokinių laidą, P. Gipiškis išvažiavo į Kauną studijuoti fiziko, chemijos, geografijos ir biologijos mokslų Vytauto Didžiojo universitete, 1929 m. baigė biologijos skyrių. 1931 m. vasario 1 d. Pranas Gipiškis paskirtas Raseinių gimnazijos direktoriumi, nuo 1934 m. rugpjūčio 1 d. Zarasų gimnazijos direktoriumi. Lietuvos skautų sąjungos vadovybės nutarimu Zarasuose įsteigtas apskrities skautų tuntas, jo vadovu paskirtas P. Gipiškis. Nuo 1921 m. lapkričio 29 d. priklausydamas Šaulių sąjungai, iš karto įsijungė į aktyvią Zarasų šaulių skyriaus veiklą. 1936 m. birželio 20 d. išrinktas miesto šaulių rinktinės tarybos nariu ir susikūrusio šaulių Garbė teismo nariu. 1936 m. rugsėjo mėn. pradėjus statyti Zarasų Šaulių namus, buvo statybos komisijos nariu. 1935 m. Lietuvos J. Basanavičiaus vardo mokytojų sąjunga įsteigė Zarasuose skyrių ir P. Gipiškį paskyrė pirmininku. Jis važinėjo į provincijos miestelių mokytojų susirinkimus, skaitė paskaitas iš pedagogikos ir kaip ugdyti mokinių patriotizmą. Švietimo ministerija pavedė P. Gipiškiui organizuoti Zarasuose vilos - vasarnamio mokytojams statybą. Statyboms pasibaigus čia buvo organizuojami mokytojams kursai. Nuo 1932 m. Zarasuose buvo leidžiamas Tautininkų partijos savaitraštis „Zarasų kraštas“. Nuo 1936 m. sausio mėn. jo redagavimą perėmė P. Gipiškis ir šį darbą dirbo iki 1937 m. sausio 1 d. Tuo metu laikraštis tapo gyvesnis, įdomesnis, taisyklingesnė kalba. 1940 m. rugsėjo 1 d. iš direktoriaus pareigų buvo atleistas, Švietimo ministerijos paskiriamas mokytoju į Utenos gimnaziją. Utenos gimnazijoje dirbo nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. iki 1944 m. rugpjūčio mėnesio. Darbas buvo varginantis - dėstė chemiją, biologiją, gamtos mokslus ir TSRS geografiją; kurį laiką, 1942 - 1944 m. buvo Utenos gimnazijos direktoriumi. Visą tą laiką buvo saugumiečių sekamas ir tardomas. Nuo 1946 m. sausio mėnesio iki 1952 m. balandžio mėn. P. Gipiškis gyveno Svėdasuose, klebono Survilos slepiamas ir globojamas. Per tą laiką perrašinėjo kelių metų bažnytines gimimų, vedybų ir mirimų knygas, vertė iš vokiečių ir lenkų kalbų į lietuvių kalbą pamokslus kunigams ir įvairias religinio turinio knygas. Iš viso per tą laiką išvertė apie 20 knygų. Tik 1952 m. balandžio mėn. Gipiškis gavo valdišką darbą. Dirbo techniku Elmininkų bandymų stotyje, vėliau apsigyveno Žemaitijoje, Samališkių kaime. Nuo 1956 m. liepos 1 d. paskirtas vyr. moksliniu bendradarbiu ir dirbo iki 1959 m. lapkričio 1d., vėliau apsigyveno Vėžaičiuose (Šilutės rajonas).
Išleido knygą „Zarasų Kraštas“(1936 m.), išvertė H. Kruberio „Antropogeografiją“ (1937 m.). 1934 m. apdovanotas DLK Gedimino III laipsnio ordinu, 1939 m. „Šaulių žvaigždės“ ženklu, 1996 DLK Gedimino V laipsnio ordinu .
Mirė 1980 m. Vėžaičiuose, ten ir palaidotas.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas