Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Juodvalkis (Juodavalkis), Aleksandras (1883 - 1961)

Kunigas, Latvijos lietuvių veikėjas

Gimė 1883 m. lapkričio 28 d. Klaviškių kaime, Zarasų rajone. Pradžios mokyklą baigė Salake. Daugpilyje baigė 4 klases ir gimnaziją. 1900 m. įstojo į Sankt Peterburgo Romos katalikų seminariją. Kunigu įšventintas 1905 m. spalio 23 d. ir paskirtas vikaru į Maskvos šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. Tuo pačiu metu buvo Peterburgo gimnazijų ir Voskresensko vardo realinės mokyklos kapelionu. Po dviejų metų išsiųstas vikaru į Penzą, čia greit paaukštintas filialistu ir dėstė tikybą Penzos miesto I ir II mergaičių gimnazijose bei Kuznecko realinėje mokykloje ir mergaičių gimnazijoje. 1913 m. gruodį grąžinamas į Minską, prestižinės katedros vikaru. Kaip gabų kunigą Mogiliovo vyskupijos dvasinė vadovybė A. Juodvalkį 1915 m. pasiuntė gilinti teologijos žinias į Imperatoriškąją Romos katalikų dvasinę akademiją Sankt Peterburge, kur gavo teologijos mokslų magistro laipsnį. 1918 –1919 m. klebonavo Galčinos katalikų bažnyčioje. Čia sovietų čekistų buvo areštuotas ir beveik metus kalinamas. 1920 m. pradžioje apsigyvenęs Rygoje, kunigavo šv. Pranciškaus parapijoje. Bendradarbiavo lietuvių veikloje. Jis buvo vienas iš Rygos lietuvių gimnazijos (1923 m.) steigėjų ir jos pirmasis direktorius. Direktoriumi išbuvo per 10 metų. Gimnazijoje dėstė tikybą, lotynų kalbą ir istoriją. Drauge rūpinosi ir Latvijos lietuvių spauda: nuo 1921 m. buvo „Rygos Balso“ redakcinės komisijos narys, o 1924 m. rudenį šį laikraštį perėmė į savo rankas. Veikė Latvijos lietuvių sąjungoje, Latvių – Lietuvių vienybės draugijoje. Didžiausias A. Juodvalkio nuopelnas – Rygos lietuvių gimnazijos įkūrimas. Nuo 1923 m. spalio 22 d. iki 1934 m. rugsėjo 17 d. buvo šios gimnazijos direktoriumi, moksleivių dvasios tėvu ir auklėtoju. Ir pats šioje gimnazijoje dėstė etiką, istoriją ir lietuvių kalbą. Nuo 1934 m. rugsėjo 17 d. Jakabpilso bažnyčios klebonas. 1951 m. liepos 26 d.kunigas ištremtas į Uralo kalėjimą. 1954 m. rugsėjo 29 d. Vladimiro srities teismo sprendimu kunigas A. Juodvalkis paleistas. Susirgęs ir pasitraukęs į pensiją (kaip pedagogas), gyveno Rygoje (Latvija).
Mirė 1961 m. vasario 8 d. Rygoje. Palaidotas Rygoje šv. Mykolo bažnyčios katalikų kapinėse.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas