Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Markelis, Adolfas (1921 - 1988)

Rašytojas, pedagogas, visuomenės veikėjas

Gimė 1921 gegužės 16 d. Eivenių kaime, Dusetų seniūnijoje, Zarasų apskrityje. Mokėsi Dusetų pradžios mokykloje, buvo aktyvus ir sąžiningas mokinys. Tapęs angelaičiu, bendravo su Dusetose buvusiais kunigais. Mokslo siekė nepaprastai užsispyręs. Baigęs Dusetų pradžios mokyklos keturis skyrius, išlaikė egzaminus į gimnazijos antrą klasę. Tuo metu progimnazija buvo Antalieptėje. Baigęs Antalieptės progimnaziją lankė Utenos gimnaziją. Atostogų metu tėviškėje Eivenių kaime mokė žemesnių klasių mokinius, ruošė egzaminams kaimynų ir netgi tolimesnių kaimų vaikus. Tuo metu jis priklausė ateitininkų būreliui. Utenos gimnaziją baigė sėkmingai. Vėliau Ukmergės mokytojų seminariją. Mokytojavo Zarasų rajono Bikėnų, Kiemionių ir kitose pradinėse mokyklose. Per karą vokiečių paimtas pagalbiniams darbams, pateko į Jugoslaviją. Nuo 1945 m. gyveno Austrijoje, Glasenbacho pabėgėlių stovykloje. Mokytojavo lietuvių pradžios mokykloje, vėliau V. Krėvės gimnazijoje, buvo savaitraščio “Mūsų žinios” vienas redaktorių, žurnalo “Tėvynėn” redakcijos narys. 1947 - 1949 m. studijavo Lietuvių katalikų universitete Salzburge (Austrija) filosofiją ir pedagogiką. 1949 m. persikėlė į JAV, nuo 1951 m. gyveno Čikagoje. Čikagoje studijavo inžineriją ir 1961 m. baigęs Ilinojaus technologijos institutą, dirbo įvairiose firmose inžinieriumi projektuotoju. Dalyvavo Lietuvos dailės muziejaus, Dailiojo meno instituto veikloje, buvo Čiurlionio galerijos valdybos narys. Išeivijos periodinėje spaudoje, daugiausia “Drauge” paskelbė straipsnių visuomeninėmis temomis, apie literatūrą, meną, parodų recenzijų. Novelėse (rinkinys “Nebaigtoji simfonija” (1981)) pavaizdavo lietuvių gyvenimą svetur, gvildeno psichologines problemas; stiliui būdingas lyrizmas, humoras. 1993 m. Kaune išleista jo novelių rinktinė “Susitikimai”. Aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, ilgą laiką buvo JAV Lietuvių bendruomenės Cicero apylinkės Ilinojaus valstijos pirmininkas, Lietuvių fondo revizijos komisijos pirmininkas. Ateitininkas (nuo 1952 m. korporacijos Šatrija narys). Lietuvių fronto bičiulių draugijos narys. Priklausė Lietuvių rašytojų draugijai (1983 - 1988 m. valdybos sekretorius). Mirė 1988 m. rugpjūčio 26 d. Čikagoje.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas