Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Prunskis, Petras (1871 - 1942)

Kunigas, visuomenės veikėjas

Gimė 1871 m. balandžio 7 d.  Jurkiškės palivarke, Antalieptės valsčiuje, Zarasų apskrityje. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje. 1890 m. birželio 13 d. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją ir 1894 m. liepos 11 d.  įšventinamas kunigu. Buvo vikaru  Lavariškių bažnyčioje, 1895 m. vikaras Ratnyčioje. Vėliau 1899 m. Inturkės ir 1911 – 1939 m. Palūšės klebonas. Mintaujoj priklausė Kūdikio draugijai ir drauge su kitais turėjo palikti gimnaziją, Ratnyčioje ir kitur skleidė draudžiamąją lietuvišką spaudą, 1905 m. dalyvavo Vilniaus Seime, buvo vienas iš Vilniaus ir Švenčionių Ryto švietimo draugijų steigėjų, taip pat Švenčionių lietuvių gimnazijos, steigėjų ir rėmėjų, padėdamas išlaikyti moksleivių bendrabutį. Palūšėje įsteigė Ryto draugijos skyrių, šv. Kazimiero draugiją, ūkio draugiją ir kt. 1912 m. buvo sudaręs pirmą lietuvišką pradžios mokyklą, I pasaulinio  Karo metu suorganizavo Ryto Lietuvių mokyklą, kurią 1921 m. lenkų valdžia uždarė, nors jo pastangomis ši mokykla dar vėl kelis kartus buvo atidaryta prieš 1927 m. Vėliau padėjo išlaikyti Palūšėje ir apylinkės kaimų lietuvių skaityklas, lietuvių vaikų darželius ir kt.  Rengė lietuviškus vaidinimus ir pan. Palūšėje pastatė Ryto namus, kuriuos 1938 m. konfiskavo lenkų valdžia. Daug kartų lenkų valdžios kratytas, suimtas ir 1934 m., 1938 m. baustas už parapijiečių metrikų rašymą lietuviškomis pavardėmis, bet ne sulenkintomis ar pavardiniais vertiniais lenkiškai. Nuo 1939 m.  gyveno Žvilbučių dvare, pas brolį, iš kur 1941 m. birželio 14 d. bolševikų išvežtas į Barnautą (Sibire), vėliau dar nutremtas į Čechanikos vergų stovyklą, kur ir mirė 1942 m. gruodžio 7 d.
 

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas