Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Sinkevičius, Stanislovas

Biologijos ir chemijos dėstytojas, gamtos mokslų daktaras (g. 1952)

Gimė 1952 m. birželio 5 d. Zarasuose. 1961-1970 m. mokėsi Zarasų vidurinėje mokykloje, 1975 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Biologijos ir chemijos dėstytojas. 1993 m. Vilniaus universiteto Ekologijos instituto gamtos mokslų daktaras (ekologija), Vilniaus universiteto docentas, 2001 m.
Mokslo sritis - biomedicinos mokslai (pagal tuometinį mokslo sričių klasifikatorių). Mokslo kryptis - ekologija ir aplinkotyra. Apgintos disertacijos tema: „Chlororganinių junginių (DDT ir metabolitų DDE, DDD, DDA, DDOH, Keltano) citogenetinis poveikis Lietuvos vandens paukščių populiacijoms“.
Profesinės veiklos sritis - pedagoginis darbas Vilniaus universitete (parengti ir skaitomi dalykai ekologijos ir aplinkotyros bakalaurams, magistrams ir doktorantams: „Ekosistemų ekologija“, „Baltijos regiono ekologinės problemos“, „Biotos apsauga“, „Lietuvos biologinė įvairovė“, „Globali ekologija“, „Atkuriamoji ekologija“, moksliniai seminarai magistrams, vadovavimas bakalaurams, magistrams rengiant baigiamuosius darbus, vadovavimas doktorantams ir kt.), mokslinė veikla Vilniaus universitete – vadovavimas kompleksiniams antropogeninio poveikio gamtinėms ekosistemoms moksliniams tyrimams Ekologijos ir aplinkotyros centre – „Degraduotų ekosistemų renatūralizacijos procesų, Lietuvos biologinės įvairovės dabartinės būklės tyrimai“.
Nuo 1975 m. vienintele darboviete išliko Vilniaus universitetas: 1975-93 m. jaunesnysis mokslinis bendradarbis Gamtos mokslų fakulteto Ekologinės genetikos laboratorijoje, 1993-95 m. mokslinis bendradarbis, 1995-2005 m. – VU kamieninio Aplinkos studijų centro direktorius, nuo 2005 m. šakinio GMF Ekologijos ir aplinkotyros centro vedėjas.
Mokslinė ir pedagoginė veikla aukštojoje mokykloje labai įvairialypė: kelių įvykdytų projektų vadovas bei dalyvis; trijų pakopų - dviejų magistrinių ir trečios pakopos studijų programų komitetų pirmininkas bei jungtinės ekologijos/aplinkotyros doktorantūros nuo 1990 iki 2010 m. pirmininkas; VU GMF tarybos bei buvusio VU Ekologijos instituto tarybos narys, Jungtinės (GMF ir VUEI) doktorantūros pirmininkas, kitų GMF katedrų (botanikos ir genetikos, zoologijos) baigiamųjų darbų gynimo komisijų pirmininkas, tarptautinių projektų - naujų studijų kursų II ir III pakopos studentams apie globalią klimato kaitą bendraautorius ir leidinio redaktorius, kaip Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas dalyvavo vertinant kitų aukštųjų mokyklų studijų programas, baigiamųjų darbų, vadovėlių recenzentas ir kt.
Keliasdešimties mokslinių straipsnių autorius ir bendraautorius, dviejų monografijų bendraautorius, dviejų mokomųjų knygų autorius ir dar trijų bendraautorius, vieno vadovėlio autorius, Vadovėlių „Epikontinentinės jūros ekologija“ (2000), „Pelkių ekosistemos dabarties biosferoje“ (2001), „Globalioji ekologija“ autorius, kelių metodinių priemonių antros pakopos universitetų studentams autorius ir bendraautorius. Parašė per 100 mokslo populiarinimo straipsnių, iliustravo 5 knygas. Daugiau kaip 30 fotoalbumų, gamtinių nuotraukų, pieštų iliustracijų įvairiose tiek mokomosiose tiek gamtosauginėse knygose, žurnaluose, kituose leidiniuose (Lietuvoje ir užsienyje) autorius ir bendraautorius.
1996 m. Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatas už kolektyvinį darbą „Aplinkos užterštumo Lietuvoje genotoksikologinis įvertinimas 1976-1995 m.“
VU ekspertas ir mokslinis konsultantas ekologijos ir aplinkotyros srityse, aukštųjų mokyklų studijų programų ekspertas (ŠMM).
Stažavosi užsienyje – JAV (EPA), Švedijos, Lenkijos, Latvijos universitetuose.
Lietuvos gamtos fondo steigėjas, tarybos ir buvęs valdybos narys, Lietuvos ornitologų draugijos steigėjas ir buvęs tarybos narys, buvęs rašytojų ir mokslininkų klubo „Žalioji plunksna“ narys. Daugelio konkursų gamtosauginės publicistikos tema periodinėje spaudoje (buvusių leidinių „Švyturys“, „Mūsų gamta“, „Gamta ir žmogus“) laureatas, gamtosauginių laikraščių, žurnalų redkolegijų narys ir mokslinis konsultantas (ekspertas), kelių mokslo populiarinimo ir filmų apie gamtą konsultantas ir kt.
Aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje dalyvavo moksliniuose gamtosauginiuose tyrimuose, kurių galutinis tikslas – stabdyti tolesnius melioravimo darbus Stelmužės apylinkėse. Šiuo metu vykdo Pūsčios durpyno kaip natūralios ekosistemos atstatymo/restauravimo darbus ir tyrimus, atlieka kitus vertingų buveinių Zarasų rajone esamos būklės tyrimus.
Laisvalaikis - poilsis ir darbas gamtoje, kelionės, gamtinė fotografija

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas