Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Jonui Nemaniui - 90

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Jonas Nemanis (1924 10 20)

Gimė 1924 10 20 Jotainių kaime, Ramygalos valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Kraštotyrininkas, paminklosaugininkas. Baigęs Ramygalos vidurinę mokyklą, tais pačias metais mokėsi Zarasų pedagoginiuose kursuose.1948 m. rugsėjo 24 d. buvo paskirtas Zarasų apskrities liaudies švietimo skyriaus Dūkšto valsčiaus Vardžiūkiemio pradinės mokyklos vedėju – mokytoju, 1949-1950 m. dirbo mokytoju Dūkšto septynmetėje mokykloje mokytoju. 1950-1953 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1954-1960 m. Gerkonių k. (Dūkšto vls.) pradinės mokyklos vedėjas-mokytojas. Mokytojaudamas 1955 m. baigė (neakivaizdiniu būdu) Panevėžio mokytojų seminariją, įgydamas pradinių klasių diplomą. 1960-1964 m. Salako vid. m-klos pradinių klasių mokytojas, kartu Salako kultūros namų direktorius. 1964 - 1968 m. paskirtas Zarasų rajono vykdomojo komiteto kultūros skyriaus vedėju, 1968-1975 m. Zarasų rajono pionierių ir moksleivių namuose – metodininkas ir visuomeniniais pagrindais tvarkė Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Zarasų raj. skyriaus reikalus, 1975-1977 m. Lietuvos TSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Zarasų skyriaus atsakingu sekretoriumi, vėliau kultūros paminklų apsaugai vyr. metodininku ir nuo 1992 m. kovo mėn. iki 2001 rugpjūčio 6 d. Jonas Nemanis per ilgus 24 kruopštaus darbo metus sukaupė, aprašė ir pateikė plačiajai visuomenei įdomią medžiagą apie Zarasų kraštą, jo praeitį, įžymius žmones, istorijos, archeologijos, architektūros ir dailės paminklus. Jo dėka išaiškinta 32 nauji kultūros paveldo objektai, paruošta tinkama dokumentacija ir jie visi įrašyti į kultūros paminklų sąrašą. Prie 330 paminklų įrengė paminklines lentas, pastatė 12 nukreipiančių metalinių rodyklių į paminklus. Jo iniciatyva ir rūpesčiu rajone pastatyta 8 stogastulpiai: Antano Vienažindžio tėviškėje, Girėnų k., autorius St. Karanauskas 1979 m; į Juozo Gruodžio gimtinės vietą, Rokėnų k, autorius R. Matulionis, 1980 m.; į Kazimiero Būgos gimtinę, Pažiegės k., autorius V. Ulevičius, 1979 m.; Gaidžių šeimos atminimui, Antazavėje, autorius J. Tvardauskas, 1998 m.; kunigo Jono Steponavičiaus gimtinė, Zokorių k., aut. J. Tvardauskas, 1996.; mokytojo Jono Andriūno atminimui, Zarasai, Savanorių g., autorius J. Tvardauskas, 1998 m.; dr. Algimanto Žilėno atminimui, Zarasuose, Šaulių g., autorius St. Karanauskas, 1994 m.; Nepriklausomybės savanoriui Antanui Streikui ir jo patriotinei šeimai, Antazavė, autorius S. Savickas, 2006 m. Koplytstulpis – Nepriklausomos Lietuvos generolo Vlado Mieželio gimtinės vietoje, Jakštų k., autorius J. Tvardauskas, 1994 m.; granito paminklas – kompozitoriaus Juozo Gruodžio gimtinės vietoje, Rokėnų k., 1966 m. 1986 m. apkeliavo visą Zarasų raj. teritoriją, išaiškino, apmatavo, nufotografavo, aprašė 41 buvusį dvarą ir palivarką, padarė jų brėžinius. 1987m. surinko medžiagą apie rajono technikos paminklus. 1991 m. aplankytos žinomos ir naujai išaiškintos 136 rajono senosios (neveikiančios) kaimų kapinaitės, kurioms paruošta dokumentacija, o jos pažymėtos paminklinėmis lentomis. Rajone suregistravo ir parengė dokumentaciją su iliustracijomis 521 kultūros paveldo objektui. Atstatė Antazavės Šile 23 kv. buvusias Lokio rinktinės, Vyties kuopos partizanų žemines, pažymėta paminkline lenta, įrengė 4 nukreipiančias į objektą rodykles Jo dėka visi rajono kultūros paminklai yra pažymėti paminklinėmis lentomis, riboženkliais, turi saugotojus ir globėjus. Parengė 52 kraštotyrinius darbus iš rajono gyvenimo, kurių 31 darbą perdavė į respublikinę kraštotyrinių darbų saugyklą (RKDS) Vilniuje, dalį į Zarasų centrinę biblioteką, muziejų bei rajono Turizmo ir kultūros informacinį centrą. Per ilgus kruopštaus darbo metus sukaupė, aprašė ir pateikė visuomenei įdomią medžiagą apie Zarasų praeitį, įžymius žmonės, istorijos, archeologijos, architektūros ir dailės paminklus. Vien „Gimtinė“ laikraštyje, „Zarasų kraštas“ laikraštyje. Už ilgametį kultūros paveldą bei paminklosaugos darbą Zarasų rajone Jonas Nemanis apdovanotas: Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštu (1965 m.), atminimo ženklu ir Darbo veterano medaliu. Kultūros ministerijos – 4 garbės raštais, „Lietuvos kultūros žymūno“ ženklu. Švietimo ir Teisingumo ministerijų garbės raštais. Lietuvos Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos – 2 garbės, 4- padėkos raštais, 4 diplomais, dviem „Socialistinio lenktyniavimo nugalėtojas“ ženklais, 1 stalo medaliu. 1990 m. VIII-ajame Lietuvos Kraštotyros draugijos suvažiavime Jonui Nemaniui suteiktas Garbės kraštotyrininko vardas. Paskirta rajono kultūros ir meno premiją už ilgametį darbą kultūros paveldo srityje (2000 m.). M. K. Čiurlionio fondas suteikė J. Nemaniui "Zarasų krašto šviuesuolio" vardą (2008 m.) , Tėviškės pažinimo draugija įteikė "Uoliausio Kultūros paveldo puoselėtojo"  (2011 m.) diplomą.

Knygos
Zarasų rajono kultūros paveldas / J. Nemanis. – Zarasai : Utenos spaustuvė, 1994. – 81, [5] p.
Medžiaga apie Zarasų rajone esančius paminklus genocido ir rezistencijos aukoms atminti [Rankraštis] / medžiagą surinko J. Nemanis. - Zarasai, 1995. - 140 mašinr. l.
Zarasų rajono kultūros paminklai [Rankraštis] : [kraštotyrinis darbas] / J. Nemanis. - Zarasai : 1978. - 2 t.
Zarasų rajono technikos paminklai [Rankraštis] / J. Nemanis. - Zarasai, 1987. - 38, [1] lapai :
Zarasų rajono kultūros paminklai [Rankraštis] : [kraštotyrinis darbas] / J. Nemanis. - Zarasai : 1978. - 1 t.
Skulptūrinis stogastulpis į kalbininko Kazimiero Būgos gimtinę [Rankraštis] / J. Nemanis. - Zarasai, 1980. - 29 lapai
Dvipusis sulptūrinis stogastulpis į poeto Antano Vienažindžio tėviškę [Rankraštis] / J. Nemanis. - Zarasai, 1980. - 23 lapai
Domininkas Bukontas (1873-1919) : [gydytojo] leidinių ir straipsnių rinkinys / [sudarytojai Jonas Nemanis, Danutė Kiltinavičienė, Vida Mikštienė, Danutė Pulokaitė, Danutė Karlienė]. – Zarasai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofse
Poeto Pauliaus Širvio gimtinėje memorialinės lentos atidengimas 1983 rugsėjo 6 d. [Rankraštis] / autor. kraštotyrininkas J. Nemanis ; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros darugija Zarasų rajono skyrius. - Zarasai, 1983. - 70 mašinraščio p.
Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . [T. 1] : Rytų lietuva. [D.] 2 / [redaktoriai: Jonas Varnauskas (atsakingasis redaktorius)… et al.]. - 1998. - 391, [1] p.
Zarasų krašto dvarai / [sudarė Ilona Vaitkevičienė]. – [Utena] : Zarasų krašto muziejus [i.e. Utenos Indra], 2011 (Utena : Utenos Indra). – 167, [1] p. : iliustr., schem. ; 27 cm Santr. angl. – Turinyje aut.: Algimantas Gražulis, Rolandas Juknevičius
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas