Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Jonui Kardeliui – 120

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Bibliografija

Knygos 

Lithuanians in Canada = Les lituaniens au Canada / by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. Rinkūnas, J. Sungaila. - Ottawa : Lights, 1967. - XX, 370 p. : iliustr., žml. - (Canada ethnica ; 5). - Įž. str. angl., pranc. - Bibliogr.: p. 350-361. - R-klė: p. 362-368. Aut.: Kardelis, Jonas (1893-1969)

Pirmasis Kanados lietuvių kalendorius. - Montreal : Nepriklausoma Lietuva, 1949. - t. - Taip pat vartojama antr.: Kanados lietuvių kalendorius.- 1950 metams / [redagavo Jonas Kardelis]. - 1949. - 80 p.

Straipsniai 

Dr. Justino Tumėno asmens apibudinimas / Jonas Kardelis // Justinas Tumėnas.- Chikago.- 1959, p. 21-23. 

Jonas Kardelis (1893-1969) / Pagal B. Paramsko str. "Jonas Kardelis", išsp. "Varpe" 1969 m. Nr. 9 parengė Antanas Auryla // Ūkininkas - 1994, Nr. 53, p. 3. 

Jonas Kardelis apie Raštikio atsiminimus / Stasys Raštikis //Įvykiai ir žmonės.- T. 3.- 1972, p. 7, 40, 215, 217, 398-406, 551, 566. 

Krikščionybė - vienas didžiausių gyvenimo veiksnių / Jonas Kardelis ; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Mano pasaulėžiūra / redagavo Juozas Prunskis. – [Chicago, Ill.] : Lietuviškos knygos klubas, 1958. – P. 147-150. Aut.: Kardelis, Jonas (1893-1969). 

Mūsų išeivijos periodinės spaudos pokario nueitas kelias / Jonas Kardelis // Aidai.- 1963, Nr. 2, p. 86-88. 

Mūsų spausdiniai: [ Jono Kardelio atsiminimai] // Lietuvis žurnalistas.- 1976, rugs. Nr. 7. P. 9. 

Pagarbiai lenkiu galvą / J. Kardelis // Mykolas Sleževičius / redagavo A. Rūkas. – Chicago (Ill.) : Terra, 1954. – P. 309-317. 

Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrimasisi / Jonas Kardelis // Lietuvių dienos.- 1955, spal. 3. P. 3-4. 

Spaudos sekcijos posėdis / Jonas Kardelis // Aidai.- 1956, Nr. 7/8, p. 372. 

Vincas Kudirka pagal K. Inčiūrą / Jonas Kardelis // Lietuvos žinios.- 1934, Nr. 257. P. 390.

Recenzijos 

Apie save ir savo laikotarpį : [recenzija] / Vilius Laužikas - Iliustr - Rec. kn.: Žurnalisto Jono Kardelio atsiminimai // Žurnalistų žinios - 2001, rugsėjis, p. 15. 

Išeivijos kultūrą susigrąžinant : [recenzija] / Jūratė Vyliūtė - Rec. kn.: Žurnalisto Jono Kardelio atsiminimai. Vilnius : V. Užtupo l-kla, 1999 // 7 meno dienos - 2000, geg. 12, p. 4. 

Mykolas Šleževičius / Konstantinas Žukas // Aidai.- Nr. 9, p. 419.- Rec. kn.: Mykolas Šleževičius.- Chicago:Terra.- 1954, p. 343, Aut. Jonas Kardelis ir kt. 

Apie J. Kardelį 

Birželio 19 d. "Lietuvos žinioms" sukanka 90 metų : [apie buvusį laikraščio redaktorių J. Kardelį] / Rima Razmislevičiūtė // Lietuvos žinios - 1999, birž. 17, p. 14-15. 

Didžiojo "Lietuvių kalbos žodyno" netektys XX a. viduryje (3: [apie kalbininkus, prisidėjusius prie žodyno sudarymo ir Joną Kardelį] ) / Aldonas Pupkis. – Portr. – Tęs. Pradžia: Nr. 15. – Turinys: Mirusieji, represuotieji ir pasitraukusieji iš Lietuvos žodžių rinkėjai ir žodyno talkininkai // Mokslo Lietuva. –2012, spal. 4, p. 2. 

„Dirbti norėčiau ir galėčiau“: [minimas Jonas Kardelis] / Bronius Raila // Raibos agavos.- London.- 1983, p. 13, 258. 

Fragmentas iš Jono Kardelio gyvenimo / E. Kardelienė // Varpas.- 1984, Nr. 19, p. 112. 

Generolo Raštikio memuarai ir jo vaidmuo Lietuvos politikoje: [minimas Jonas Kardelis] / Aidai.- 1973, Nr. 4, p. 148. 

Iš mūsų teatro praeities: [minimas redaktorius Jonas Kardelis] / Jurgis Blekaitis // Matmenys.- 1992, p. 107-108. 

Ištikimas savo idealams: [apie laikraščio "Lietuvos žinios" leidybą 1909-1945 metais ir redaktorių Joną Kardekį] / Petras Biveinis. – Portr. // Lietuvos žinios. –2006, birž. 20, p. 10. 

Jonas Kardelis: [apie J. Kardelio gyvenimą ir veiklą] // Varpas.- 1989, Nr. 24, p. 197. 

Jonas Kardelis / Balys Paramskis // Varpas.- 1969, Nr. 9, p. 97-102. 

Jonas Kardelis // Zarasų apskrities savivalda. Nepriklausomybės laikotarpiu.- Kaunas.- 1999, p. 87. 

Jonas Kardelis (1893-1969) / Pagal B. Paramsko str. "Jonas Kardelis", išsp. "Varpe" 1969 m. Nr. 9 parengė Antanas Auryla // Ūkininkas - 1994, Nr. 53, p. 3. 

Julijonas Būtėnas tarp Vokietijoje ėjusių lietuviškų laikraščių, redaktorių ir jų bendradarbių: A. Musteikis, J. Kardelis ir kt. // Aidai.- 1976, Nr. 4, p. 147. 

Kardelis Jonas // Lietuviškoji Tarybinė enciklopedija.- T. 5.- 1976, p. 300. 

Kardelis Jonas // Žurnalistikos enciklopedija. - Vilnius : Pradai, 1997. - P. 206. 

Kardelis Jonas ( g. 1893 05 26 ). - nuotr. // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 10, P. 530 - 531. 

Kardelis Jonas : I Seimo narys (1922 11 13 - 1923 03 13) / Mindaugas Tamošaitis. – Portr. – Bibliogr.: 3 pavad. // Lietuvos Respublikos Seimų I (1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927), IV (1936-1940) narių biografinis žodynas / Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. – P. 307-310. 

Koreferatas prie J. Kardelio paskaitos / Jonas Čiuberkas // Aidai.- 1963, Nr. 3, p. 131-132. 

Korektoriaus duona: [Kardelis Jonas] / Julius Būtėnas // Literato duona / Julius Būtėnas. – Vilnius : Vaga, 1975. – P. 67-107.

Krikščionybė - vienas didžiausių gyvenimo veiksnių / Jonas Kardelis ; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Mano pasaulėžiūra / redagavo Juozas Prunskis. – [Chicago, Ill.] : Lietuviškos knygos klubas, 1958. – P. 147-150.

Liaudininkų periodiniai leidiniai : [ir juose dirbę žmonės] / Vytas Urbonas. – Bibliogr. skyriaus gale // Lietuvos žurnalistikos istorija / Vytas Urbonas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – D. 2, p. 44-51. Aut. : Kardelis, Jonas, 1893-1969. 

Plaukas, dėl kurio vyras susipyko su žmona : [apie VLIK'o pirm. prel. Mykolui Krupavičiui pagerbti surengtą pobūvį ir jame kilusius politinius nesutarimus, minimas Jonas Kardelis ] / Dalyvis // Sėja. – 1954, Nr. 7, p. 11. 

Progimnazijoje: [minimas Jonas Kardelis] / Mečislovas Mackevičius // Atsiminimai.- Vilnius.- 1997, p. 12-13, 42. 

Publikuojami 1936 metų istoriniai dokumentai, susiję su laikraščio "Lietuvos žinios" leidyba.- Aut.: Kardelis, Jonas, 1893-1969. 

Spauda 1940 metų vasarą: [minimas Jonas kardelis] / Kęstutis Skrupskelis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Naujasis židinys-Aidai. – 2006, Nr. 3, p. 102-115. 

Sugrįžimas į Tėvynę : [apie prieškario "Lietuvos žinių" redaktoriaus J. Kardelio ir jo žmonos E. Kardelienės palaikų perlaidojimą Vilniuje] / Rima Razmislevičiūtė // Lietuvos žinios - 1999, spal. 15, p. 4.

Sugrįžo tėvynėn amžinojo poilsio : [apie išeivijos visuomenės bei kultūros veikėjų E. ir J. Kardelių palaikų perlaidojimą, Vilnius] / Jonas Bruveris // Lietuvos aidas - 1999, spal. 15, p. 12.

Sveikintojai ir sveikinamieji: [Kanados bendrovės valdybos narys J. Kardelis] / K. Barėnas // Britanijos lietuviai.- 1947-1973.- London, 1978, p. 15.

1893 m. birželio 7 (gegužės 26) Girdžiūnuose (Ignallinos raj.) gimė Jonas Kardelis / Vytautas Vanagas // Lietuvių rašytojų sąvadas.- V. Vaga .- 1987, p. 173.

1936 metai: cenzūra puola "Lietuvos žinias" : "Lietuvos žinioms" sukako 97 metai : XX amžiaus dokumentai // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2006, birž. 20, p. 10. 

Vasario 10 Montrealyje mirė žurnalistas Jonas Kardelis: [žinutė] // Aidai.- 1969, Nr. 3, p. 138. 

Zarasų apskritis: [ apie Joną Kardelį] / Bronius Kviklys // Mūsų Lietuva.- T. 1, .- 1989, p. 559, 560. 

Zarasų pensionate gyvena A. Smetonos šeimininkė : [apie Konstanciją Indrelienę, minimas Jonas Kardelis] / Petras Ivanovas // Zarasų kraštas. - 2002, saus. 8, p.6.

Ikonografija 

„Lietuvos žinių“ redakcijos ir administracijos personalas: Jonas Kardelis ir kt.: [fotonuotrauka] // Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti Albumas.- K: 1933, p. 381, 385.

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas