Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Juozui Buzeliui - 125

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Bibliografija

Straipsniai 

A.a. Vladas Jasūdis : [studentas, -1910 : nekrologas] / J. B-lis // Aušrinė. – 1910, Nr. 2, p. 1. 

Anketa N. N. Vidurinių mokyklų lietuvių moksleivių tarpe padaryta: [apie Zarasų gimnazijos mokinius] / Juozas Buzelis // Aušrinė.- 1914, Nr 3, p. 80-84. 

Anketa N. N. Vidurinių mokyklų lietuvių moksleiviųtarpe padaryta / Juozas Buzelis // G. Raguotienė // Spaudą atgavus.- 1996, p. 158-159. 

Daktarą Domininką Bukantą prisiminus : [ištraukos] / Juozas Buzelis. – Persp. iš: Daktarą Domininką Bukantą atsiminus: 1873.VIII.111 - 919.I.19 / Juozas Buzelis. Kaunas, 1939 // Domininkas Bukontas (1873-1919) / [sudarytojai Jonas Nemanis, Danutė Kiltinavičienė, Vida Mikštienė, Danutė Pulokaitė, Danutė Karlienė]. – Zarasai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2011. – P. 78-83. 

Del anketos [Dorpatas] / [su redakcijos prierašu]. – Turinys: I. Prie lietuvių studentų anketos / Juozas Buzelis; II. Pataisų žiupsnelis / B. Untulis; III. Keletas pastabų apie studentų anketą / Karuža [P. Mažylis] // Aušrinė. – 1910, Nr. 5, p. 34-38. 

Laiškas į redakciją : [padėka už Dorpato lietuvių studentų draugijos bibliotekai padovanotas knygas] / J. Buzelis // Viltis. – 1910, kovo 10 (23) (Nr. 28), p. 4. 

"Lietuvių Dorpato studentų draugija" pirmajame 1910 m. semestre : (valdybos apyskaita 6-II-18-9) / J. Neuronis, Juozas Buzelis. – (Mokslas ir mokyklos). – Tas pat "Lietuvos žiniose", 1910, spal. 27 (lapkr. 9) (Nr. 85), p. 1-2; spal. 30 (lapkr. 12) (Nr. 86), p. 2 // Viltis. – 1910, spal. 3 (16) (Nr. 113), p. 2-3. 

Lietuvių inteligentų suskaitymas : [sąrašas] / [sudarė] kun. B. Baronas, J. Buzelis ; [su Red. (A. Smetonos) prierašu ir papildymu] // Viltis. – 1910, vas. 5 (18) (Nr. 15), p. 4. 

"Prie taip svarbaus mūsų inteligentijos statistikos klausimo … paduodu čia dusetiškių sąrašą…" / Juozapas Buzelis. – (Prie mūsų inteligentų statistikos) // Viltis. – 1910, saus. 29 (vas. 11) (Nr. 12), p. 4. 

Reikia lietuvaičių akušerių ir dantistų! : [apie profesijos įsigijimo galimybes], Dorpatas / J. B-lis. – (Mokslas ir mokyklos). – Atitais.: spal. 6 (19) (Nr. 114), p. 3 // Viltis. – 1910, rugs. 19 (spal. 2) (Nr. 107), p. 1. 

Apie J. Buzelį

Buzelis Juozas : (1920 05 15 - 1922 11 13) / Danutė Stakeliūnaitė. – Portr. – Bibliogr.: 6 pavad. // Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas / Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – P. 114-116. 

Buzelis Juozas : (1920 05 15 - 1922 11 13): [gydytojas] // Lietuviškoji enciklopedija.- T. 4.- 1936, p. 1243-1244. 

Dr. Domininkas Bukantas: [minimas Juozas Buzelis] / Juozas Žagrakalys // Dr. Domininkas Bukantas.- 1936, p. 6, 27, 28, 54. 

Iš Gelvonų - į Steigiamąjį Seimą, o paskui - į barono Vrangelio dvarą : pasakoja senas albumas: [apie zarasiškį, gydytoją Juozą Buzelį. Įsteigus Gelvonuose ligoninę, 1918-1919 metais jis buvo paskirtas jos vedėju ir Širvintų apskrities gydytoju] / Gintaras Bielskis. – Iliustr. // Širvinta. – 2005, spal. 26, priedas "Išlikimas", p. 8. 

Juodasis baronas Vrangelis gimė Zarasų krašte: [apie vieną iš Rusijos baltųjų judėjimo vadų, generolą leitenantą P. Vrangelį, gimusį Mukulių dvare, Zarasų r. ir Juozą Buzelį] / „Aukštaitiško formato“ informacija ; J. Nemanio nuotr. – Iliustr. – Aukštaitijos didžiūnai // Aukštaitiškas formatas. –2011, Nr. 3, p. 22-23. 

Juozas Buzelis // Zarasų apskrities savivalda. Nepriklausomybės laikotarpiu.- 1999, p. 85-86. 

Kas sieja Biržų ir Jelgavos dailininkus? / Edita Mikelionienė. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2012, spal. 26, p. 5. 

Minint gydytojo Juozo Buzelio jubiliejų : [švietėjo, visuomenės veikėjo, Nepriklausomos Lietuvos 1920-1922 m. Steigiamojo seimo nario 110-osioms gimimo metinėms] / Aloyzas Vidugiris // Voruta - 1998, rugpj. 15, p. 5. 

Tarnystė savo kraštui : minint gydytojo J. Buzelio jubiliejų / Aloyzas Vidugiris // Zarasų kraštas - 1998, rugpj. 21, p. 2.

P. Vrangelis, Buzeliai ir Goštautai / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-8490. – 2009, rugs. 25, p. 3. 

Tarnystė savo kraštui: [minint gydytojo Juozo Buzelio jubiliejų] /Aloizas Vidugiris // Zarasų kraštas.- 1998, rugpj. 21. 

Zarasiečiai juo didžiavosi: [apie Juozą Buzelį] / Vytautas Baltakis // Utenis.- 1999, vas. 4. 

Zarasų apskrities gydytojas dr. Juozas Buzelis : [biografija] / Vytautas Indrašius. – Bibliogr.: 8 pavad. // Aukštaitijos šviesuliai / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999. – P. 53-60. 

Zarasų apskritis: [apie Juozą Buzelį] / Bronius Kviklys // Mūsų Lietuva.- T. 1.- 1989, p. 560, 592. 

„Zarasų kraštas“ : [apie gydytoją Juozą Buzelį] / Pranas Gipiškis // Zarasų kraštas.- 1989, rugpj. 17.

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas