Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Mikui Šileikiui – 120

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygose 

Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narių rudeninė dailės paroda : Čiurlionio galerija, Chicago, Ill., 1980 m. lapkričio 7 dieną : [katalogas / Amerikos lietuvių dailininkų sąjunga].- Chicago, Ill. : Čiurlionio galerija, 1980.- [8] p. : iliustr. 

Antanas Petrikonis : [paroda] : Detroit, Michigan, March 17-24, 1968, Rockford, Illinois, March 30-31, 1968.- [Detroit, Mich. : s.n.], 1968.- [6] p. : iliustr., portr. 

Art Gallery of Čiurlionis presents Australian and local artists exhibition : November 4 thru 12, 1961 : [catalogue].- Chicago (Ill.) : [Art Gallery of Čiurlionis], 1961.- [8] p. : iliustr. Kn. taip pat: Įžanginis straipsnis / Mikas Šileikis, p. [2-3] 

Art Gallery of "Čiurlionis", 1957-1958 / Lithuanian American Art Club.- Chicago : Lithuanian American Art Club, [1958] (Morkunas Printing).- [34] p. : portr., iliustr. Kn. taip pat: V.K. Čiurlionis / V. Šileikis ; Lithuania / J. Grinius 

Atsiminimai = Reminiscences / Dan Kuraitis ; [viršelį piešė Mikas Šileikis].- Chicago, Ill. : Naujienų leidinys, 1953 (Chicago, Ill. : Naujienos).- 208 p. : iliustr., portr. 

Atžalos : Amerikos lietuvių darbininkų rašytojų tvarinių rinkinys / venetas piešė M.J. Šileikis, P. Mockapetris .- Brooklyn, N.Y. : Dailiosios literatūros mylėtojai-darbininkai, 1921.- 350 p. 

Autoportretas : [1981, tapyba : spalvota reprodukcija / Mikas J. Šileikis] // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 8. 

Barboros Morkūnienės ir Miko Šileikio dailės paroda : 1977 m. balandžio 15-30, Čiurlionio galerija, Chicago, Ill..- [Chicago (Ill.) : Čiurlionio galerija, 1977] .- [4] p., įsk. virš. : iliustr. 

Bendroji dailės paroda : Čiurlionio galerija, 1980 m. gegužės 16-31 d..- Chicago, Ill. : Čiurlionio galerija, 1980.- [12] p. : iliustr. Kn. taip pat: Įž. str. / M. ŠileikisChicago, Ill. : Čiurlionio galerija, 1983.- 4 p. Kn. taip pat: Įž. str. / M. Šileikis 

Bendroji dailės paroda : Čiurlionio galerija, 1983 m. lapkričio 4-20.- Kn. taip pat: Įž. str. / M. Šileikis 

Bronius Murinas : dailės paroda, balandžio 26 - gegužės 2, 1964 : [katalogas].- Cleveland, Ohio : [s.n.], 1964 .- 8 p. Kn. taip pat: [Dail. Bronius Murinas] / Mikas Šileikis 

Butkienė, Švabienė : grafika, keramika : [parodos katalogas] : Čiurlionio galerija, 1979 m. lapkričio 30 - gruodžio 15 / [nuotraukos V. Noreikos].- [Chicago (Ill.) : Čiurlionio galerija, 1979].- Kn. taip pat: Atidarant [V. Švabienės ir S. Butkienės parodą] / M. Šileikis 

Čikagos šešėliai : žiaurios tikrovės vaizdai / Algirdas Margeris ; [iliustravo Mikas Šileikis].- Chicago (Ill.) : Naujienų spauda, 1952.- 316, [4] p. : iliustr. 

Čiurlionio galerijos, Inc. 25 metų sukaktis, 1957-1982.- Čikaga : [s.n., 1982] (Chicago : M. Morkūno sp.) 56 p. Kn. taip pat: Čiurlionio galerijos 25 metų sukaktis / Mikas Šileikis, p. 7-8 

Dail. Miko Šileikio spalvotos reprodukcijos = 48 Color plates by Michael J. Sileikis / [įžanginis žodis Domo Adomaičio].- [Chicago] : Art Gallery of Čiurlionis, [1992?].- 1 apl. (49 lap.) : iliustr. 

Dailės paroda = Art exhibit : Čiurlionio galerija, Chicago, Ill., nuo spalio 24 iki lapkričio 1, 1959.- Chicago, Ill. : [s.n., 1959].- [12] p. : iliustr., portr. 

Dail. Miko Šileikio spalvotos reprodukcijos : 48 = Color Plates by Michael Sileikis. - Priedas prie: Adomaitis, Domas. Mikas J. Šileikis
Dailininkas Vytautas Kazys Jonynas : meno paroda : [katalogas], nuo balandžio 19 iki gegužės 4, 1958 m., Čiurlionio galerija (Jaunimo centras).- [Chicago] : Čiurlionio galerija, 1958.- 4 p. Kn. taip pat: Įvadas / M. Šileikis 

Exhibition of oil paintings by Michael J. Sileikis : April 12 thru May 3, 1969, Balzekas Museum of Lithuanian Culture Art Gallery, Chicago, Illinois : [catalogue].- [Chicago (Ill.) : Balzekas 
Museum of Lithuanian Culture, 1969].- 4 p. Kn. taip pat: Michael J. Sileikis 

Jaunųjų lietuvių menininkų darbų paroda : nuo spalio 13 iki 20, 1962, Čiurlionio galerija, Chicago, Illinois : [katalogas].- [Chicago (Ill.) : LB Čikagos apygardos valdyba, 1962].- Kn. taip pat: [Įžanga] / M. Šileikis 

Juozas Pautienius: meno paroda = Juozas Pautienius: art exhibition : Chicago, Detroit, Montreal.- Chicago (Ill.) : [s.n., 1960] 22, [1] p. : iliustr. Kn. taip pat: Įvadas / Mikas Šileikis, p. 3-5 

Literatūra : lietuvių literatūros, meno ir mokslo metraštis / [Chicagos lietuvių literatūros draugija ; redagavo Martynas Gudelis ; meno skyrių redagavo Mikas Šileikis].- Chicago, Ill. : 

Lietuvių literatūros draugija, 1950-1954 [[Chicago, Ill.]] (Naujienų sp.).- 2 kn. : iliustr. 

Liucija : apsakymai / Mikas Šileikis. - Chicago : Aut. leid., 1981. - 177 p. 

Magdalena Birutė Stankūnas : dailės paroda : Čiurlionis Art Gallery, Chicago, Ill., January 16-24, 1971 : [katalogas] Chicago, Ill. : Čiurlionis Art Gallery, 1971.- [4] p. : iliustr., portr. Leid. taip pat: Įž. str. / M. Šileikis 

Meno paroda = Art exhibition : Chicago, Ill., gruodžio m. 3-11 : [katalogas] / dailininkai: Jadv. Dobkevičiūtė-Paukštienė, Bronius Murinas.- Chicago, Ill. : [s.n.], 1955.- [8] p. : iliustr. Kn. taip pat: Pratarmė / M. Šileikis 

Miko Šileikio apžvalginė tapybos paroda : 1975 m. spalio 4-19 d.d. Čiurlionio galerijoje, Bridgeview, Illinois : [katalogas].- [Bridgeview (Ill.) : Čiurlionio galerija, 1975].- [8] p., įsk. virš. : iliustr. 

Miko Šileikio 65 metų sukakties apžvalginė meno paroda : 1958.XI.1-9, [Chicago, Čiurlionio galerija (Jaunimo centras) : katalogas].- Chicago (Ill.) : [Lietuvių amerikiečių menininkų klubas], 1958.- [8] p. : iliustr., portr. 

Miko Šileikio 85 metų sukakties tapybos paroda : 1978 m. spalis 14-28, Čiurlionio galerija, Chicago, Illinois : [katalogas] Chicago (Ill.) : Čiurlionio galerija, 1978.- [8] p. : iliustr. 

Miko Šileikio 90 metų sukakties tapybos paroda : 1983 m. spalis 14-29 d.d., Čiurlionio galerija.- [Chicago (Ill.) : Čiurlionio galerija, 1983].- 8, [1] p. : iliustr.

Petras Širvokas : nuotykių nuotykiai žemėje, pragare ir danguje : trijų dalių senų ir senesniųjų laikų vaizdas, parašytas lietuvių pasakų motyvais / Juozas Švaistas ; [viršelį piešė Mikas Šileikis].- Chicago, Ill. : Chicagos Lietuvių Literatūros draugija, 1952 (Chicago, Ill. : spaudė Naujienos).- 228, [2] p. 

Širdies rūmai : romanas / Algirdas Margeris ; iliustravo Mikas Šileikis.- Chicago (Ill.) : [s.n.], 1951 ([Chicago (Ill.)] : "Naujienos").- 449, [1] p. : iliustr. 

Šulinys sodyboj : lyrika / Petronėlė Orintaitė ; iliustravo Mikas Šileikis. - Chicago (Ill.) : [s.n.], 1950. - 96 p. : iliustr. - Su aut. autogr. inv. nr.4179 (C170) 

Vietoj monografijos, M.K. Čiurlionio galerija, Chicago, Ill., 1976 m. : [V. Vaitiekūno parodos katalogas / įvado autorius Mikas Šileikis] (1919-2011) Chicago : M.K. Čiurlionio galerija, 1976.- [20] p. : iliustr. 

Vytautas Ignas / [tekstų autoriai Mikas Šileikis ir kt. ]. - Vilnius : Lietuvos dailės muz., 2001 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 135, [1] p. 

Straipsniai 

Adomui Varnui 100 metų / Mikas Šileikis // Aidai.- 1979, Nr. 9, p. 36-37. 

Čikagos jungtinė dailės paroda / Mikas Šileikis // Aidai.- 1972, Nr. 3, p. 109. 

Čiurlionio galerija ir jos sukaktys / Mikas Šileikis // Aidai.- 1961, Nr. 2, p. 91-93. 

Dailės sekcija / Mikas Šileikis // Aidai. 1956, Nr. 7/8, p. 376. 

Dailininkės Jadvygos Pauikštienės paroda / Mikas Šileikis // Aidai.- 1963, Nr. 7, p. 322. 

Dailininkė Magdalena Stankūnienė – lietuviškos buities vaizduotoja / Mikas Šileikis // Aidai.- 1983, Nr. 3, p. 209. 

Dailininko Alfonso Dargio paroda / Mikas Šileikis // Aidai.- 1962, Nr. 8, p. 370. 

Dailininko Antano Petrikonio sukaktuvinė paroda / Mikas Šileikis.- 1973, Nr. 1, p. 40. 

Dailininko Kęstučio Zapkaus paroda / Mikas Šileikis // Aidai.- 1962, Nr. 8, p. 370-371. 

Dailininko V. Vizgardos darbų paroda Čikagoje / Mikas Šileikis // Aidai.- 1961, Nr. 6, p. 275-276. 

Dailininko V. Vikaro paroda Gres galerijoje / Mikas Šileikis // Aidai.- 1963, Nr. 8, p. 370-371. 

Grafikos ir tapybos keliu: [iš dailininkės Magdalenos Stankūnienės parodos] / Mikas Šileikis // Aidai.- 1977, Nr. 5, p. 229.-230. 

Į 1983 metų dailę žvelgiant: [iš Čikagoje įvykusios pasaulio lietuvių dailės parodos] / Mikas Šileikis // Aidai.- 1984, Nr. 1, p. 54. 

Mirė dailininkas Adomas Varnas(1879.01.01-1979.07.19) / Mikas Šileikis // Aidai.- 1979, Nr. 7, p. 323-324. 

Religinio meno paroda Čikagoje / Mikas Šileikis // Aidai.- 1964, Nr. 4, p. 192-194. 

Religinio meno paroda / Mikas Šileikis // Lietuvių dienos.- 1964, balandis. P. 16. 

Šešių menininkų skirtingi keliai / Mikas Šileikis // Aidai.- 1959, Nr. 10, p. 456-457. 

Recenzijos 

Igno "spalvos poezija" : [recenzija] / Stasys Goštautas. – Portr. – Rec. leid.: Vytautas Ignas / [tekstų autoriai Nijolė Tumėnienė, Aloyzas Stasiulevičius, Mikas Šileikis, Vytautas Raulinaitis, Kazys Bradūnas, Romas Viesulas, Viktoras Vizgirda, Antanas Gudaitis, Leonardas Andriekus, Henrikas Nagys. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2001 // Amerikos lietuvis. – 2003, lapkr. 22, p. 3. 

Parodos katalogas jau Čikagoje : [Šileikis, Mikas, 1893-1987] [recenzija] / Laima Apanavičienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Išeivijos kelias / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus; Lemont (JAV) : Čiurlionio galerija, 2007 // Draugas. – 2007, liep. 19, p. 10. 

Trijų moterų lyrika / Jonas Aistis // Aidai.- 1952, Nr. 7, p. 328-329. Rec.: kn.: P. Orentaitė // Šulinys sodyboj: lyrika / Iliustr. Mikas Šileikis.- Chicago.- 1950, 96 p.

Apie M. Šileikį 

Amerikos Lietuvių dailininkų sąjunga: [Mikas Šileikis] // Lietuvis dailininkas išeivijoje.- Chicago.- p. 46, 49, 92. 161. 

Apie dailininką Miką Šileikį ir jo monografiją / Balys Račkauskas // Lietuvos balsas.- Cicago, 1994, birž. 9, p. 12. 

Apie Lietuvos dailės muziejuje veikiančią M. J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkurso parodą ''Lietuvos tūkstantmetis'', kurioje dalyvauja ir klaipėdiečiai. Tūkstantmečio patosas ir panašūs į objektyvius kriterijai / Andrius Jakučiūnas. – Iliustr. – Rubrika: Vilniaus langas // Nemunas. – 2009, kovo 13-18 (Nr. 10), p. 16. 

Apie M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkurso parodą "Lietuvos tūkstantmetis" Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose. Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio vardo konkursas: [ apie dailės parodą „Lietuvos vardo 1000-metis“ Radvilų rūmuose, Vilnius] / A.V.Š. // Pasaulio lietuvis. –2009, Nr. 3, p. 14-16. 

Atidaryta paroda „Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje“: [apie M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkursų ciklo parodą, Lemontas, JAV] / Dalia Kavaliauskienė // Amerikos lietuvis. – 2008, spal. 11, p. 10. 

Autoportretas : [1981, tapyba : spalvota reprodukcija / Mikas J. Šileikis] // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 8. 

"Birželio 14 d. Radvilų rūmuose…" : [Radvilų rūmuose atidaryta Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso paroda "Lietuvos kelias"] // Lietuvos dailininkų sąjungos mėnraštis. – 2005, Nr. 6/7, p. 5-6. 

Čikagoje surengta dailės paroda "Išeivijos kelias": [taip pavadinta Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų penkių dailės konkursų ciklo antroji paroda, lapkr. 5 - 26 d. veikusi Lietuvos dailės muziejuje Lemonte (JAV)] / Julija Mušinskienė // Literatūra ir menas. – 2006, gruod. 15, p. 9, 23. 

Dailės konkursas "Lietuvos laikas" : Lietuvos dailės muziejus ir Čiurlionio galerija (The Art Gallery of Čiurlionis, Inc), veikianti Lemonte (JAV), vėl skelbia Miko J.Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursą, kurio šiemetinė tema - "Lietuvos laikas". Dalyvauti konkurse kviečiami Lietuvos dailininkai profesionalai ir šios profesijos studentai. Konkursinė paroda 2007 m. spalio 11-gruodžio 2 d. bus eksponuojama Vilniuje, Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose / Konkursinės parodos rengėjai // Literatūra ir menas. – 2007, bal. 20, p. 9. 

Dailės konkursas : Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijos: [apie dailės kūrinių konkurso "Išeivijos kelias" sąlygas] / Laima Krivickienė. – Iliustr. // Tėviškės žiburiai. –2006, rugpj. 22, p. 8. 

Dailės konkursas "Lietuvos sakmė": [Lietuvos dailės muziejus ir Lemonte veikianti Čiurlionio galerija skelbia Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės kūrinių konkursą, kurio tema šiemet - "Lietuvos sakmė"] / Julija Mušinskienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. –2011, kovo 25, p. 10. 

Dailės paroda Čikagoje: [dalyvavo Mikas Šileikis] / Paulius Jurkus // A idai.- 1957, Nr. 7, p. 328-329. 

Dailininkas Mikas Šileikis: [žinutė] // Aidaiu.- 1976, Nr. 7, p. 333. 

Dailininkas Mikas Šileikis iš Liminėlio kaimo / Danutė Karlienė // Zarasų kraštas.- 1983, spal. 16. 

Dailininko Miko Šileikio paveikslų pomirtinę parodą atidarant / Domas Adomaitis // Lietuvos balsas.- Chicago, 1994, birž. 9, p. 12.

Duris atvėrė Miko Šileikio paveikslų galerija : [apie Zarasų krašto muziejuje atidarytą kraštiečio žymaus lietuvių išeivijos dailininko Miko Šileikio (1893-1987) paveikslų galeriją] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas. - 2000, bal. 4, p.6. 

Forest Park: [dailės galerijos kovo mėn. su 4 amerikiečiais dalyvavo Mikas Šileikis] // Aidai.- 1972, Nr. 4, p. 162. 

Gamta nemėgsta melo: [apie dailininko M. Šileikio kūrybą] / Laima Krivickienė // Lietuvių balsas. – 2005, kovo 15, p. 8. 

"Gamtos dainiaus" paroda: [apie dailininko M. Šileikio kūrybos eksponavimą Lietuvoje ir JAV] / Leonas Maskaliūnas // Lietuvių balsas. – 2005, kovo 15, p. 8. 

Iki didžiosios emigracijos bangos: [apie dailininkų emigraciją, dailininko M. Šileikos kūrybinę veiklą ir gyvenimą] / Laima Laučkaitė // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, [2006]. – P. 9. 

Iki didžiosios emigracijos bangos: Mikas Šileikis / Laima Laučkaitė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. nuorodose // Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos / sudarytoja Ieva Pleikienė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. – P. 31-37. 

Indianos kopų tapytojas - Juodkrantėje : [apie JAV lietuvių dailininko M. Šileikio tapybos darbų parodą "Peizažai ir portretai"] // Klaipėda - 2001, geg. 31, p. 26.

In memoriam : [Klaipėdoje, "Klaipėdos galerijoje" kolekcionierius E. Kolakauskas pristato garsių autorių meno kūrinius, minimas Mikas Šileikis ir kt.] // Miesto IQ. – 2008, Nr. 11, p. 94. 

Ir Lietuvos, ir išeivijos kelias dailininkų akimis: [apie parodos "Išeivijos kelias" premijų donatorius, dailininkus M. Šileikį ir T. Petraitį] // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2006, lapkr. 4, p. 8. 

Išeivijoje nuskambėjo Lietuvos tūkstantmečio aidas: [apie M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkursų ciklo parodą „Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje“, Lemontas, JAV] / Laima Apanavičienė. – Iliustr. // Draugas. – 2008, spal. 11, p. 14. 

Išeivijos menininkų premijos - Lietuvos kūrėjams: [apie konkursinę M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės parodą "Lietuvos kelias", Vilnius] / Mindaugas Klusas // Lietuvos žinios. – 2005, birž. 17, p. 9. 

Išėjusieji sugrįžta: [apie mokslinę konferenciją, skirtą dailininkų V. Petravičiaus ir A. Tamošaičio 100-osioms gimimo metinėms, Vilnius, minimas dailininkas Mikas Šileikis] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. –2006, birž. 22- liep. 5 (Nr. 12), p. 1-3. 

Kuršių nerijoje - paveikslai su Indianos kopų peizažais : [apie išeivijos dailininko M. Šileikio tapybos darbų parodą "Peizažai ir portretai", Juodkrantė] // XXI amžius - 2001, birž. 13, p. 4. 

"Liepos 5 d. Radvilų rūmuose…" : [žinutė Radvilų rūmuose įteiktos dailės konkurso parodos "Lietuvos kelias" premijos, minimas dailininkas Mikas Šileikis] // Lietuvos dailininkų sąjungos mėnraštis. – 2005, Nr. 8, p. 7. 

Lietuvių dailė užsienyje / Paulius Jurkus // Lietuvių enciklopedija.- T. 15.- 1991, P. 711. 

Lietuvos dailės muziejaus ir Čikagos Čiurlionio galerijos surengto konkurso "Lietuvos kelias" laureatai: [M.J. Šileikio premijos paskirtos J. Daniliauskui, A. Petrašiūnaitei, P. Griušiui; T. Petraičio premijos - E. Taločkienei, R. Čarnai, V.V. Tarabildienei] // Literatūra ir menas. – 2005, liep. 8, p. 1. 

Lietuvos tūkstantmetis išeivijos dailėje: [apie M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkursų ciklo parodą, Lemontas, JAV] / Stasys Goštautas // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2008, spal. 25, p. 4-5. 

Mikas Šileikis / Aleks Ambrose // Chicagos lietuvių istorija (1869-1959).- Čikaga.- 1967, P. 400-401. 

Mikas Šileikis ir jo kūryba / Mikalojus Ivanauskas // Aidai.- 1969, Nr. 6, p. 274-275. 

Mikas Šileikis ir jo meno kritika / Mikalojus Ivanauskas // Aidai.- 1978, Nr. 6, p. 272-275. 

Mikas J. Šileikis // Lithuanin art exile.- 1948, p. 14. 

Mikas J. Šileikis : [dailininko, premijos donatoriaus biografija]. – Portr. // Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; Lemont (JAV) : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 11. 

Mikas J. Šileikis / Domas Adomaitis // Mikas J. Šileikis.- Chicago.- 1992, 239 p. 

Mikas J. Šileikis : [dailininko, premijos donatoriaus biografija ir autoportretas]. – Portr. // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 8. 

Mikas Šileikis ir Adomas Varnas – mūsų dailės veteranai // Lietuvių dienos.- 1964, bal. p. 16. 

Mikas Šileikis: norėjau visa širdimi prisidėti prie šio pasaulio gražesnio gyvenimo : [apie išeivijos dailininką, meno kritiką, literatą] / Aurelija Mituzienė // Lietuvos aidas - 1998, saus. 9, p. 12. 

„Mikas Šileikis mirė 1987 m. gruodžio 17 d. Čikagoje: [žinutė] // Aidai.- 1988, NR. 1, p. 66. 

Mikas Šileikis: norėjau visa širdimi prisidėti prie šio pasaulio gražesnio gyvenimo / Aurelija Mituzienė // Lietuvos aidas.- 1998, saus. 9, p. 12. 

Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursas "Išeivijos kelias" / Laima Krivickienė // Amerikos lietuvis. – 2006, rugs. 9, p. 28. 

Muziejus: istorija ir dabartis: [apie Zarasų krašto muziejuje parengtos naujos ekspozicijos atidarymą ir dailininką Miką Šileikį] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2007, saus. 16, p. 3. 

Nuo Šileikio iki Žumbakienės / R.R : [apie dailininką M. Šileikį (1893-1987)] // Amerikos lietuvis. – 2005, vas. 26, p. 14. 

Pagerbė kraštietį: [apie kraštiečio Miko Šileikio 110 -ųjų gimimo metinių proga parengtą parodą Zarasų krašto muziejuje] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2003, spal. 24, p. 5. 

Paminėjo Miko Šileikio šimtmetį / O. Svilienė // Zarasaų kraštas.- 1993, spal. 29. 

Paramos akcija "Visuomenė muziejui" : [apie Zarasų krašto muziejų, minimas Mikas Šileikis] / Laima Riaubiškienė // Zarasų kraštas. - 2002, bal. 12, p.2. 

Paroda-konkursas "Lietuvos kelias": [dailininkas Mikas Šileikis] / Julija Mušinskienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Metraštis.– [T.] 9, p. 265-271. 

Parodos "Lietuvos sakmė" konkurso nuostatai : [Šileikis, Mikas, (1893-1987)] // Literatūra ir menas. –2011, kovo 25, p. 10. 

Paskelbti konkurso laimėtojai: [apie išeivijos dailininkų Miko Šileikio ir Teofilio Patraičio premijų įteikimo ceremoniją dailės konkurso "Lietuvos kelias" nugalėtojams Radvilų rūmuose, Vilniuje] // Respublika. –2005, liep. 5, p. 19. 

Penktoji ciklo paroda "Lietuvos tūkstantmetis": [dailininkas Mikas Šileikis] / Julija Mušinskienė. – Nuotr. // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 6-7. 

Premijuoti kūrėjai : [apdovanoti Lietuvos dailės muziejaus ir Čikagos Čiurlionio galerijos bendrai surengto išeivijos dailininkų M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkurso "Lietuvos kelias" nugalėtojai] // Lietuvos rytas. – 2005, liep. 5, priedas "Mūzų malūnas", p. 1. 

Radvilų rūmuose – dailės konkurso paroda „Lietuvos sakmė“: [apie M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkurso parodą, Vilnius] // Draugas. – 2011, rugs. 13, p. 6. 

Radvilų rūmuose - konkurso paroda "Lietuvos sakmė": [Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose atidaryta Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursų ciklą tęsianti paroda "Lietuvos sakmė"]/ Julija Mušinskienė // Literatūra ir menas. – 2011, rugs. 23, p. 10. 

Radvilų rūmuose - konkursinė paroda "Lietuvos laikas" : [M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų penkių dailės konkursų ciklo trečioji paroda Radvilų rūmuose Vilniuje] / Julija Mušinskienė // Literatūra ir menas. – 2007, lapkr. 2, p. 9. 

Radvilų rūmuose - konkurso paroda "Lietuvos tūkstantmetis" : [Vasario 13-balandžio 11 d. Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose veikė Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso paroda "Lietuvos tūkstantmetis"] / Julija Mušinskienė // Literatūra ir menas. – 2009, vas. 27, p. 9. 

Senųjų dailininkų knygos: [apie JAV lietuvių dailininkų veiklą] / Vytautas Kazakevičius // Gimtasis kraštas.- 1982, kovo 25, p. 4. 

Skelbiamas Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio tonuotų premijų dailės konkursas "Lietuvos kelias": [Lietuvos dailės muziejus Ir Čikagos Čiurlionio galerija kartu organizuos išeivijos dailininkų M. J. Šileikio ir T. Petraičio duonuotų premijų už dailės kūrinius konkursus] // Literatūra ir menas. – 2005, bal. 1, p. 9. 

Skelbiamas Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursas "Išeivijos kelias" / Dalia Šlenienė // Draugas. – 2006, birž. 14, p. 10. 

Skelbiamas Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursas "Išeivijos kelias" / Laima Krivickienė. – Iliustr. // Draugas. – 2006, birž. 15, p. 10. 

Šileikis Mikas // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 37, P. 573.
Šileikis Mikas // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T.29, P. 488-489

Šileikis Mikas ( 1893 10 15 ). - nuotr. // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 29, P. 488 - 489. 

Talentas suranda progą pasireikšti: [apie dailininko M. Šileikio kūrybą Lietuvių dailės muziejuje, Lemontas, JAV] / Laima Krivickienė // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, vas. 12. 

Tradicinė Mokyklos diena: [minimas Mikas Šileikis] / Zofija Janaudienė // Zarasų kraštas. - 2003, lapkr. 7, p. 2. 

Tūkstantmečio aidas išeivijoje: [Lietuvių dailės muziejuje Lemonte veikė konkursinė paroda "Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje". Tai ketvirtoji Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų penkių dailės konkursų ciklo, kurį bendrai rengia Čiurlionio galerija ir Lietuvos dailės muziejus, paroda] / Julija Mušinskienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2008, lapkr. 21, p. 9, 23. 

Tūkstantmečio paroda - visiems skoniams: [apie M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkurso parodą "Lietuvos tūkstantmetis" Radvilų rūmuose, Vilnius] / Audronė Jablonskienė // Respublika. – 2009, vas. 21, p. 18. 

Tūkstantmečio parodoje - šeši iš pajūrio: [Mikas Šileikis ir kt.] / ''Durų'' inf. // Klaipėda. –2009, vas. 25, priedas ''Durys'', p. 1. 

Zarasuose - Miko Šileikio paveikslų galerija : [apie išeivijos dailininko dovaną Zarasų krašto muziejui] // Lietuvos aidas - 2000, kovo 15, p. 8.

Zarasuose - Miko Šileikio paveikslų galerija : [apie išeivijos dailininko gimtinei dovanotų paveikslų galeriją] // XXI amžius - 2000, kovo 29, p. 4. 

Ikonografija 

Dail. Miko Šileikio spalvotos reprodukcijos : 48 = Color Plates by Michael Sileikis. - Priedas prie: Adomaitis, Domas. Mikas J. Šileikis 

Dėlionė : [2008, skulptūra : spalvota nuotrauka ir kūrinių sąrašas / Vaclovas Krutinis] // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 79, 152. Kūrinys apdovanotas M. Šileikio I premija.

Gedimino Ilgūno portretas : [2006, tapyba : spalvota reprodukcija ir kūrinių sąrašas / Romualdas Kunca] // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 82, 152. 

Išeinant : [2008, skulptūra : spalvota nuotrauka ir kūrinių sąrašas / Vaclovas Krutinis] // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 80, 152. Kūrinys apdovanotas M. Šileikio I premija. 

Krūmapaukštis : [2006, skulptūra : spalvota nuotrauka ir kūrinių sąrašas / Arvydas Ališanka] // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 14, 147. Kūrinys įvertintas Miko J. Šileikio III premija. 

Lizdeika : [2008, skulptūra : spalvota nuotrauka ir kūrinių sąrašas / Arvydas Ališanka] // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 15, 147. Kūrinys įvertintas Miko J. Šileikio III premija. 

Žiemos vakaras Nidoje : [2004, tapyba : spalvota reprodukcija ir kūrinių sąrašas / Romualdas Kunca] // Lietuvos tūkstantmetis / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 84, 152. Kūrinys apdovanotas Miko J. Šileikio II premija.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas