Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Anatolijui Kairiui - 100

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija


Knygos 

Aukurai ir altoriai : krikšto eil. / Anatolijus Kairys ; iliustr. V. Vijeikis. - [Chicago] : Liet. lit. bičiuliai, 1987 (Vi Vi sp.). - 96 p. : iliustr. 

Curriculum vitae : a comical tragedy in two acts / Anatole Kairys ; from the Lith. transl. by A. Milukas. - Hollywood : Lithuanian Days, 1971. - 87 p. 

Epigonai : Politinis romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago : Draugo spaustuvė, 1989. - 213 p. 

Gyvųjų poezija : eilėraščiai / Anatolijus Kairys ; dailininkas Juozas Kvietinskas. - Kaunas : Tyrai, 1996 (Spindulys). - 126, [1] p. : iliustr. 

Gruodas : eilėraščiai / Antanas Jasmantas ; [iliustracijos Pauliaus Jurkaus]. - Brooklyn (N.Y.) : Ateitis, 1965 (Tėvų Pranciškonų sp.). - 94, [1] p. : iliustr. - Su aut. dedikacija R. Spaliui inv. nr. 01/2361 (C170). - : 1.00 Lt. Aut. A. Kairys ir kt. 

Ištikimoji žolė : romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Laisvosios Lietuvos knygų l-kla, 1971. - 254, [3] p. - (Laisvosios Lietuvos knygų leidykla ; nr. 2) - "Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio atžymėtas romanas". 

Ištikimoji žolė : romanas / Anatolijus Kairys. - Fotogr. leid. - Kaunas : Varpas, 1991. - 254, [1] p. - Orig. duom.: Chicago : Lietuvos atgimimo sąjūdis, 1971 

Juodas laivas / Jeronimas Kačinskas ; [libretas Algirdo Landsbergio]. Gintaro šaly / Julius Gaidelis ; [libretas Anatolijaus Kairio]. Priesaika / Vytautas Marijošius ; [tekstą ir scenos įvykius operiniam libretui pritaikė Stasys Santvaras] ; [bendri rink. duom.] English version Aldona Zailskas]. - Chicago (Ill.) : Chicagos lietuvių opera, 1976. - 55 p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl. - 

Karūna : istorinė trilogija-poema : devyni veiksmai, dvidešimt septyni paveikslai, prologas ir epilogas : Mindaugo epocha, 1237-1268 / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Dialogas, 1974. - 318 p., [1] iliustr. lap. - Bibliogr.: p. 313-316. - : įr. 

Kelionė į Vilnių : premijuotas romanas / Anatolijus Kairys. - Čikaga : Lietuviškos knygos klubas, 1983. - 247 p. - Su aut. dedikacija A. Juodvalkiui inv. nr. 04/3123 (C170). - : 

Kelionė į Vilnių : premijuotas romanas / Anatolijus Kairys. - 2-as leid., fotografuot. - Kaunas : Varpas, 1992. - 247 p. 

Krikšto vanduo : Lietuvos krikšto trilogija / Anatolijus Kairys ; iliustr. M.B. Stankūnienė. - Chicago (Ill.) : Lietuvių istorijos d-ja, 1989. - 277 p. : iliustr. - 

Laisvės sonata : poema / Anatolijus Kairys ; [iliustravo dail. Diana Kizlauskienė]. - Chicago (Ill.) : Dialogas, 1979 (M. Morkūno sp.). - 78 p. : iliustr. - (įr.) 

Lietuvių scenos darbuotojų sąjunga Chicagoje 1956-1972 m. / [sudarytoja, redaktorė bei įvadinių tekstų autorė Audronė V. Škiudaitė]. - Vilnius : Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). - 275, [1] p. : iliustr., faks. ; 31 cm. - Turinyje aut.: A. D., Sofija Adomaitenė, Domas Adomaitis, ak, Al. B., An. Rg., L. Augštys, Aldona Augustinavičienė, R. Aukštikalnis, Benys Babrauskas, Bala Nematė, Stasys Barzdukas, Vladas Braziulis, Balys Chomskis, Vacys Daubara, J. Daugailis, Dėdė Juozas, Algimantas Dikinis, Leonas Galinis, P. Gaučys, J. Gliauda, GRA, Antanas Gustaitis, J.K., j. pm., J. Pr., Petras Janulis, Jurgis Janušaitis, k.b., k. brd., Kęst. Reik., Zita Kėvalaitytė-Visockienė, Anatolijus Kairys, E. Kurklietis, Aleksas Kutkus, kz, Algirdas Landsbergis, Viktoras Mariūnas, Margis Matulionis, A.P., Stasys Pilka, Juozas Prunskis, Bronius Raila, Antanas Rūkas, Stasys Santvaras, Vanda Sruogienė, P. Svilius, A. Šeštokas, Saulius Šimoliūnas, J. Tauterys, Anra Tytuvėnis, Xerx, vr. - Pavardžių r-klė: p. 269-275. -

Lietuvių tautos praeitis = Lithuanian historical review : istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis leidinys. - T. 3, kn. 1 (9)-t. 13 (kn. 1/5). - Chicago : Lietuvių istorijos d-ja, 1971-1989. - 19 kn. - Įvairus dažnumas. - Anksčiau leistas: Tautos praeitis. T. 5, kn. 1 (17) / redaktorius Juozas Jakštas, J.A. Račkauskas. - 1981. - 227 p. - Bibliogr.: p. 211-218. - Vardų r-klė: p. 219-227.- A. Kairys ir kt. 

Lotofagų šaly : eilėraščiai / Anatolijus Kairys ; iliustr. A. Sutkuvienė. - Chicago : Liet. literatūros bičiuliai, 1982 (Morkūno sp.). - 95 p. : iliustr. 

Nemarioji giesmė : istorinis romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago : Lietuvių Istorijos d-ja, 1988. - 240 p. - 

Nupinsiu Lietuvai vainiką : eilėraščiai / sudarytojas Julius Jasaitis ; iliustracijos Rimanto Dichavičiaus. - Marijampolė : Ramona, 2004 (Kaunas : Aušra). - Tiražas 3000 egz. - (įr.) T. 2 : Ašara Dievo aky. - Vilnius : Mūsų knyga, [2008] ([Vilnius] : Standartų sp.). - 338, [1] p. : iliustr. - Aut.: A. Kairys ir kt. 

Palikimas : vieno veiksmo, trijų paveikslų drama / Anatolijus Kairys ; [iliustravo dail. Zita Sodeikienė]. - Putnam : Laiškai Lietuviams, 1969. - 73 p. : iliustr. 

Pažadų dvaras : tautosakinis romanas / Anatolijus Kairys. - 2-as leidimas. - Kaunas : Varpas, 1995. - 220, [1] p. 

Pažadų dvaras : tautosakinis romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygos klubas, 1982. - 243 p. 

Po damoklo kardu : romanas / Anatolijus Kairys. - 2-asis leid. - Kaunas : Spindulys, 1993. - 364, [1] p. : iliustr. - Dedikuojama visiems, kurie kentėjo ir mirė nuo komunizmo ir nacizmo. - (įr.) 

Po Damoklo kardu : romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : [Lietuviškos knygos klubas], 1978-1981 (Chicago (Ill.) : "Draugo" sp.). - 2 d. - D. 2 skelb. duom.: Chicago (Ill.) : Lietuvos šaulių sąjunga tremtyje 

Poezijos pilnatis / Bernardas Brazdžionis ; dail. A. Docius. - Los Angeles : Brazdžionio poezijos rinktinei leisti komitetas ; Hollywood (Calif.) : Lietuvių dienos, 1970. - 592 p. : iliustr. 

Psalmių vainikas : religinių eilių rinkinys / Anatolijus Kairys. - Kaunas : Tyrai, 1997. - 207, [1] p. 

Pusbroliai : istorinis romanas : Lietuvos jaunimui / Anatolijus Kairys. - Vilnius : Žuvėdra, 1994. - 290, [1] p. 

Senojo klevo poringės : nemirtingųjų heroika : [romanas] / Anatolijus Kairys. - Kaunas : Varpas, 1995. - 227, [3] p. 

Sidabrinė diena : trijų veiksmų operetė / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Lietuvių meno ansamblis "Dainava", 1972 (M. Morkūno sp.). - 155, [2] p. : iliustr. - (įr.) 

Šokių ir dainų sonetas (III) / Fausto Strolios muzika ; Anatolijaus Kairio žodžiai // Atsiliepk daina! [Natos] / [sudarytoja Rita Čyvaitė-Kliorienė]. – Čikaga : Aštuntosios lietuvių dainų šventės organizacinis komitetas, 2006. – [D. 2], p. 72-80. 

Šviesa kuri užsidegė : trijų veiksmų tragedijėlė / Anatolijus Kairys. - Chicago : Terra, 1968. - 142, [1] p. - (įr.) 

Trys dramos / Anatolijus Kairys. - Chicago : Dialogas, c1978. - 158 p. - (įr.) 

Trys komedijos / Anatolijus Kairys ; [iliustravo dail. Zita Sodeikienė]. - Chicago (Ill.) : Dialogas, [1975]. - 224 p. : iliustr. - Su aut. autogr. (L233918). - Su aut. autogr. A. Jasmantui (99/19112) 

Under the Sword of Damocles / Anatole Kairys ; translated from Lithuanian by Nijolė Gražulis. - Chicago : Lithuanian literary associates, 1978. - 251 p. - (įr.) 

Veidai ir problemos lietuvių literatūroje = Visages et problemes de la litterature Lituanienne / Jonas Grinius ; redagavo A. Liuima ; Lietuvių katalikų mokslo akademija. - Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1973-1977. - 2 t. - Gret. antr. ir turinys pranc. - Su bibliogr. 

Viena širdis : premijuotas romanas / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : JAV Lietuvių bendruomenės švietimo taryba, 1988 (Draugo sp.). - 192 p. : portr. 

Vyskupo sodas : [trijų veiksmų devynių paveikslų istorinė kronika] ; Kryžkelė : [trijų veiksmų pjesė] / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Lietuvių Literatūros Bičiuliai, c1980. - 144 p. : iliustr. 

Žalčio sapnas : novelės / Anatolijus Kairys. - 2-asis leid. - Kaunas : Spindulys, 1992. - 312, [3] p. - (įr.) 

Žalčio sapnas : novelės ir feljetonai / Anatolijus Kairys. - Chicago (Ill.) : Lietuvių literatūros bičiuliai, 1988. - 120 p. - 

Žodis ir veiksmas : keturios dramos ir trys komedijos / Anatolijus Kairys. - Kaunas : Varpas, 1996 (Aušra). - 422, [3] p. -

Garso įrašai

Ačiu tau Dieve / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 29. 

Ačiu tau Dieve [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 6MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ačiu tau Dieve / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 29. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 29. 

Aš jaunas vėl [Skaitmenintas objektas] : arija iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] V. Radys, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš jaunas vėl : arija iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 10. 

Aš jaunas vėl : arija iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] V. Radys, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 10. 

Auksinės žvaigždės / A. Jurgutis ; žodž. A. Kairio ; [atlieka] Los Angeles vyrų kvartetas ; muzikinis vadovas ir akompaniatorius Aloyzas Jurgutis. – (02 min., 45 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // Apie Tave svajoju [Garso įrašas] / [atlieka] Los Angeles vyrų kvartetas ; muzikinis vadovas ir akompaniatorius Aloyzas Jurgutis. – Hollywood (Calif.) : Gintaras, [1986]. – Įr. 8. 

Auksinės žvaigždės [Skaitmenintas objektas] / A. Jurgutis ; žodž. A. Kairio ; [atlieka] Los Angeles vyrų kvartetas ; muzikinis vadovas ir akompaniatorius Aloyzas Jurgutis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Auksinės žvaigždės / A. Jurgutis. - (02 min., 45 sek.) // Apie Tave svajoju. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Apie Tave svajoju [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Los Angeles vyrų kvartetas ; muzikinis vadovas ir akompaniatorius Aloyzas Jurgutis. – Įr. 8. 

Auksiniai lapai [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] D. Kučėnienė, A. Grigas, duetas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Auksiniai lapai : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 13. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 13. 

Auksiniai lapai : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] D. Kučėnienė, A. Grigas, duetas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 13. 

Brolis ir sesuo / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 31. 

Brolis ir sesuo [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 5MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Brolis ir sesuo / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 31. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 31. 

Daina be laukų [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 5MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Daina be laukų / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 34. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 34. 

Daina be laukų / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 34. 

Finalas : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] solistai ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 14. 

Finalas [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] solistai ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Finalas : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 14. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 14. 

Gegužės pirmoji [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 6MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Gegužės pirmoji / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 30. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 30. 

Gegužės pirmoji / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 30. 

Gyvoji mirtis [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 6MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Gyvoji mirtis / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 33. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 33. 

Gyvoji mirtis / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 33. 

Jonynės / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 26. 

Jonynės [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 5MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jonynės / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 26. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 26. 

Kažkur toli [Skaitmenintas objektas] : arija iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] R. Mastienė, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 36MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kažkur toli : arija iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 11. 

Kažkur toli : arija iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] R. Mastienė, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 11 

Mano tėvų duona [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 5MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Mano tėvų duona / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 27. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 27. 

Mano tėvų duona / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 27. 

Norėjau tau kalbėti [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] J. Šalnienė, A. Grigas, duetas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 37MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Norėjau tau kalbėti : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 8. 

Norėjau tau kalbėti : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] J. Šalnienė, A. Grigas, duetas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 8. 

O, viltie! [Skaitmenintas objektas] : arija iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] A. Grigas, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 27MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: O, viltie! : arija iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 7. 

O, viltie! : arija iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] A. Grigas, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 7. 

Padėkos daina : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] M. Momkienė, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 6. 

Padėkos daina [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] M. Momkienė, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 27MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Padėkos daina : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 6. 

Palikome tėvynę : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] A. Grigas, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 5. 

Palikome tėvynę [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] A. Grigas, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Palikome tėvynę : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 5. 

Po tėvelio kepure [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Po tėvelio kepure / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 35. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 35. 

Po tėvelio kepure / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 35. 

Pradės aušrelė aušti [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 26MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pradės aušrelė aušti : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 9. 

Pradės aušrelė aušti : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] Lietuvių meno ansamblis "Dainava". – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 9. 

Prologas : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] A. Grigas, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 2. 

Prologas [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] A. Grigas, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Prologas : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 2. 

Rečitatyvas [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] V. Radys, M. Mastienė, M. Momkienė ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 51MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rečitatyvas : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 3. 

Rečitatyvas : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] V. Radys, M. Mastienė, M. Momkienė ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 3. 

Trečioji žaizda [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 6MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Trečioji žaizda / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 32. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 32. 

Trečioji žaizda / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 32. 

Trio [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] D. Kučėnienė, M. Momkienė, A. Grigas, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 37MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Trio : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 12. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 12. 

Trio : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] D. Kučėnienė, M. Momkienė, A. Grigas, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 12. 

Tu kaip pūkas [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] J. Savrimas, R. Mastienė, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Tu kaip pūkas : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 4. 

Tu kaip pūkas : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] J. Savrimas, R. Mastienė, balsas ; Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 4. 

Uvertiūra : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] Lietuvių meno ansamblis "Lietuva". – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Garso įrašas] / muzika B. Budriūno. – [Chicago (Ill.)] : Lietuvių Meno Ansamblis "Dainava", 1975. – Įr. 1.
Uvertiūra [Skaitmenintas objektas] : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas ; libretas A. Kairio ; [atlieka] Lietuvių meno ansamblis "Dainava. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 38MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Uvertiūra : iš operetės "Sidabrinės dienos" / B. Budriūnas // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Operetės "Sidabrinės dienos" ištraukos [Skaitmenintas objektas] / muzika B. Budriūno. – Įr. 1. 

Valsas [Skaitmenintas objektas] : iš muz. veikalo "Čičinskas" / A. Jurgutis ; žodž. A. Kairio ; [atlieka] Los Angeles vyrų kvartetas, muzikinis vadovas ir akompaniatorius Aloyzas Jurgutis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Valsas : iš muz. veikalo "Čičinskas" / A. Jurgutis. - (02 min., 43 sek.) // Tu man viena. - Įr. 9. Čičinskas. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Tu man viena [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Los Angeles vyrų kvartetas, muzikinis vadovas ir akompaniatorius Aloyzas Jurgutis. – Įr. 9. 

Valsas : iš muz. veikalo "Čičinskas" / A. Jurgutis ; žodž. A. Kairio ; [atlieka] Los Angeles vyrų kvartetas, muzikinis vadovas ir akompaniatorius Aloyzas Jurgutis. – (02 min., 43 sek.). Čičinskas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Tu man viena [Garso įrašas] / [atlieka] Los Angeles vyrų kvartetas, muzikinis vadovas ir akompaniatorius Aloyzas Jurgutis. – Hollywood (Calif.) : Gintaras, [1985]. – Įr. 9. 

Žmogus, kuris gyveno / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // Antras literatūros vakaras [Garso įrašas]. – Chicago : Karvelis, [1968?]. – Įr. 28. 

Žmogus, kuris gyveno [Skaitmenintas objektas] / Anatolijus Kairys ; įkalbėjo A. Kairys. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 5MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žmogus, kuris gyveno / Anatolijus Kairys // Antras literatūros vakaras. - Įr. 28. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Antras literatūros vakaras [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 28.

Recenzijos 

Dėmesio vertas metraštis : [recenzija] / Anatolijus Kairys. – Iliustr. – Rec. žurn.: Varpas. Chicago, 2002. Nr. 36 // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2003, saus. 11. 

Kelios mintys apie Lietuvių scenos darbuotojų sąjungą Čikagoje : [recenzija] / Anatolijus Kairys. – Iliustr., portr. – Rec. leid.: Lietuvių scenos darbuotojų sąjunga Chicagoje 1956-1972 m. / [sudarytoja, redaktorė bei įvadinių tekstų autorė Audronė V. Škiudaitė]. Vilnius : Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2004 // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, saus. 29. 

Naujas Varpas : [recenzija] / Anatolijus Kairys. – Iliustr. – Rec. žurn.: Varpas. Chicago, 2003/2004, Nr. 37 // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, saus. 31. 

Naujas Vytauto Volerto romanas : [recenzija] / Anatolijus Kairys. – Iliustr. – Rec. leid.: Pranyko, ir tiek / Vytautas Volertas. Kaunas : "Į Laisvę" fondo Lietuvos filialas, 2006 // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2007, vas. 3, p. 6, 8. 

Suniekintas Mažvydas dramos veikale : [recenzija] / Anatolijus Kairys. – Rec. leid.: MindaugasMažvydasKatedra / Justinas Marcinkevičius. Vilnius : Vaga, 1978 // Tėviškės žiburiai. - 1979, vas. 8-15.

Recencijos apie A. Kairio kūrybą 

Anatolijaus Kairio "Kelionė į Vilnių" : [recenzija] / Alfonsas Tyruolis. – Rec. leid.: Kelionė į Vilnių / Anatolijus Kairys. 1983 // Pažintis su rašytojais ir knygomis / Alfonsas Tyruolis. – Kaunas : Spindulys, 1995-1997. – Kn. 1, p. 193-194.

Eilėraščiai 

Ačiū Tau, Dieve ; Brolis ir sesuo ; Gyvenimas ; Jei būčiau vyskupas ; Violeta ; Šeštoji elegija ; Karalaičio malda : [eilėraščiai] / Anatolijus Kairys // Poezijos pavasaris. – 1990, p. 178-180. 

Aloyzą Baroną prisiminus : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2002, lapkr. 2. 

Apie geraširdystę : poetui Apolinarui Bagdonui : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys. – Portr. // Draugas. – 2004, saus. 24. 

Arkivyskupas M.Reinys prisiminimų srovėj : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos / Aldona Vasiliauskienė. – Utena : Utenos Indra, 2003. – P. 56. 

Audra be vėjo ; Apie save ; Pirmoji meilė : [eilėraščiai] / Anatolijus Kairys // Poezijos pavasaris. – 2001, p. 434-435 

Ąžuolų sodas : birželio tragedijai atminti : [esė] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, birž. 11. 

Dienų sapnai : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Tėviškės žiburiai. – 2004, bal. 27, p. 5. 

Diogenas ; Karuselė : [eilėraščiai] / Anatolijus Kairys // Amerikos lietuvis. – 2004, lapkr. 27, p. 14. 

Gėlės motinai ; Vyturio likimas ; Praeities agonija : [eilėraščiai] / Anatolijus Kairys // Tėviškės žiburiai. – 2003, geg. 13, p. 5. 

Gruodžio sonetai : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, gruod. 18. 

Iš Anatolijaus Kairio „Psalmių vainiko“ : [eilėraščiai]. – Iliustr. – Turinys: 77 psalmė: Kelias ; 193-oji psalmė ; 196-oji psalmė // Draugas. – 2009, birž. 18, p. 10. 

Partizanams ; Paskutinė Margirio kalba : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys. – Portr. // Dirva. – 2008, saus. 8, p. 9. 

Partizanas prieš mirtį : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys. – Iliustr. // Draugas. – 2007, lapkr. 27, p. 5. 

Petrarca Francesco atminimui : [eilėraščių ciklas] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, lapkr. 27. 

Poetas : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Amerikos lietuvis. – 2004, gruod. 11, p. 14. 

Praeities agonija : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2006, kovo 4, p. 5. 

Prelatas Antanas Bertašius : 1911.V.5 - 2004.XI.25 : vietoj nekrologo : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. – 2004, gruod. 8, p. 5. 

Requiem : gražiausiai pasaulyje tautai : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, rugs. 24. 

Sonetai vienatvei : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Tėviškės žiburiai. – 2004, birž. 22, p. 5. 

Sonetai vienatvei : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, geg. 28. 

Sonetai vyturėliui / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2006, geg. 13, p. 8. 

Sonetas Vasario 16 dienai : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, vas. 14. 

Sonetų dienos : [eilėraščiai] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, bal. 24. 

Sonetų karalystėje : [eilėraščiai] / Anatolijus Kairys. – Turinys: "Taip, mano rankos užimtos sonetais…" ; "Aš pas tave einu takais sonetų…" ; "Žinau, tu aplankysi mano kapą…" // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, spal. 29, p. 8. 

Sonetų ruduo : [eilėraščiai] / Anatolijus Kairys. – Turinys: Ruduo…" ; "Taip vieną kartą išėjau į girią…" ; "Gyvenimas nei geras, nei negeras…" // Tėviškės žiburiai. – 2004, rugpj. 31, p. 5. 

Sonetų triptikas : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, kovo 26. 

Svajonių jūros ; Meilės sonetai : [eilėraščiai] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, liep. 31. 

Svajonių upės : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Varpas. – Nr. 38 (2005), p. 3-4. 

Šokių ir dainų sonetai : [eilėraščiai] / Anatolijus Kairys. – Turinys: "Dainas dainavo jaunos grėbėjėlės…" ; "Mergaitės jaunos šoko ir dainavo…" ; "Mes kūrėm ateitį gimtoj šalelėj…" // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, geg. 29. 

Tėvynė : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. – 2007, rugpj. 7, p. 4. 

Vasario mylimajai : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Nupinsiu Lietuvai vainiką / sudarytojas Julius Jasaitis. – Marijampolė : Ramona, 2004-. – T. 2, p. 37. 

Vestalės aukuras : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Tėviškės žiburiai. – 2004, vas. 10, p. 5. 

Vyturio likimas : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, saus. 3. 

Wenn ich ein Bischof wäre : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Heimatgruss. – 2005, p. 68. 

Žalias žalsmas : [eilėraštis] / Anatolijus Kairys // Draugas. – 2006, geg. 13, p. 11. 

Žvakė ; 150-ji Psalmė : [eilėraščiai iš rinkinio „Psalmių vainikas“] / Anatolijus Kairys. – Iliustr. // Draugas. – 2008, birž. 26, p. 10.

Straipsniai 

Dainiui Trinkūnui : Lietuvos kultūros ministrui : Chicago, 1990-IV-19 / Anatolijus Kairys // Lietuvos kultūros kongresas / redaktorių kolegija: Giedrė Kvieskienė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius : Spaudos departamento Leidybos centras, 1991. – P. 840. 

Dar kartą apie "Lietuvių balso" romano konkursą / Anatolijus Kairys. – Iliustr. // Amerikos lietuvis. – 2006, bal. 22, p. 17. 

Ketvirtasis "Lietuvių balso" konkursas / Anatolijus Kairys. – Iliustr. // Lietuvių balsas. – 2006, kovo 28, p. 8. 

Ketvirtasis romano konkursas / Anatolijus Kairys. – Portr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2006, kovo 18, p. 3, 7. 

Kreivos idėjos „Mindauge“ : Idealai ir idealistai Justino Marcinkevičiaus dramoje : [recenzija] / Anatolijus Kairys. – Rec. leid.: Mindaugas Mažvydas Katedra / Justinas Marcinkevičius. Vilnius : Vaga, 1978 // Tėviškės žiburiai. – 1979, saus. 18-25. 

Kunigas Alfonsas Lipniūnas / Anatolijus Kairys. – Iliustr., portr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, gruod. 3, p. 3, 8. 

Malda į Liurdo Motiną / Anatolijus Kairys ; [su prierašu apie autorių] // Eilėraščiai Marijai / [sudarė, apie autorius parašė Jonas Šlekys. – Marijampolė : Ardor, 2000. – P. 363, 474. 

Marksistiniai atspalviai „Katedroje“ : Justino Marcinkevičiaus drama, suklastota tikrovė ir propagandinės idėjos : [recenzija] / Anatolijus Kairys. – Rec. leid.: Mindaugas Mažvydas Katedra / 

Justinas Marcinkevičius. Vilnius : Vaga, 1978 // Tėviškės žiburiai. – 1979, liep. 26 - rugpj. 2. 

Naujas "Varpas" - iš Vilniaus / Anatolijus Kairys. – Iliustr. // Draugas. – 2007, liep. 24, p. 5, 8. 

Naujas žurnalo "Varpas" numeris / Anatolijus Kairys // Amerikos lietuvis. – 2006, saus. 21, p. 16-17. 

Pasaulio lietuvių rašytojai apie save : [pasisakymai] / parengė Stasys Lipskis ; [su redakcijos prierašu]. – Aut.: Tomas Venclova, Anatolijus Kairys, Alė Rūta, Rūta Kleva Vidžiūniene, 
Pranas Girdžius, Apolinaras P. Bagdonas, P. Gaučys // Santara. – 1990, Nr. 3, p. 88-98. 

Pelenė : sonetas / Anatolijus Kairys // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2006, lapkr. 25, p. 8. 

"The diva's fool" mano akimis : apie naujausią Silvijos Kučėnaitės-Foti romaną "The diva's fool" : [recenzija] / Anatolijus Kairys. – Iliustr. – Rec. leid.: The diva's fool / by Silvia Foti. Laurel, Md. : Echelon Press, 2007 // Draugas. – 2007, rugs. 6, p. 8-9. 

Tremtinių mokykla : mėnesinis pedagogikos žurnalas / redaktorius A. Kairys ; red. kolegija: Ben. Rutkūnas ir J. Andrius. – 1946, Nr. 1 (liepa)-1946, Nr. 5/6 (lapkritis). – Weilheim-Teck : Atžalynas, 1946. – 21 cm 

"Varpas", "Varpas", naujas "Varpas"! / Anatolijus Kairys. – Iliustr. // Draugas. – 2006, saus. 10, p. 9. 

XI JAV teatro festivalis Čikagoje : [pasisakymai] / [parengė] Ligija Tautkuvienė. – Iliustr., portr. – Aut.: Anatolijus Kairys, Viktoras Valašinas, Eglė Juodvalkė, Julija Dantienė // Bičiulystė. – 2004, gruod. 3.

Apie jį 

A.a. Anatolijų Kairį prisimenant : [rašytojas, 1914-2008 : nekrologas] / Petras Petrutis // Draugas. – 2008, birž. 26, p. 10. 

Amžinybėn iškeliavo išeivijos produktyviausias rašytojas : Anatolijus Kairys (1914-2008) : [nekrologas] / Edvardas Šulaitis. – Portr. // Amerikos lietuvis. – 2008, birž. 28, p. 9. 

Anatolijus Kairys - darbo ir energijos briedis / Vytautas Volertas // Draugas. – 2007, rugpj. 8, p. 4. 

Anatolijus Kairys atvažiuotų dėl premjeros ir dėl Valdo Adamkaus, jeigu Prezidentas… : išeivija / Aldona Ruseckaitė. – Nuotraukos iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų // Nemunas. – 2004, liep. 22-28 (Nr. 14), p. 12 

Anatolijų Kairį prisimenant : sukanka metai, kai rašytojas iškeliavo amžinybėn / Laima Apanavičienė. – Portr. // Draugas. – 2009, birž. 18, p. 10. 

Artėja XI teatrų festivalis Čikagoje : Los Angeles dramos sambūris atvyksta su komedija! – Iliustr. // Draugas. – 2004, spal. 9, p. 8. 

Curriculum vitae : [autobiografija] / Anatolijus Kairys ; [su Viktoro Aleknos prierašu apie autorių]. – Portr. // Vytauto klubas / Viktoras Alekna. – Vilnius : P. Kalibato indiv. įm. "Petro ofsetas", 2002. – P. 104-105. 

Curriculum vitae : [autobiografija] / Anatolijus Kairys ; [su Viktoro Aleknos prierašu apie autorių]. – Portr. // Vytauto klubas / Viktoras Alekna. – Vilnius : P. Kalibato indiv. įm. "Petro ofsetas", 2002. – P. 104-105. 

Čikagiečiui rašytojui A. Kairiui - LDK Gedimino ordinas / Edvardas Šulaitis. – Portr. // Amerikos lietuvis. – 2005, vas. 26, p. 15 

„Dievo paukšteliai“ Tremtinių namuose / Petras Petrutis // Draugas. – 2009, birž. 18, p. 10. 

Didžiojo "Lietuvių kalbos žodyno" netektys XX a. viduryje (3) / Aldonas Pupkis. – Portr. – Tęs. Pradžia: Nr. 15. – Turinys: Mirusieji, represuotieji ir pasitraukusieji iš Lietuvos žodžių rinkėjai ir žodyno talkininkai // Mokslo Lietuva. – 2012, spal. 4, 

Du broliukai : dviejų veiksmų pjesė / Anatolijus Kairys [su žiniom apie autorių, p. 415-416]. – Iliustr. // Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra, 1945-1990 / Vincas Auryla. – Kaunas : Šviesa, 2002-2003. – T. 2, p. 415-431. 

Dramaturgija tremtyje / Stasys Santvaras. – Turinys: Vincas Krėvė ; Stasys Laucius ; Jonas Grinius ; Vytautas Alantas ; Jurgis Jankus ; Antanas Gustaitis ; Antanas Rūkas ; Kun. Br. Zdanavičius ; Edm. Butrimas ; Pranas J. Naumiestiškis ; Vanda Frankienė ; Antanas Škėma ; Anatolijus Kairys ; Vlada Proscevičiūtė ; Birutė Pūkelevičiūtė ; Algirdas Landsbergis ir Kostas Ostrauskas ; Algirdas Landsbergis ; Kostas Ostrauskas // Lietuvių literatūra svetur, 1945-1967 / redagavo Kazys Bradūnas. – Chicago (Ill.) : Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1968. – P. 300-394. 

Du broliukai : dviejų veiksmų pjesė / Anatolijus Kairys [su žiniom apie autorių, p. 415-416]. – Iliustr. // Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra, 1945-1990 / Vincas Auryla. – Kaunas : Šviesa, 2002-2003. – T. 2, p. 415-431. 

"Esu gimęs Petrapilyje (Rusijoje, kur gyveno mano tėvai) …" / Anatolijus Kairys. – Nuotr. – Bibliogr.: 38 pavad. // Egzodo rašytojai / [parengė A. T. Antanaitis, A. Mickienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994. – P. 374-379. 

Gegužės sonetas / Anatolijus Kairys ; [su prierašu apie autorių] // Eilėraščiai Marijai / [sudarė, apie autorius parašė Jonas Šlekys. – Marijampolė : Ardor, 2000. – P. 64, 474. 

Gyvenimas rieda pirmyn / Aldona Ruseckaitė. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, liep. 31. 

Golfas, Kairys ir literatūra / Kęstutis Keblys // Smulki kritikos rasa / Kęstutis Keblys. – Vilnius : Versus aureus, [2011]. – P. 397-400.
Iš savo kelio nesitraukęs Anatolijus Kairys / Vytautas Volertas. – Portr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2008, birž. 28, p. 8. Rašytojo (1914-2008) atminimui. 

Išeivijoje brendę lietuviai rašytojai : draminės literatūros kūrėjai / Pranas Naujokaitis. – Portr. – Bibliogr. sk. gale // Lietuvių literatūros istorija / Pranas Naujokaitis. – Čikaga : JAV LB Kultūros Taryba, 1973-1976. – T. 4, p. 292-334. 

Į Čikagą rinksis lietuviai teatralai / Edvardas Šulaitis. – Iliustr., portr. // Amerikos lietuvis. – 2004, lapkr. 20, p. 10. Apie JAV lietuvių teatrų festivalių pradininką A. Kairį.
Įteikti apdovanojimai. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, vas. 17, p. 1, 2. 

J. Juodvalkis su giminėmis ir rašytoju iš JAV A. Kairiu (pirmas iš dešinės) 1990 m. : [nuotrauka] // Verdenė. – Kn. 3, p. 49. 

Kairys Anatolijus : [biografija] / Bronius Prėskienis // Šiaulių krašto literatūros panorama / Bronius Prėskienis. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2003. – P. 217-218. 

Kairys Anatolijus // Lietuvių literatūros enciklopedija. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - P. 213. 

Kairys Anatolijus // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 37, P. 250. 

Kairys Aleksandras ( g. 1914 08 26 ). - nuotr. // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 10, P. 250. 

Los Angeles dramos sambūris pradėjo švęsti savo sukaktį Apie spektaklį pagal A. Kairio komediją "Pilietybės godos", režisierius A. Žemaitaitis. / Rūta Sakienė // Dirva. – 2004, lapkr. 23, p. 7. 

Malda į Liurdo Motiną / Anatolijus Kairys ; [su prierašu apie autorių] // Eilėraščiai Marijai / [sudarė, apie autorius parašė Jonas Šlekys. – Marijampolė : Ardor, 2000. – P. 363, 474. 

Mūsų kalendorius: 2004 rugpjūtis / parengė Gražina Rinkevičienė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 6, p. 44-48. 

Rašytojas Anatolijus Kairys : [biografija] / Aida Grigaliūnienė. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Daugailių kraštas ir žmonės / [sudarytojai Rita Jurkevičienė, Rimgaudas Mališauskas]. – Utena : Utenos Indra, 2008. – P. 625-627. 

Rašytojui A. Kairiui įteiktas LDK Gedimino ordinas / Edvardas Šulaitis // Dirva. – 2005, geg. 3, p. 11. 

Rašytojui A. Kairiui įteiktas LDK Gedimino ordinas / [parengė E. Šulaitis]. – Iliustr. // Amerikos lietuvis. – 2005, bal. 16, p. 17. 

Šimto dviejų scenos veikalų autorius : rašytojo A. Kairio 90-mečio proga / Edvardas Šulaitis. – Iliustr. // Amerikos lietuvis. – 2004, rugpj. 28, p. 12, 16. 

Šį sykį juoko buvo daugiau / Pranas Visvydas Apie A. Kairio komediją "Pilietybės godos" Los Andželo dramos sambūrio teatre, režisierius A. Žemaitaitis. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, kovo 12.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas