Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanui Mažiuliui - 100

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Straipsniai

Antalieptės kraštas. D. 3: Miestelio ir vietovių istorinės apybraižos. - 2010. - 669, [2] p. Miestelio ir vietovių istorinės apybraižos.- 2010.- 669, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml.
Antalieptės skobtiniai karstai / Antanas Mažiulis ; [su prierašu apie autorių] // Antalieptės kraštas / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-. – D. 3, p. 49-51 

Drumstų verpetų sūkuriuos : [recenzija] / K. Galmantas. – Rec. leid.: Versmės ir verpetai / Bronys Raila. Boston (Mass.) : B.ir A. Budginai, 1970 // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 1971, geg. 1. 

Gavėnia / J. Vaišnora, A. Mažiulis, J. Balys. – Bibliogr. išnašose // Lietuvių liaudies apeigos ir kalendorinės šventės / Pedagoginis lituanistikos institutas. – Chicago : [Pedagoginis lituanistikos institutas], 1982. – P. 14-16. 

Iš gęstančio židinio / A. Mažiulis. – Rec. leid.: Lietuvių tautosakos skaitymai. D. 1-2 / Jonas Balys. Tübingenas, 1948 // Aidai. –1949, Nr. 22, p. 44-45.
J. Basanavičius ir Vasario 16-oji / A. Mažiulis // Aidai. –1953, Nr. 4, p. 190. 

Juozas Būga : 1921.I.21 – 1957.XII.29 / Antanas Mažiulis // Lituanistikos darbai. – [Arlington (Mass.)] : Lituanistikos instituto l-kla, 1966-1986. – T. 1, p. 108-110. 

Liaudies medicina ir veterinarija / Antanas Mažiulis. – Turinys: Gyvulių gydymas ; Kumeliukų auklyba ir veterinarija ; Liaudies vaistininkystė ; Vaistažolės ; Skalbimas ; Prausimasis // Viduklė [Raseinių rajonas / sudarytojas Antanas Pocius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2002. – P. 927-930. 

Lietuvių gyvenos metmenys : [recenzija] / Antanas Mažiulis. – Rec. leid.: Lietuvių etnografijos bruožai / Lietuvos TSR mokslų akademija. Istorijos institutas. Vilnius, 1964 // Lituanistikos darbai. – [Arlington (Mass.)] : Lituanistikos instituto l-kla, 1966-1986. – T. 1, p. 133-149. 

Lietuvių tautosakos lobynas / A. Mažiulis. – Rec. leid.: Dvasios ir žmonės / Jonas Balys. Bloomington (Ind.), 1951 // Aidai. –1954, Nr. 1, p. 36-39. 

Lietuvos tautotyrininko sukaktis : dr. J. Baliui penkiasdešimt / Antanas Mažiulis. – Portr. // Aidai. – 1959, Nr. 9, p. 411-413. 

Naują dainų lobį praskleidus / Antanas Mažiulis. – Rec. leid.: Lietuvių dainos Amerikoje : lyrinės meilės, papročių, darbo, švenčių ir pramogų dainos / surinko ir suredagavo Jonas Balys. Silver Spring (Md.), 1977 // Aidai. – 1979, Nr. 1, p. 44-45. 

Naujai praskleistas tautosakos lobynas / A. Mažiulis // Aidai. – 1957, Nr. 3, p. 135-137. 

Naujas mūsų dainų lobynas / A. Mažiulis. – Rec. leid.: Lietuvių dainos Amerikoje : pasakojamosios dainos ir baladės / surinko ir suredagavo Jonas Balys. Bostonas (Mass.), 1958 // Aidai. – 1960, Nr. 8, p. 349-351. 

Pietinė Lietuva Grigaliaus Valavičiaus 1559 metų Lietuvos girių aprašyme = Southern Lithuania in the description of Lithuanian forests by Grigalius Valavicius : 400 metų (1559-1959) sukakčiai paminėti / redagavo Vincas Žemaitis ; anglų kalba apžvalga A.J.A. Žemaitis. - Čikaga : Lietuvos miškininkų s-ga išeivijoje, 1964. - 252, [1] p. : iliustr. - (Lietuvos miškininkų sąjungos išeivijoje leidinys ; nr. 3). - Tekstas liet., angl., rus. - (įr.) 

Senieji tikėjimai / Antanas Mažiulis. – Turinys: Įvairūs šventieji – globėjai ; Vedybų prietarai ; Šv. Andriejaus diena ; Šv. Jonas ; Šv. Jonas ir Žolinė ; Ugnies kultas ; Ugnies gerbimas ; 

Žemės kultas ; Žemei malda ; Saulei malda ; Vakaro ir ryto malda // Viduklė [Raseinių rajonas / sudarytojas Antanas Pocius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2002. – P. 930-933. 

Senoji mūsų knyga / A. Mažiulis. – Rec. leid.: Senųjų lietuviškų knygų istorija / Vaclovas Biržiška. Chicago : Chicagos lietuvių literatūros draugija, 1953-1957 // Ateitis. – 1953, Nr. 10, p. 250. 

Tauta ir tautinė ištikimybė / Juozas Girnius.- [Chicago, Ill.] : Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1961 (Chicago, Ill. : Draugo sp.).- 320 p.- Su A. Mažiulio ekslibrisu. ir su aut. autogr. A. Mažiuliui „Tautosaka apie dangų“ / A. Mažiulis. – Rec. leid.: Tautosaka apie dangų / Jonas Balys. Sodus (Michigan), 1951 // Aidai. – 1952, Nr. 6, p. 281-282.

Tautotyrai skirtas gyvenimas : dr. Jonui Baliui šešiasdešimt / Antanas Mažiulis. – Portr. // Aidai. – 1969, Nr. 9, p. 418-420. 

Viduklė [Raseinių rajonas / sudarytojas Antanas Pocius ; vyriausiasis redaktorius Juozas Girdzijauskas ; tekstus iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas, iš vokiečių k. vertė - Teresė Gvazdauskienė]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 1134, [2] p. : iliustr. 

Vidukliškių buitis. Valgiai ir jų paruošimas / Antanas Mažiulis // Viduklė [Raseinių rajonas / sudarytojas Antanas Pocius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2002. – P. 917-927. 

Vidukliškių buitis. Verslai / Antanas Mažiulis ; parengė Vacys Milius, Ina Orinauskaitė. – Iliustr. – Turinys: Žemdirbystė ; Rugiapjūtė ; Talkų papročiai ; Žemdirbystės pabiros ; Sėjos ir derliaus spėjimai ; Papročių pabiros ; Linininkystė ; Ganymas ; Žuvavimas ; Vėžių gaudymas ; Bitininkystė ; Bitės ; Anglių degimas ; Dervos ir deguto degimas // Viduklė [Raseinių rajonas / sudarytojas Antanas Pocius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2002. – P. 894-917.

Apie jį 

Antalieptės kraštas : vietovių istorinės apybraižos / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-2009. - 2 d. : iliustr., portr. ; 25 cm. D. 3 : Miestelio ir vietovių istorinės apybraižos. - 2010. - 669, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml. - Turinyje aut.: Ričardas Čepas, Vincas Kibirkštis, Antanas Mažiulis.

Antalieptės skobtiniai karstai / Antanas Mažiulis ; [su prierašu apie autorių] // Antalieptės kraštas / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-. – D. 3, p. 49-51. 

Antanas Juozas Mažiulis : (1914-2007) : nekrologai / Saulius A. Girnius // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – T. 30, p. 188-189. 

Antanas Juozas Mažiulis // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai : biografijų žinynas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-2002. - 2 t. : iliustr. ; 25 cm. - (Pasaulio lietuviai : PL). - Virš. ir nugar. antr.: JAV lietuviai. - Viršelio antr.: JAV lietuviai. - Nugarėlės antr.: JAV lietuviai. - T. 1 : A-M. - 1998. – p. 656: portr.

Apie Antaną Mažiulį / Vacys Milius. – Bibliogr.: 4 pavad. // Viduklė [Raseinių rajonas / sudarytojas Antanas Pocius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2002. – P. 934. 

Apie etnologines teorijas ir sroves / Jonas Balys // Aidai. – 1957, Nr. 10, p. 471-472. 

Didžiojo "Lietuvių kalbos žodyno" netektys XX a. viduryje (2) / Aldonas Pupkis. – Portr. – Pab. Pradžia: Nr. 15 // Mokslo Lietuva. – 2012, spal. 18, p. 4-5. 

Humanitarinių mokslų daktarė ALKOJE tyrinėjo A. Mažiulio fondą / Mirga Girniuvienė. – Iliustr. // Amerikos lietuvis. – 2012, lapkr. 29, p. 12-13. 

Ištikimas iki galo : a.a. Antanas Juozas Mažiulis : [tautosakininkas, Bostono LB visuomenininkas, 1914-2007 : nekrologas] / Ona Mikailaitė. – Portr. // Draugas. – 2007, liep. 26, p. 11. 

Mažmožiai dėl straipsnio apie Basanavičių / M. Biržiška // Aidai. – 1952, Nr. 7, p. 335-336. 

Mokslininkė iš Lietuvos ALK’oje tyrinėjo A. Mažiulio fondą / Mirga Girniuvienė. – Iliustr. // Draugas. – 2012, gruod. 8, p. 4-5. 

Vidukliškių buitis. Verslai / Antanas Mažiulis ; parengė Vacys Milius, Ina Orinauskaitė. – Iliustr. – Turinys: Žemdirbystė ; Rugiapjūtė ; Talkų papročiai ; Žemdirbystės pabiros ; Sėjos ir derliaus spėjimai ; Papročių pabiros ; Linininkystė ; Ganymas ; Žuvavimas ; Vėžių gaudymas ; Bitininkystė ; Bitės ; Anglių degimas ; Dervos ir deguto degimas // Viduklė [Raseinių rajonas / sudarytojas Antanas Pocius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2002. – P. 894-917.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas