Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Česlovui Butkiui -120

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Amatininkas : lietuvių amatininkų savaitinis laikraštis, leidžiamas drauge su "Verslu" / [atsakingas redaktorius Aleksandras Marcinkevičius].- Kaunas : Lietuvių verslininkų sąjunga, 1934-1940.- Red.: Albinas Briedis, 1937, Nr. 1-1939, Nr. 19/20; Juozas Vaišnoras, 1940, Nr. 1-11; K. Palčiauskas, 1940, Nr. 12-15/16; Česlovas Butkys, 1940, Nr. 17/18-19 

Civilinės teisenos įstatymas : su visais pakeitimais ir papildymais ir su vyr. tribunolo bei rusų senato aiškinimais / redagavo Č. Butkys ; vyr. tribunolo sprendimus parinko advokatas L. Veržbavičius. – Kaunas : D. Gutmano knygynas, 1938 (Kaunas : "Šviesos" sp.). – XXX, 1157 p. ; 19 cm 

Ipotekos įstatymas : aiškinimai / Č. Butkys ; įkeitimo teisės aiškinimus rašė A. Mikalauskas. – Kaunas : „Spaudos Fondas“, 1938 (Kaunas : „Raidės“ sp.). – XVI, 442, [1] p. ; 19 cm 

Kas būtinai žinotina kiekvienam lietuviui iš Lietuvos istorijos / parinko Č. Butkys.- Watenstedt : [Lietuvių Maironio vardo gimnazija], 1950.- 20 p. 

Liudo Giros dokumentų fondas 1904-1946 [rankraštis] / .- Kaunas .- 3 lap., 2 lšk. 

Suvalkijos civiliniai įstatymai / Č. Butkys. – Kaunas : [s.n.], 1935 (Kaunas : „Spindulio“ sp.). – 39 p. 

Tarybinė Rusija satyroje / Česlovas Butkys.- 1923. 

Teisėjo atsiminimai / Česlovas Butkys ; įžanginis straipsnis Vladės Butkienės-Čekonytės.- Čikaga : Lietuviškos knygos klubas, 1982.- 318 p. 

Teisė : teisės mokslų ir praktikos laikraštis : [žurnalas] / redaktorius A. Kriščiukaitis. – 1922, Nr. 1 (sausis/kovas)-1940, Nr. 52 (gegužė/birželis). – Kaunas : Lietuvos teisininkų draugija, 1922-1940. – 21 cm. – Su priedu: Vyriausiojo tribunolo civilinių kasacinių bylų sprendimai; Vyriausiojo tribunolo baudžiamųjų kasacinių bylų sprendimai; Vyriausiojo tribunolo visuotinių susirinkimų nutarimai; Vyriausiojo tribunolo visuotinių susirinkimų nutarimai, baudžiamųjų ir civilinių kasacinių bylų sprendimai; Baudžiamojo proceso įstatymas; Baudžiamojo proceso įstatymas; Čekiai : [1930, Nr. 17 priedas]; Kova dėl teisės : [1922, Nr. 2, 3 priedas]; Skolininkų neišgalėjimas ir bankrotas : [1929, Nr. 16 priedas]; Hagos tribunolo sprendimas Klaipėdos byloje : [1932, Nr. 22 priedas]; Įvairių valstybių konstitucijos : „Teisės“ [1927, Nr. 11] priedas; Įvairių valstybių konstitucijos (tęsinys) : „Teisės“ [1927, Nr. 12] priedas; Įvairių valstybių konstitucijos (pabaiga) : [1928, Nr. 13 priedas] Ketvirtinis, 1922; 1934-1940. – Kasmetinis, 1922/1923. – 2 kartus per metus, 1924-1933. – Red.: Jurgis Byla, 1933, Nr. 24-1940. – Red. komisija: Mykolas Römeris, Kazys Šalkauskis, Vladimiras Stankevičius, Česlovas Butkys, Jokūbas Robinzonas, 1940, Nr. 51, 52. – Su suvest. turinio r-klėmis, 1926, Nr. 10; 1931, Nr. 20; 1935, Nr. 30; 1937, Nr. 40 

Ūkininko advokatas / paruošė teisininkai: Č. Butkys, R. Bukevičius, L. Indreika, S. Zienius, Z. Bačelis ; redagavo L. Indreika.- Kaunas : Žemės ūkio rūmų leidinys, 1935 (Kaunas : „Spindulio“ b-vės sp.).- 384 p. 

Vokiečių civilinio proceso kursai (vok. k. ) / Česlovas Butkys.- 1938.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas