Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Laimučiui B. Švalkui - 95

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Dėdė Baltazaras: Sekminių kermošiukas Anglijos Lietuvių sodyboje / Laimutis Švalkus.- K. Orientas, 1992, 48 p. 

Didžioji auka : kovojančios Lietuvos trijų veiksmų drama / Laimutis Švalkus. - London : Šaltinis, 1963. - 63 p. - Atsp. iš: Šaltinis, 1963 m., Nr. 2-4 

Didžioji auka : pjesės / Laimutis Švalkus. - Kaunas : 1994, 1994. - 72, [3] p. 

Dienų sūkuriuos : eilėraščiai / Laimutis Švalkus. - Nottinghamas, 1968. - 59, [3] p. 

Gyvastis / Laimutis Švalkus ; [piešinėliai vaikų eilėraščiams Algirdo Švalkaus]. - Nottingham : Šaltinis, 1973. - 96 p. 

Mano mažiesiems ; Darbininkė ; Kalėdų džiaugsmas ; Rudenėlis ; Našlaitėlis ; Nemačiau ; Tikroji pasaka : (senutė dainuoja mergaitėms) ; Dovanėlė ; Jaunimui / Laimutis Švalkus ; [su prierašu apie autorių]. – Iliustr. // Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra, 1945-1990 / Vincas Auryla. – Kaunas : Šviesa, 2002-2003. – T. 2, p. 224-230. 

Miglotų dienų sūkuriuos : eilėraščiai / Laimutis Švalkus. - Kaunas : Orientas, 1992. 

Pasakų metai : eilėraščiai mažiesiems / Laimutis Balys Švalkus ; iliustr. V. Neimantas. - Vilnius : Orientas, 1993. - 29, [3] p. : iliustr. 

Rudens vėjuose : (proginiai eilėraščiai) / Lamutis Švalkus. - Nottingham, 1985. 

Šaltinis : iliustruotas savaitraštis, skiriamas Lietuvos visuomenei : [žurnalas] / redaktorius ir leidėjas Kazimieras Prapuolianis. – 1906, Nr. 1 (kovo 18(31))-1915, Nr. 33 (liep. 30(rugpj. 13)) ; 1926, Nr. 1 (kovo 14)-1940, Nr. 26 (birž. 22); 1961, Nr. 1-1998, Nr. 5/6. – Seinai : K. Prapuolianis, 1906-1915, 1926-1940, 1961-1998. – Redaktorius : Laimutis Švalkus, 1971, Nr. 1-1975, Nr. 5. 

Širdies nuolaužos : eilėraščiai / Laimutis Švalkus. - Nottingham, 1966. - 126 p. - (Saleziečių leidinys ; nr. 15)

Recenzijos 

Buvai ir būsi man ryto saulė: [apie poeto L. Švalkaus išleistas knygas „Miglotų dienų sūkuriuos“ „pasakų metai“ „Dėdė Baltazaras“] / Petras Keidošius // Europos lietuvis .- 1994, Nr. 1, p. 3-7. 

„Didžioji auka“: [apie L. Švalkaus 3 veiksmų dramą „Didžioji auka“] // Tėviškės aidai (Melbornas).- 1964, Nr. 48, p. 3. 

Laimučio Švalkaus „Dienų sūkurios“ / Pranas Naujokaitis // Tėviškės žiburiai.- 1968, spal. 24, p. 6. 

Laimučio Švalkaus „Rudens vėjuose“: [recenzija] // Tėviškės aidai (Malborno, Australija).- 1985, Nr. 10. 

L. Švalkaus poezija: [apie L. B. Švalkaus knygą „Širdies nuolaužos“] / J. Kuzmickis // Europos lietuvis.- 1966, liepos 19, 

Praeitos vasaros knygų derlius : [recenzija] / Alfonsas Nyka-Niliūnas. – Rec. leid.: Atsitiktiniai susitikimai / Kazimieras Barėnas. Londonas, 1968; Ant Vilnelės tilto / Paulius Jurkus. Chicago, 1968; Prisikėlimas / Alė Rūta. [London], 1968; Meilė trikampy / Renė Rasa. Chicago, Ill, 1967; Be druskos … / Povilas Laurinavičius. Chicago, 1968; Aidas tarp dangoraižių / O. 

Nendrė. Chicago (Ill.), 1968; Ošiančios pušys / Halina Didžiulytė-Mošinskienė. Chicago, Ill, 1968; Dienų sūkuriuos / Laimutis Švalkus. Nottinghamas, 1968 // Temos ir variacijos / Alfonsas Nyka-Niliūnas. – [Vilnius] : Baltos lankos, [1996]. – P. 358-364. 

Rudens vėjuos: [apie poeto L. B. Švalkaus išleistą poezijos knygą „Rudens vėjuose“] // Šaltinis.- 1985, Nr. 3, p. 86-87. 

Tautos gyvastį apdainuojant: [apie Laimučio B. Švalkaus knygą „Gyvastis“] / A. Tyruolis // Tėviškės žiburiai.- 1973, liep. 19.

Natos 

Baladė apie muzikantą [Natos] : [dainų rinkinys] / Vytautas Mikalauskas ; [sudarė Vaiva Šateikaitė ; natografas Vytautas Žalys]. – Šiauliai : Lucilijus, 2006 (Šiauliai : Rašteka). – 45, [1] p. Turinys: Baladė apie muzikantą / žodž. Leonardo Matuzevičiaus. Devynios katės / Dėdės pasaka / žodž. Laimučio Baliaus Švalkaus. Ir kt.

Giedokim Viešpačiui [Natos] : [97 giesmės įvairiems metų laikams ir 7 tradicinės Lietuvoje giedamų Švenčiausiojo Sakramento adoracijos giesmių harmonijos] / Jonas Statkus. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2001 (Klaipėda : KU l-kla). – 190 p. : iliustr. Turinys: Betliejaus žvaigždei žibant / žodž. Laimučio Švalkaus.

Kūriniai chorams [Natos] / Jonas Statkus. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 1998 (Klaipėda : KU l-kla). – 168 p. ; 29 cm Turinys: Daina / žodž. Vyt. Sirijos Giros. Saugok nepriklausomybę šventai / žodž. J. Statkaus. O, Nemune / žodž. Domo Tertelio. Po darbo / žodž. Vyt. Martinėno. Alyvos / žodž. J. Labanauskaitės. Naktigonėje / Garbingas kary / žodž. Laimučio Švalkaus ir. kt

Garso įrašai 

Kalėdų planeta [Garso įrašas] / aranžuotės Antano Dargio, Kęstučio Ruzgio, Andriaus Gružausko, Rimanto Tamašausko. – Vilnius : Zuzi Records, p 2012. – 1 garso diskas (51 min., 36 sek.) : stereo ; 12 Atlikėjai: "Saulės vaikai" Linksmos Kalėdos / muz.: J. Miliauskaitė ; žodž.: B. Švalkus (3.15).

Laumės juosta [Garso įrašas] : vaikų estradinės dainos festivalis, Palanga. – Kaunas : Pūkas, p 2000-2005. – 6 garso diskai Išleista taip pat garso kasetės 

Laumės juosta [Garso įrašas] : vaikų estradinės dainos festivalis, Palanga. – Kaunas : Pūkas, p 2000-2005. – 6 garso kasetės.- Išleista taip pat garso diskai 2005. – Vilnius : Čiki piki, p 2005. – 1 garso kasetė (56 min., 06 sek.) : [stereo] + 1 įd. lap. (10 x 17 cm). – Atlikėjai: 15. Darbštuolė / muz. J. Miliauskaitės ; žodž. L. Švalkaus (2.58).

Populiariausios vaikiškos dainelės [Garso įrašas] : dainuok kaip mes, dainuok su mumis, dainuok geriau už mus! – Vilnius : Muzikinė partija, p 2007-. – garso diskai.- D. 3 / [atlieka] 9. Katinėlis / muz. R. Budinavičienė ; žodž.: L. Balys Švalkus (2.08). 

Eilėraščiai 

Ant tavo rankų supasi gerumas : lietuvių poetų eilėraščiai apie Motiną / [sudarytojas Julius Jasaitis ; dailininkas Rimantas Dichavičius]. – Vilnius : Andrena, [2005-2007]. – 2 kn. : iliustr. ; 

Kic-kic-kic: [eilėraščiai] / Laimutis Švalkus // Būdėkime.- 1988, Nr. 104, p. 16. 

Kiškio pyragas : eilėraščiai vaikams / [sudarė R. Neimantas ; iliustravo V.H. Neimantas]. – Kaunas : Orientas, 1997 (Vilnius : Standartų sp.). – 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. Aut.:, Laimutis Balys Švalkus ir kt. 

Laiškas tėviškėn; Draugai; Vienatvėje; Buitis; Pasveikinimas: [eilėraščiai] Laimutis B. Švalkus // Lietuvių dienos.- 1983, lapkr. p. 6. 

Linksmai liūdni posmai: [eilėraščiai] Laimutis Švalkus // Lietuvių dienos.- 1985, Nr. 12, p. (gruodis) p. 7. 

Mano tautai : [eilėraštis] / Laimutis Balys Švalkus // Zarasų kraštas. – 2009, vas. 13, p. 1. 

Mano tautai : [eilėraštis] / Laimutis Balys Švalkus // Zarasų kraštas. - 2009 vas. 13, p. 1. 

Mąžųjų kampelis: [eilėraštis] / Laimutis B. Švalkus // Šaltinis.- 1985, Nr. 3. 

Miglotų dienų sūkuriuose; Pasakų metai : [eilėraščiai] / Laimutis Švalkus .- K. Orentas, 1992.- 

Mudviejų vakaras : lietuvių meilės lyrika / [sudarytojas ir redaktorius Julius Jasaitis ; dailininkė Audronė Uzielaitė]. – Klaipėda : Eglė, 1996-2000. – 3 kn. : iliustr. - Kn. 3. – 2000 (Kaunas : Spindulys). – 343, [16] p. : iliustr. – Aut.: , Laimutis Švalkus, ir kt. 

Nunešk mane; Pūsk vėjeli: [eilėraščiai] / Laimutis Švalkus // Budėkime.- 1988, Nr. 104, p. 10; p. 16. 

Pasek, mamyt : [eilėraštis] / Laimutis B. Švalkus. – Iliustr. // Eglutė. – Vol. 58, Nr. 3 (2007), p. 13. 

Pradalgė : literatūros metraštis / redagavo K. Barėnas. – London : Nida, 1964-1980. – 10 d. – (Nidos knygų klubo leidinys).- [D. 2]: Antroji pradalgė / L. Švalkus, ir kt. . – 1965. – 446, [2] p. – (Nidos knygų klubo leidinys ; Nr. 58. 

Seseriai; Išvykstančiam: [eilėraščiai] / Laimutis B. Švalkus // Zarasų kraštas.- 1993, spal. 2. 

Svajok; Būtų ramiau: [eilėraščiai] / Laimutis B. Švalkus // Šaltinis.- 1988, Nr. 4, p. 127 

Sveikinimai / Laimutis Švalkus // Budėkime.- 1989, Nr. 107, p. 5. 

Šaltinis : iliustruotas savaitraštis, skiriamas Lietuvos visuomenei : [žurnalas] / redaktorius ir leidėjas Kazimieras Prapuolianis. – 1906, Nr. 1 (kovo 18(31))-1915, Nr. 33 (liep. 30(rugpj. 13)) ; 1926, Nr. 1 (kovo 14)-1940, Nr. 26 (birž. 22); 1961, Nr. 1-1998, Nr. 5/6. – Seinai : K. Prapuolianis, 1906-1915, 1926-1940, 1961-1998. – Su priedu: Šaltinėlis; Vainikas; Ką skaityti?; 

Vyrai, stokime visi prie rinkimų į dūmą!; Artojas Dvimėnesinis, 1962-1998. – Laimutis Švalkus, 1971, Nr. 1-1975, Nr. 5.

Tikroji pasaka: [eilėraštis] / Laimutis Švalkus // Budėkime.- 1989, Nr. 106, p. 14. 

Žydi sodai, žalios lankos; Nors retėja mūsų gretos: [eilėraščiai] / Laimutis B. Švalkus // Europos lietuvis.- 1987, geg. 20.

Apie jį 

Buvai ir būsi man ryto saulė / Petras Keidošius // Europos lietuvis .- 1994, Nr. 1, p. 3-7. 

Daiktai kasdieniai[apie poeto Laimučio B. Švalkaus išleistą naują knygą :Rudens vėjuose“] // Akiračiai.- 1986, Nr. 6, p. 5. 

Didelio darbo pabaiga: [apie L. B. Švalkų] / J. Kuzmickis // Europos lietuvis.- 1977, vas. 16, Nr. 8 

„Didžioji auka“: [apie L. Švalkaus 3 veiksmų dramą „Didžioji auka“] // Tėviškės aidai (Melbornas).- 1964, Nr. 48, p. 3. 

Egzodo dramaturgija: bendroji apžvalga ir nepriklausomybės amžininkai / Bronius Vaškelis // Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990.- Čikaga, 1992, p. 330. 

Išeivijoje brendę lietuviai rašytojai : poetai / Pranas Naujokaitis. – Portr. – Bibliogr. sk. gale // Lietuvių literatūros istorija / Pranas Naujokaitis. – Čikaga : JAV LB Kultūros Taryba, 1973-1976. – T. 4, p. 204-291. 

Kiti žemininkų bendraamžiai poetai / Algirdas Titus Antanaitis // Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990.- Čikaga, 1992, p. 456. 

Knygos ir autoriai : [apie Laimutį B. Švalkų] // Lietuvių dienos.- 1968, Nr. 10, p. 13. 

Laimučio Švalkaus poezija / J. Kuzmickis // Europos lietuvis.- 1966, Nr. 29. 

Laimutis Švalkus : [50 m. amžiaus sukaktis] // Europos lietuvis.- 1969, Nr. 7, p. 2. 

Laimutis B. Švalkus // Lietuvių dienos.- 1983, lapkr. p. 6. 

Laimutis Balys Švalkus (1919 - 1994) // Lietuvių literatūros istorija. - Čikaga : JAV LB Kultūros Taryba, 1973-1976. - T. 4, P. 257 - 258. 

Laimutis Švalkus „Rudens vėjuose“ / T. A. Antanaitis // Akiračiai.- 1986, Nr. 6, p. 5. 

Laimutis Balys Švalkus // Vytautas Vanagas // Lietuvių rašytojų sąvadas.- Vilnius.- 1987, p. 282, 419. 

Laimučio Švalkaus „Dienų sūkuriuos“ / Pranas Naujokaitis // Tėviškės žiburiai.- 1988, Nr. 433, p. 6 

Laimutis Balys Švalkus: [nekrologas] // Zarasų kraštas.- 1994, lapkr. 22, p. 1. 

LBLS Londono skyrius: [minimas L. Švalkus] / Kazimieras Barėnas // Britanijos lietuviai 1947-1973.- Londonas.- 1978, p. 199, 117, 146, 147, 170, 184, 285, 288,- 289, 295. 

Lietuvių moterų veikla: [apie L. B. Švalkaus pjesę „Metai muša“] Kazimieras Barėnas // Britanijos lietuviai 1945-1973.- Londonas.- 1978, p. 158. 

Lyg prisikeliantis iš naujo / P. Šernas // Švyturys.- 1993, Nr. 10, p. 27. 

Literatūros vakarai ir rašytojai / Kazimieras Barėnas // Britanijos Lietuviai 1947-1973.-Londonas.- 1978, p. 138, 227. 

Mano mažiesiems ; Darbininkė ; Kalėdų džiaugsmas ; Rudenėlis ; Našlaitėlis ; Nemačiau ; Tikroji pasaka : (senutė dainuoja mergaitėms) ; Dovanėlė ; Jaunimui / Laimutis Švalkus ; [su prierašu apie autorių]. – Iliustr. // Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra, 1945-1990 / Vincas Auryla. – Kaunas : Šviesa, 2002-2003. – T. 2, p. 224-230. 

Mūsų krašto žmonės: [ apie Zarasų kraštą bei jo žymius žmones] / Vasilijus Trusovas // Sandrava. –. – 2010, rugsėjis (Nr. 2), p. 4. 

Pasimatysime sodyboje!: [apie D. Britanijos lietuvių sąskrydį Lietuvių sodyboje] // Europos lietuvis.- 1987, geg. 20. 

Poetas Laimutis B. Švalkus Lietuvoje // Tėviškės žiburiai.- 1993, Nr. 49, (gruod. 7.) 

Poetas mokytojas salakietis Laimutis Švalkus // Šaltinis.- 1988, Nr. 4, p. 127. 

Puošniu skambiu žodžiu: [apie poetė L. B. Švalkų] / Regina Mikalauskienė // Zarasų kraštas.- 1990, kovo 17, p. 

Rašytojo Laimučio Švalkaus sukaktis / S. Matulis // Šaltinis.- 1994, Nr. 4/5, p. 62. 

Rašytojui Baliui Laimučiui Švalkui -90. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2009, liep. 24, p. 3. 

Rudens vėjuos: [apie poetą L. B. Švalkų ir jo poezijos knygą] / Kazimieras Barėnas // Šaltinis.- 1985, Nr. 3, p. 86-87. 

Sode obelėlė: [apie Salako kraštiečius Laimutį Balį Švalkų, Jūrų muziejaus kūrėją kraštotyrininkę Jadvygą Švalkutę-Žilinskienę] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. –2006, vas. 14, p. 1. 

Svečiai iš Anglijos [apie L. B. Švalkaus viešnagę Zarasų viešojoje bibliotekoje] / Regina Mikalauskienė // Zarasų kraštas.- 1992, birž. 6, p. 

Švalkaus poezija / J. Kuzmickis // Europos lietuvis.- 1966, Nr. 8, p. 19. 

Švalkus Laimutis Balys ( g. 1919 07 26 ) // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 30, P. 120. 

Švalkus Laimutis, Balys // Lietuvių literatūros enciklopedija. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - P. 497. 

Švalkus Laimutis Balys / Saulė Pelekienė // Zarasų krašto išeiviai literatai (Bibliografinis žodynas).- V. 1995, p. 71-73. 

Tėviškės ilgesio dainius : [apie poetą dramaturgą Laimučio Balio Švalkaus gimimo 80-mečio jubiliejų] / Stanislava Skurkaitė // Zarasų kraštas. - 1999, lapkr. 9, p.3. 

Tėviškės ilgesio dainius: [apie L. B. Švalkų] / Algimantas Baltakis // Zarasų kraštas- 1993, spal. 2. 

Tylos minutė: [nekrologas L. B. Švalkui] // Veidas.- 1995, Nr. 4. 

Zarasų krašto sūnūs išeivijoje Laimutis, Balys Švalkus [rankraštis] : kraštotyrinis darbas / sudarė D. Šantaraitė ; Zarasų savivaldybės viešoji biblioteka. - Zarasai : Zarasų centrinė biblioteka, 1994. - 31 lap. : nuotr. 

Zarasų krašto poetas: [apie išeivijos poetą Laimutį Švalkų] / Jolanta Šegamogaitė // Tarp knygų.- 1991, Nr. 11, p. 34-35.

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas