Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Leonui Žurauskui – 110

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Apysakos / Fiodoras Dostojevskis. – Vilnius : Margi raštai, 2010-. – t. ; 21 cm T. 2 / iš rusų kalbos vertė Leonas Žurauskas . 

Baltosios naktys ; Vargo žmonės : [romanai] / Fiodoras Dostojevskis ; [iš rusų kalbos vertė L. Žurauskas]. – 2-oji laida. – Vilnius : Margi raštai, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 321, [3] p. ; 21 cm 

Dauboje / Antonas Čechovas ; [vertė Leonas Žurauskas] // Ponia su šuniuku / Antonas Čechovas. – Vilnius : Vaga, [2004]. – P. 197-[236]. 

Didžiajame kare : Lietuva-Rytų Prūsija 1914-1915 m. : karininko atsiminimai su Didž. karo vaizdais ir kovų schemomis / dim. pulk. Aleksandras A. Uspenskis ; iš žymiai papild. orig. vertė dim. kap. L. Žukauskas, seserų I. ir J. Avižienyčių padedamas. – [Kaunas] : Sakalas, 1935 (Kaunas : „Raidės“ sp.). – 239, [1] p., [8] iliustr. lap. : schem. ; 19 cm. – Įrišta su: Lietuva 1917 metais 

Dvikova / A. Čechovas ; išvertė L. Žurauskas. – Kaunas : Mokytojų knygynas, 1940 (Kaunas : „Varpo“ sp.). – 135, [1] p. ; 19 cm. – (Mokytojų knygynas ; Nr. 33) 

Garsinė kinematografija : josios atsiradimo istorija ir šių dienų technika, su 22 braižiniais bei iliustracijom tekste / L. Žurauskas. – Kaunas : Lietuvos kinematografininkų s-ga, 1931 (Kaunas : A. Bako sp.). – 79, [1] p. : iliustr. ; 17 cm 

Gyvenimo eliksiras : okultinis romanas / V.I. Kryžanovskaja (Ročester) ; išvertė L. Žurauskas ir P. Kukutis. – Kaunas ; Marijampolė : „Dirvos“ b-vė, 1935–1936 (Marijampolė : „Dirvos“ b-vės sp.). – 2 t. 

Jaunuolis : trijų dalių romanas / Fiodoras Dostojevskis ; [iš rusų kalbos vertė Alfonsas Lagunavičius ir Leonas Žurauskas]. – 2-oji laida. – Vilnius : Margi raštai, 2009 (Kaunas : Spindulys). – 700, [4] p. ; 21 cm 

Mano gyvenimas ; Dauboje ; Mužikai / A. Čechovas ; vertė L. Žurauskas. – Kaunas : Mokytojų knygynas, 1938 (Kaunas : „Varpo“ AB sp.). – 208 p. ; 19 cm. – (Rinktiniai raštai ; t. 8)
Palata Nr. 6 ; Nuobodi istorija ; Juodasis vienuolis / A. Čechovas ; vertė L. Žurauskas. – Kaunas : "Spaudos fondas", 1938 (Kaunas : V. Atkočiūno sp.). – 234, [6] p. ; 19 cm. – (Literatūros panteonas ; Nr. 26) 

Pažemintieji ir nuskriaustieji : keturių dalių romanas su epilogu / Fiodoras Dostojevskis ; [iš rusų kalbos vertė Leonas Žurauskas]. – 2-oji laida. – Vilnius : Margi raštai, 2004 (Kaunas : Spindulys). – 372, [3] p. ; 21 cm 

Pažemintieji ir nuskriaustieji : keturių dalių romanas su epilogu / Fiodoras Dostojevskis ; [iš rusų kalbos vertė Leonas Žurauskas]. – 3-ioji patais. laida. – Vilnius : Margi raštai, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 389, [3] p. ; 21 cm 

Ponia su šuniuku : [apsakymai ir apysakos] / Antonas Čechovas ; [sudarytojas Vytautas Visockas]. – Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Spauda). – 272, [3] p. ; 22 cm 

Sodžiaus žmonės / Antonas Čechovas ; [vertė Leonas Žurauskas] // Ponia su šuniuku / Antonas Čechovas. – Vilnius : Vaga, [2004]. – P. 5-[37]. 

Vaikams / Fiodoras Dostojevskis ; [iš rusų kalbos vertė Motiejus Miškinis, Dominykas Urbas ir Leonas Žurauskas]. – 2-oji laida. – Vilnius : Margi raštai, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 277, [3] p. ; 21 cm

Redaktorius 

Žiemių Lietuva : kultūros ir visuomenės gyvenimo laikraštis / atsakomasis redaktorius J. Čepėnas. – 1926, gruod. 1 (Nr. 1)-1927, saus. 12 (Nr. 1(3)). – Ežerėnai - Zarasai : „Žiemių Lietuvos“ bendrovė, 1926-1927 2 kartus per mėn. – Red.: J. Čepėnas (ats. red.), 1927, saus. 12 (Nr. 1); L. Žurauskas, 1927, saus. 12 (Nr. 1)

Straipsniai 

Ateitininkų judėjimas, Ežerėnai / Leonas Žurauskas // Vargo plunksna // Ateitis. – 1923, Nr. 1, p. 63. 

"Iš visos Lietuvos kampelių girdėtis apie moksleivių ateitininkų veikimą…", Ežerėnai : [apie Zarasų ateitininkų kuopos veiklą; su kuopos valdybos narių sąrašu] / Leonas Žurauskas // Ateitis. –1923, Nr. 2, p. 126. 

Vytauto Didžiojo metų spaudos paroda / Leonas Žurauskas // Gaisai.- 1931, Nr. 2, p. 148-149.

Apie jį 

Bibliotekininkas Leonas Žurauskas / Genovaitė Raguotienė // Tarp knygų. - 2002, Nr.4, p.28-30. 

Dostojevskio vertėjas / Bronius Juršė // Literatūra ir menas.- 1974, spal. 26. 

Leonas Žurauskas: [nekrologas] // Kauno tiesa.- 1966, kovo 31. 

Pavydėtinas tavo kruopštumas / Antanas Gasperaitis // Utenis.- 1999, spal. 14, p. 5; spal. 19, p. 4. 

Šalia Antalieptės –Padustėlis / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1995, saus. 3, p. 2. 

Zarasų krašto šviesuoliai / Genovaitė-Kvedaraitė Randienė // Nemūnas.- 1991, Nr. 3. 

Žiemių Lietuva: Leonas Žurauskas (1904-1966) // Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija, 1832-1982. - Kaunas : Aut. leid., 1991. - P. 598. 

Žiemių Lietuva : [Leonas Žurauskas (1904-1966)] // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 35, P. 307.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas