Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Mečislovui Reiniui - 130

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys. - Chicago, 1977. - 245, [3] p. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys [rankraštinė kopija]. - Chicago, 1977. - 187 mašinr. lap. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos / Aldona Vasiliauskienė ; Utenos rajono savivaldybės Arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo ir pagerbimo komisija, 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio fondas. - Utena : UAB "Utenos Indra", 2003 (Utena : Utenos Indra). - 78, [2] p. 

Atlikę pareigą : vyskupai KGB (NKGB, MGB) kalėjimuose / Vidas Spengla. - Vilnius : Katalikų pasaulis, 1997. - 205, [3] p. : iliustr., portr., faks. - Bibliogr. išnašose. –M Reinys ir kt. 

Garbingieji broliai Kristuje. „Mūsų gyvenamasai laikas yra labai reikšmingas ir svarbus: patys savo akimis matome daug atmainų gyvenime, įvairios pažiūros blaško žmonių gyvenimą į visas puses …“ : [apie katalikiškų draugijų reikšmę kataliko gyvenime] : visiems K. V. C. Vilkaviškio rajono skyriams aplinkraštis / M. Reinys, vysk. koadjutorius, K. V. C. Vilkaviškio vyskupijos rajono valdybos dvasios vadas. – [Vilkaviškis : Katalikų veikimo centro Vilkaviškio raj. v-ba, 1933]. – [1] p. ; 32 cm 

Jaunuolio būdas / Tihamér Tóth ; pratartį parašė M. Reinys ; iš vokiečių kalbos vertė A. Maceina. - Marijampolė : "Šešupės" knygynas, 1931. - viii, 217 p. - (V.S.V. "Šešupės" knygyno leidinys). - Bibliografinė nuoroda: Baltica. Berlin, 1980; įr. nr. 611 

Jaunuolio onanisto psichika ir jos auklėjimas / Juozas Gobis. - Kaunas : Aut. leid., 1926 (Valstybės sp.). - 29, [1] p. - (įr.) 

Palaimintasis kunigas Jonas Bosko : jo asmuo, darbai ir auklyba / Jonas Lemoyne Salezietis ; prakalbą parašė M. Reinys. - Torinas : Lietuvių saleziečių leid., 1930. - XV, 707 p., [15] iliustr. lap., [1] žml. lap. - Bibliogr.: p. XIII-XV. - Vardų r-klė: p. 693-704 

Sąmonė : (sąmoningumas ir nesąmoningumas) : žvilgsniai į gyvenimo esmę / Vydūnas. - Tilžė : Rūta, 1936. - 199 p. - Virš. aut. nenurodytas - Išleista Anso Buožio lėšomis. - Su M. Reinio autogr. (98/7359). - (įr.) : 12.00 Lt 

„Šiuo raštu turiu garbės kviesti Tamstą maloniai atsilankyti į Katalikų universiteto atidarymo iškilmę …“ : [kvietimas ir] programa / [Lietuvos] katalikų universiteto vardu vysk. M. Reinys. – [Kaunas : s.n., 1932]. – [3] p. ; 19 cm 

Tomas Akvinietis : jo gyvenimas, raštai ir metodas / Mečislovas Reinys. - Kaunas, 1916. - 26 p. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 190)

Laiškai 

Laiškai seseriai [iš kalėjimo, 1948-1953 m.] : (Ištraukos) / Mečislovas Reinys / Parengė Petras Baltuška // Gimtinė - 1994, Bal. 1-30 (Nr. 4), p. 2.

Recenzijos

[Recenzija] / Madagaskarietis. – Rec. leid.: La situation actuelle du catholicisme en face de la acience par le chan / Jac. Laminne. Bruxelles ; Paris, 1907 // Draugija. – T. 10, Nr. 39 (1910), p. 257-258.

[Recenzija] / M. Reinis. – Rec. leid.: Le Centurion / A. Routhier. Paris, 1909 // Draugija. – T. 11, Nr. 41 (1910), p. 87-88.

[Recenzija] / M. Reinis. – Rec. leid.: Kurzer Wegweiser in der apologetischen Literatur : für gebildeten Katholiken aller Stände, insbesonders für Studierende / von Dr. Simon Weber. Freiburg, 1909 // Draugija. – T. 11, Nr. 41 (1910), p. 85-87.

[Recenzija] / M. Reinis. – Rec. leid.: Annuaire de l'Université catholique de Louvain 1910. Louvain, [s.a.] // Draugija. – T. 10, Nr. 40 (1910), p. 346-348.

[Recenzija] / Madagaskarietis. – Rec. leid.: La résurrection du Christ devant la critique contemporaine / par le Chanoine P. Ladeuze. Bruxelles, [s.a.] // Draugija. – T. 10, Nr. 37 (1910), p. 65-66.

[Recenzija] / R. – Rec. leid.: Idealas ir jaunuomenė / vertė Gabr. Taučius. Seinai, 1914 // Ateitis. –T. 2, Nr. 7/8 (1914), p. 304-305.

Straipsniai 

[Anotacija] / M. Reinis. – Rec. leid.: Que devient l'Ame après la Mort? / Mgr. Wilhelm Schneider. Paris, 1910 // Draugija. – T. 12, Nr. 47 (1910), p. 337. 

Ar yra prieštaravimas tarp tikėjimo ir gamtos mokslų / M. Reinis. – Bibliogr. išnašose // Draugija. – T. 12, Nr. 47 (1910), p. 282-295. 

Atida / M. Reinis // Ateitis. – T. 6, Nr. 11 (1917), p. 321-326; Nr. 12 (1917), p. 368-372. 

"Belikus tik vienam lietuviui, lietuvių-studentų draugija "Lietuva" nustojo veikus", Louvain / M.R. // Ateitis. – T. 1, Nr. 9 (1911), p. 381. 

Dieninis / M. Reinis ; [su redakcijos prierašu išnašoje] // Ateitis. –T. 2, Nr. 1 (1912), p. 11-16. 

Individualizmas ir katalikystė / M. Reinis ; [su redakcijos prierašais išnašose]. – Svarbiausios užtėmytos spaudos klaidos…: Nr. 8 (1913), p. 412 // Ateitis. – T. 1, Nr. 5/7 (1913), p. 290-301. 

Iš archyvų : [Laiškas kun. prof. Fulstui dėl hitlerininkų suimtų kun. W.Małachowskio ir J.Grasewicziaus paleidimo, 1943 m. / Su Vlado Žuko koment.] /Mečislovas Reinys // Naujoji Romuva - 1995, Nr. 1, p. 17.

„Kauno arkivyskupas metropolitas ir visi vyskupai gerbiamajai dvasiškijai ir viesiems Lietuvos katalikams siunčia sveikinimą…“ / Juozapas [Skvireckas], Justinas [Staugaitis], Juozapas [Kukta], Kazimieras [Paltarokas], Mečislovas [Reinys], Antanas [Karosas]. – Bibliogr. išnašose // Žemaičių prietelius. – 1935, geg. 12 (Nr. 19), p. 1-2. 

Keletas minčių apie filosofiją / M. Reinis // Ateitis. – T. 1, Nr. 8 (1913), p. 372-377; Nr. 9 (1913), p. 431-434. 

"Kovo mėn. 4 dieną š. m. čionykštis Filosofijos institutas turėjo nepaparastą iškilmę…", Louvain'e (Belgijoj) / M.R. // Ateitis. – T. 1, Nr. 4 (1913), p. 190. 

Kulturos darbas Lietuvoje ir ateitininkai / M. Reinis. – Bibliogr. išnašose // Ateitis. – T. 2, Nr. 9/12 (1914), p. 346-252 [i. e. 352]

Lietuvos kunigijai ir visiems tikintiesiems / Juozapas [Skvireckas], Justinas [Staugaitis], Juozapas [Kukta], Kazimieras [Paltarokas], Mečislovas [Reinys], Antanas [Karosas] // Žemaičių prietelius. – 1929, vas. 28 (Nr. 9), p. 1. 

Louvain'o universitas / M. Reinis. – Bibliogr. išnašose // Ateitis. – T. 1, Nr. 5/7 (1913), p. 248-255. 

"Mokslas čionykščiame universitete prasidėjo baigiantis spaliui…", Strasburg'as / M.R. // Ateitis. – T. 2, Nr. 2 (1914), p. 95-96. 

Moksleivija ir mokinimas Argentinos Respublikoje / José Dobler ; vertė M.R. ; [su vertėjo prierašu išnašoje] // Ateitis. – T. 2, Nr. 10 (1912), p. 425-429. 

Mokslinio lavinimos tikslas / M. Reinio // Ateitis. – 1920, sąs. 4/5, p. 121-125. 

Pasauležvalgos ingijimo kelias / M. Reinis. – Bibliogr. išnašoje // Ateitis. – T. 1, Nr. 3 (1911), p. 83-87. 

Rasizmo problema / Mečislovas Reinys ; [su prierašu apie autorių]. – Portr. – Persp. iš: Mečislovas Reinys, Rasizmo problema. Kaunas, 1939, p. 14-20, 38-41, 46-47, 66-97 // Lietuvos politinės minties antologija / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2012-. – T. 1, p. 446-466. 

Religijos visuotinumo klausime / M. Reinis ; [su redakcijos prierašu išnašoje] // Ateitis. – T. 2, Nr. 5/6 (1914), p. 225-234. 

Religiniai ateitininkų siekimai : [paskaitos santrauka] / Prof. Mečislovas Reinys // Ateitis. –2013, Nr. 1, p. 51-52. 

Religiniai ateitininkų siekimai / M. Reinys. – Portr. // Ateitis. –2007, Nr. 3, p. 22-23. 

Svetimtaučių nuomonės apie kauniškį šv. Rašto leidimą / M. Reinis // Viltis. – 1910, gruod. 15 (28) (Nr. 144), p. 2. 

Žmogaus gyvenimas tikėjimo šviesoje / M.Reinis // Spindulys. – 1910, Nr. 12, p. 183-184. 

Apie jį 

Apie dvasios ūglius : [Apie akivysk. prof. M.Reinį] / Algirdas Gaižutis // Literatūra ir menas - 1994, Gruod. 24, p. 5. 

Arkivyskupą Mečislovą Reinį prisimenant [1884 02 25 - 1953 11 08] / Aldona Vasiliauskienė // Naujasis dienovidis - 1994, Geg. 20, p. 12. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys. - Chicago, 1977. - 245, [3] p. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys [rankraštinė kopija]. - Chicago, 1977. - 187 mašinr. lap. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys diplomatinėje tarnyboje / Aldona Vasiliauskienė // Kardas - 1998, Nr. 3/4, p. 11. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys ir Kaunas / Aldona Vasiliauskienė // Kauno diena - 1994, Lapkr. 17, p. 8. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys ir "T. Aškūnų bei B. Asių kolchozo Moderniojo Cirko biuleteniai" / Aldona Vasiliauskienė // Istorija - 1999, T. 42, p. 12-13. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys / Juozas Čepėnas // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis - 2000, T. 27, p. 439-458. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentuose (1940 - 1941 m.) / Aldona Vasiliauskienė // Soter - 2000, Nr. 4, p. 57-67. 

Arkivyskupas [M.Reinys] mano atsiminimuose / Rimšaitė Rozalija // XXI amžius - 1996, rugpj. 23, p. 5, 8. 

Arkivyskupas [M. Reinys] mano atsiminimuose / Stasė Tamošaitienė-Rondomanskaitė // Dienovidis - 1999, bal. 9-15 (Nr. 14), p. 5. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys minimas Žemaičių sostinėje - Telšiuose / Aldona Vasiliauskienė // Žemaičių aidas - 1994, Lapkr. 18. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys - neeilinė asmenybė : (minint 110-ąsias metines) [1884 02 05 - 1953 11 08] / Aldona Vasiliauskienė // Voruta - 1994, Lapkr. 23 - 30 (Nr. 44), p. 1, 3. 

Arkivyskupas M.Reinys - psichologas : [apie Šiauliuose rengiamą konferenciją 110-osioms M.Reinio gimimo metinėms paminėti, 1884 02 05-1953] / S. Gudelis // Pedagogas - 1994, Spal. 20, p. 1. 

Arkivyskupas M.Reinys tėviškėje : [apie arkivysk. M.Reinio sodybos Madagaskaro k. tvarkymą ir ten vykstančius renginius, Zarasų raj.] / A. Duknys // Utenis - 1995, Kovo 23, p. 5. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys [1884-1953] / Valentina Jakimavičienė // Kalba Vilnius - 1994, Kovo 18-24 (Nr. 11), p. 5. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys : (1884 02 05 - 1953 09 08) / Aldona Vasiliauskienė // Apžvalga - 1999, vasaris (Nr. 2), p. 16. 

Arkivyskupui kankiniui Mečislovui Reiniui atminti / Gytis Subačius // Gimtasis kraštas - 1994, gruod. 1-7 (Nr. 45), p. 2. 

Arkivyskupui M.Reiniui - 110 metų / Regina Stumbrienė // XXI amžius - 1994, spal. 5, p. 5. 

Arkivyskupui Mečislovui Reiniui - 115 / Jonas Boruta // Utenis - 1999, vas. 6, p. 2. 

Arkivyskupo M.Reinio gimtoji sodyba [Madagaskaro kaimas, Zarasų rajonas] / Jonas Nemanis // Gimtinė - 1997, vas. 1-28 (Nr. 2), p. 2. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo bruožai / Aldona Vasiliauskienė // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis - 1995, T. 9, p. 449-490. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos / Aldona Vasiliauskienė ; Utenos rajono savivaldybės Arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo ir pagerbimo komisija, 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio fondas. - Utena : UAB "Utenos Indra", 2003 (Utena : Utenos Indra). - 78, [2] p. 

Arkivyskupo M. Reinio ir filosofijos daktaro kunigo J. Čepėno draugystės metraštis / Aldona Vasiliauskienė // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis - 2000, T. 27, p. 421-438. 

Arkivyskupo M.Reinio ir rašytojo A.Vienuolio bičiulis : [Apie filos. dr. kun. J.Čepėną, 1880 10 30 - 1976 01 27] // Darbas - 1995, spal. 28. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio pagerbimui : [apie renginius, skirtus arkivyskupo 110-ųjų gimimo metinių minėjimui] / Aldona Vasiliauskienė // Savanoris - 1994, Birž. 9. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio pozicija bolševizmo ir tikėjimo klausimais (spauda ir dokumentika) / Aldona Vasiliauskienė // Istorija - 1999, t. 39, p. 29-40. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884-1953) kelias į altoriaus garbę / Aldona Vasiliauskienė // Vakarinės naujienos - 1994, Lapkr. 29, p. 17. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio veikla vokiečių okupacijos metais (1941-1944) / Rūta Magdėnaitė // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis - 1999, T. 15, p. 133-160. 

Arkivyskupo prof. dr. Mečislovo Reinio darbai Lietuvos psichologijos baruose / Steponas Gudelis, Vytautas Karvelis // Logos - 1995/1996, Nr. 10, p. 38-50. 

Atlikę pareigą : vyskupai KGB (NKGB, MGB) kalėjimuose / Vidas Spengla. - Vilnius : Katalikų pasaulis, 1997. - 205, [3] p. : iliustr., portr., faks. - Bibliogr. išnašose. –M Reinys ir kt. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos / Aldona Vasiliauskienė ; Utenos rajono savivaldybės Arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo ir pagerbimo komisija, 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio fondas. - Utena : UAB "Utenos Indra", 2003 (Utena : Utenos Indra). - 78, [2] p. 

Arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884 - 1953) // Mūsų švyturiai. - Vilnius : Valst. leidybos centras, 1992. - P. 244 - 243. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 05 - 1953 11 08) įamžinimas paminkluose / Aldona Vasiliauskienė ; Aldonos Vasiliauskienės nuotr. - Nuotr. // Utenos apskrities žinios. - 2003, lapkr. 4, p. 1, 3. 

Dalinęs savo dvasios turtus kitiems : [Apie arkivyskupą M.Reinį] / V. Rastenienė // Utenis - 1994, Birž. 18, p. 2. 

Didysis irkluotojas į šiandieną : [apie arkivyskupą M. Reinį] / Aldona Vasiliauskienė // Dienovidis - 1999, vas. 12-18 (Nr. 6), p. 15. 

Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys pasinaudojant kun. J. Čepėno atsiminimais / Aldona Vasiliauskienė // Sandora - 1999, Nr. 7/8, p. 61-64. 

Dvasininkas, pedagogas, valstybininkas ir kankinys : prisimename arkivyskupą M. Reinį (1884 02 05 - 1953 11 08) / Aldona Vasiliauskienė // XXI amžius - 1999, lapkr. 5, p. 6-7. 

Dvasininkas su kario uniforma : [apie Šiaulių įgulos kapelioną T. Reinį] / Loreta Klicner // Šiaulių kraštas - 2002, gruod. 13, p. 1, 7. 

Dvasios milžinas : arkivyskupui M. Reiniui - 115 / Aldona Vasiliauskienė // Voruta - 1999, vas. 6, 13. 

Dvasios kelionė į susimąstymą : [apie moksl. konf. skirtą arkivysk., prof., akad. M.Reinio gimimo 110-osioms metinėms, Pakruojis] / N. Nilytė // Auksinė varpa - 1994, Lapkr. 9. 

Eskizai iš neparašytos vieno žmogaus istorijos : [arkivyskupo, prof. M.Reinio mirties 43-osioms metinėms] / Gražina Jankutė // Kauno diena - 1996, spal. 31, p. 8. 

Garbė kančių keliuos : [apie vakarą Antalieptėje arkivyskupui M.Reiniui paminėti] / Liongina Černiauskienė // Zarasų kraštas - 1996, geg. 10. 

Gyvenimas Dievui, Tėvynei, žmonėms : [apie arkivysk. M.Reinį, 1884 02 05 - 1953 11 08] / Aldona Vasiliauskienė // Lietuvos aidas - 1994, Lapkr. 24, p. 12. 

Iš arkivyskupo profesoriaus M.Reinio [psichologijos darbų] palikimo / Sigitas Gudelis // Mūsų kraštas - 1994, Gruod. 3, p. 5. 

Iš Lietuvos filosofijos, sociologijos ir teisės enciklopedijos : Romanas Bytautas, Ignas Danilavičius, ,Reinys, Mykolas Römeris, ir kt. // Lietuvos mokslas - 1997, t. 5, kn. 15, p. 28-29, 39-41, 54, 68, 96, 120, 142-146, 167, 178-181. 

J.e. arkivyskupui Mečislovui Reiniui - 110 [1884 02 05-1953 11 08] / Paulius Demikinis // Tremtinys - 1994, Lapkritis (Nr. 32), p. 7. 

Jis kentėjo už mūsų tautą : [Apie arkivysk. M.Reinį, 1884 - 1953 m.] Vytautas Petronis // Aukštaitis - 1994, Bal. 14. 

Ką mes žinome apie Juos? : Arkivysk. M.Reinio gimimo 110-osioms metinėms / Alfredas Guščius // Diena - 1994, Spal. 27, p. 7. 

Kankinys Mečislovas Reinys : [apie arkivyskupą, politinį kalinį] // Naujoji Aušra - 2002, rugsėjis, p. 5. 

Karo audroje ir anksčiau : [Prisiminimai apie vysk. M.Reinį] / Pranas Razmukas // Dienovidis - 1994, Gruod. 30, p. 12. 

Keli bruožai arkivyskupo Mečislovo Reinio portretui // Šv. Pranciškaus varpelis - 1994, Nr. 7/8, p. 90-93. 

Kraštiečiai nepamiršo: [apie M. Reinį} / Vytautas Baltakis. - Iliustr. // . - p. 75. 

Lietuva tikisi turėti tris naujus šventuosius : [apie arkivyskupų T. Matulionio, M. Reinio ir vyskupo V. Borisevičiaus beatifikacijos bylas] / Ingrida Vėgelytė // Lietuvos aidas - 1999, birž. 5, p. 24. 

Madagaskaras kaimas. - Nuotr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001-. - P.760. 

Madagaskare lyja : [apie išvyką į arkivysk. M.Reinio tėviškę, Zarasų raj.] / Genovaitė Šnurova // Utenis - 1995, Spal. 19, p. 2. 

Madagaskaro kankiniai : Tragiški arkivysk. M.Reinio giminių puslapiai / Vytautas Indrašius // Dienovidis - 1995, Geg. 12, 19. 

Mečislovas Reinys (1884 02 05 - 1953 11 08) : mecenatoriška veikla / Aldona Vasiliauskienė // Lietuvos aidas. - 2004, vas.5, p.9. 

Mečislovas Reinys apie bolševizmą : [apie 1941-1943 m. parašytus straipsnius] / Aldona Vasiliauskienė // Dienovidis - 1995, Spal. 27, p. 12-13.

Mečislovas Reinys apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį : [apie Vilkaviškio vyskupo prisiminimus, 1907-1927 m.] / Gintautas Ereminas // Voruta - 2002, kovo 9, p. 7. 

Mečislovas Reinys - vienas iš Lietuvos blaivybės sąjūdžio šalininkų / Gintautas Ereminas // Tautininkų žinios - 2002, gegužė (Nr. 9), p. 3. 

Mečislovo Reinio gimtoji sodyba / Jonas Nemanis. - Nuotr. // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 369 - 370. 

Mečislovo Reinio pažiūros į ugdymą ir jo psichologinius pagrindus / Ona Tijūnėlienė // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis - 2000, T. 27, p. 283-304. 

Metai, skirti arkivyskupui Mečislovui Reiniui; Idėjų organizatorius: Kun. akad. prof. A.Liuimos SJ 85-mečiui ] / Aldona Vasiliauskienė // Naujasis židinys - 1995, Nr. 1, p. 70-72, 72-75. 

Minėsime arkivyskupo Mečislovo Reinio 110-ąsias gimimo metines / Aldona Vasiliauskienė //
Kauno laikas - 1994, Lapkr. 18, p. 8. 

Miršta tik tos idėjos, už kurias niekas nemiršta : Arkivyskupo Mečislovo Reinio 50 -osios mirties metinės. - Nuotr. // Utenis. - 2003, lapkr. 4, p. 2. 

Moters pašaukimo pareigų vykdymo sąlyga - visavertis išsilavinimas : arkivyskupo Mečislovo Reinio pozicija / Ona Tijūnėlienė // Soter - 2001, Nr. 5, p. 103-114. 

„Nesiderina su vyskupo sąžine ir luomu" : pagal arkivyskupo M.Reinio bylą KGB archyve / Vidas Spengla // Katalikų pasaulis - 1997, Nr. 4, p. 10-12. 

"Nesiderina su vyskupo sąžine ir luomu..." : arkivyskupas M. Reinys KGB dokumentuose / Vidas Spengla // XXI amžius - 2000, lapkr. 3, 10. 

"O paveikslėlio jau nebeturiu"... : [Apie arkivysk. M.Reinį] / Jadvyga Drungaitė // Panevėžio balsas - 1994, Gruod. 24, 28, 29. 

Pagerbtas arkivyskupo, profesoriaus, akademiko Mečislovo Reinio atmininmas : [Apie M. Reinio 110-ųjų gimimo metinių paminėjimą Utenoje] / L. Kaminskienė // Utenis - 1994, Geg. 17. 

Pajuto Kūrėjo artumą / Gitana Vasalauskienė ; Gitanos Vasalauskienės nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2011, geg. 3, p. 6. 

Paminėtos arkivyskupo [M.Reinio] gimimo metinės ir pagerbta jo kančia : [apie LKMA mokslinę konferenciją, Alytus] / Vincas Tumosa // Ramovė - 1994, Geg. 25. 

Prisiminėme Lietuvos kankinį : [apie arkivysk. M.Reinio (1884-1953) 110-ųjų gimimo metinių paminėjimą Utenoje] / P. Adomonis // XXI amžius - 1994, Geg. 27, p. 3, 8. 

Pašaukimo kankinys : M. Reiniui - 115 : esė / Julius Pastarnokas // Gyvenimas - 1999, kovo 6, kovo 20, 27. bal. 10, 17, 24, geg. 1, 15, 29, birž. 12, 19, 26, priedas "Birštono versmės".
50 metų, kai užgeso arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvybė / Jonas Nemanis. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2003, lapkr. 7, p. 2. 

Posėdis, skirtas Mečislovui Reiniui / Kristina Pyragytė // Utenos apskrities žinios. - 2003, lapkr. 4, p. 3. 

Prieš 50 metų užgeso arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvybė / Jonas Nemanis ; Jono Nemanio nuotr. - Nuotr. // Gimtinė. - 2003, lapkr. 1 - 30, p. 2. 

Prokatedroje paminėtos trys svarbios sukaktys : [apie Lietuvos bažnytinės provincijos, Vilkaviškio vyskupijos 70-mečio, vyskupo J.Žemaičio 70-mečio ir M.Reinio konsekravimo vyskupu paminėjimą, Marijampolė] / Jolanta Račaitė // Suvalkietis - 1996, rugs. 5, p. 1. 

Reabilituoti - tai pažeminti didvyrius : [Apie minėjimą, skirtą arkivyskupo M.Reinio atminimui] / Alfonsas Svarinskas // Apžvalga - 1994, Geg. 20-26 (Nr. 20), p. 7. 

Reinys Mečislovas // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 37, P. 496. 

Reinys Mečislovas ( g. 1884 02 05 - 1953 11 08 ). - nuotr. // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 25, P. 84. 

Rengiamas leidinys "Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos" // Utenis. - 2003, lapkr. 4, p. 2. 

"Saulės" gimnazijoje.Įvykių sūkuryje.Utenoje didelių sukrėtimų laikotarpiu.Susidūrimas su vokiečiais. Skaudūs ir baisūs išgyvenimai. : [iš kanauninko Petro Raudos atsiminimų] / Petras Rauda // Utenis. - 2001, rugpj.23, p.4-5, rugpj. 25, p.4, rugpj. 28, p.4, rugpj. 30, p.4-5, rugs. 1, p.3, rugs. 4, p.3, rugs. 6, p.3-4-5, rugs. 8, p.3, rugs. 11, p.4. 

Sugrįžta iškili asmenybė... : [apie konf. Alytuje skirtą arkivysk. M.Reinio įamžinimui (1884-1953 m.)] / Jurgis Kochankas // Alytaus naujienos - 1994, Geg. 27, p. 3. 

Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą : [apie arkivysk. M. Reinį, 1884 02 05 - 1953 11 08] / Aldona Vasiliauskienė // Amžius - 1994, Vas. 5-11 (Nr. 5), p. 22-23. 

Ten perėdavo net gandrai ir antys : [apie arkivyskupo M. Reinio tėviškę, Daugailiai, Utenos rajonas] / Daina Parulskienė // Sandora - 1999, Nr. 7/8, p. 65-67. 

Tenušvinta mūsų kankinių šviesa : [apie kunigus M.Reinį, T.Matulionį ir V.Borisevičių, ryšium su Vatikane pradėta byla, dėl jų paskelbimo palaimintaisiais] // Gimtasis Rokiškis - 1994, 
Liep. 14. 

Turime į ką atsiremti : [Arkivysk. M. Reinio 110-osioms gimimo metinėms] / Aldona Grigaravičienė // Utenis - 1994, Geg. 12, p. 3. 

Utenoje prisimintas arkivyskupas M. Reinys : [Apie konferenciją jo gimimo 110-osioms metinėms pažymėti] / Vytautas Guiga // Lietuvos rytas - 1994, Geg. 14, p. 21.

Vilniaus arkivyskupas Mečislovas Reinys : kun. E. Basio prisiminimai apie Vilniaus arkivyskupijos valdytoją arkivyskupą M. Reinį / Edmundas Basys // Voruta - 2002, saus. 5, 19, vas. 2, 23. 

Vilniaus arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo bruožai / Gintautas Ereminas // Lietuvos aidas. - 2002,rugs.12, 16, p.11. 

Vyskupas Mečislovas Reinys "Ateities" žurnalo puslapiuose / Aldona Vasiliauskienė // Logos - 2002, Nr. 30, p. 172-182. 

Vyskupas Mečislovas Reinys Amerikoje / Aldona Vasiliauskienė // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis - 1999, T. 15, p. 675-730. 

Vyskupas Mečislovas Reinys ir saleziečiai / Aldona Vasiliauskienė // Saleziečių žinios - 1998, Nr. 2, p. 22-24. 

Vyskupas Mečislovas Reinys ir Vilkaviškio vyskupija / Kęstutis Žemaitis // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis - 2000, T. 16, p. 229-236. 

Vyskupui Mečislovui Reiniui atminti // Zarasų kraštas. - 2008, gruod. 23, p. 4. 

Žodžiai nesiskyrė nuo darbų : [politinio kalinio, arkivyskupo M. Reinio mirties 48-osioms metinėms] / Aldona Kačerauskienė // XXI amžius - 2001, lapkr. 16, p. 7. 

Žvilgsnis iš toli ir arti: [apie M. Reinį] / Pertas Baltuška // Utenis. - 2002, liep. 7, p.2.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas