Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Pranui Čepėnui - 115

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918-1920 = The Lithuanian wars for independence 1918-1920 / Kazys Ališauskas ; Liet. veteranų s-ga "Ramovė" ; red. Pranas Čepėnas. - Čikaga : Liet. veteranų s-ga "Ramovė", 1972-. 

Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška - vyriausias redaktorius … et al. ; redakcinė komisija: Jonas Balkūnas … et al.]. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - 37 t. : iliustr.

Lietuvos universitetas , 1579 - 1803 - 1922 = The Universsity of Lithuania, 1579 - 1803 - 1922 / redagavo Pranas Čepėnas ; [redakcinė komisija: pirmininkas Vincentas Brizgys… [et al.]. - Chicago (Ill.) : Lietuvių profesorių draugija Amerikoje, 1972 (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). - iliustr. - Gret. antr. papild. antr. lape. - Santr. angl. - Su A. Juodvalkio autogr. inv. nr. 04/2988 (C170). - Bibliogr.: p. 785-816 ir str. gale. - Vardynas: p. 851-894.

Naujųjų laikų Lietuvos istorija : 2 t. / Pranas Čepėnas ; spaudai parengti padėjo Albina Sirutytė-Čepėnienė. - Chicago : K. Griniaus fondas, 1977-1986. - 1 t. 

Naujųjų laikų Lietuvos istorija / Pranas Čepėnas. - Fotogr. leid. - Vilnius : Lituanus, 1992. - 2 t. : iliustr. - 

Sacerdos in aeternum : Velaikių Juozelio atsiminimai / Juozapas Čepėnas ; [sudarytojas Juozas Čepėnas ; spaudai parengė Audronė Viktorija Škiudaitė]. - Kaunas : Lututė, 2010 (Vilnius : Baltijos kopija). - 607, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. - Turinyje aut.: Jonas Bagdonas, Pranas Čepėnas, Audronė Viktorija Škiudaitė. - Pavardžių r-klė: p. 595-607. 

Velaikių Čepėnai : [giminės istorija / sudarytojas Juozas Čepėnas ; spaudai parengė Audronė V. Škiudaitė]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). - 675, [1] p. : iliustr., faks., geneal. schem., portr. ; 25 cm. - Turinyje aut.: Ina Čepėnaitė-Užgirienė, Algirdas Mečislovas Čepėnas, Juozapas Čepėnas, Juozas Čepėnas, Pranas Čepėnas, Vytautas Čepėnas, Antanas Dundzila, Saulius Girnius, J. Jakštas, Jurgis Jašinskas, Rimantas Kviklys, Danguolė Kviklytė-Karkalienė, Česlovas Laurinavičius, Vincas Maciūnas, Jonas Minkevičius, Juozas 
Prunskis, A.E. Senn, Juozas Sirutis, Audronė Viktorija Škiudaitė, Aldona Vasiliauskienė, Liuda Viliūnienė. - Vert.: Judita Paulionienė. - Bibliogr. str. gale. - Vardų sąrašas: p. 664-675. - 

Straipsniai 

Ar kalta tauta dėl žydų naikinimo? / Pranas Čepėnas. – Persp. iš: Tėviškės žiburiai, 1977, kovo 17-24-31 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 283-294. 

Dr. kunigo Juozo Čepėno gyvenimas ir darbai / Pranas Čepėnas. – Iliustr., portr. // Sacerdos in aeternum / Juozapas Čepėnas. – Kaunas : Lututė, 2010. – P. 13-22. 

Ir artimoji praeitis verta istorijos tomų : pokalbis su "Naujųjų laikų Lietuvos istorijos" autoriumi Pranu Čepėnu. – Persp. iš: Draugas. Mokslo, meno, literatūros priedas. 1977, spalio 1 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 295-301. 

Lietuvių enciklopedijos negerovės / Pranas Čepėnas. – Iliustr. – Persp. iš: Naujienos, 1955, nr. 75-77 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 276-282. 

Naujų laikų Lietuvos istorija / Pranas Čepėnas //Kultūros barai.- 1990, Nr, 4, p, 75-78; Nr. 5, p. 75-78; Nr. 6, p. 59-62; Nr.7/8, p. 108-110; Nr. 9, p. 75-78. 

Pastabos dėl M. Krupavičiaus atsiminimų / Pranas Čepėnas. – Rec. leid.: Atsiminimai / Mykolas Krupavičius. Chicago, 1972 // Sėja. – 1972, Nr. 4, p. 37-41. 

Žiemos idilija ; Kūčių vakaras tėviškėj ; Debesėliai ; Mano tėviškė ; Rūpintojėlis ; Žemei ir sau ; Pilis ; Ruduo ; Jūra ; Einu ; Išeisiu ; "Ar meni, kai ėjom svyrant vasarojui…" ; "Sakiau tau, sese…" ; "Tai kam gyventi…" ; 1941 m. Kalėdos ; "Lietuva, mano žeme miela…" ; Peizažas ; Žemė ; "Vėjas ir darganos slankioja po žemę…" : [eilėraščiai] / Pranas Čepėnas ; [Prano Čepėno piešiniai]. – Faks., iliustr., portr. // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 405-418.

Apie jį 

Ateitininkai kariai - tėvynės gynėjai / Vincentas Rastenis. – Portr. – Turinys: Generolas Vincas Grigaliūnas-Glovackis ; Generolas Jonas Juodišius ; Generolas Kazys Ladiga ; Pulkininkas Jonas Šlepetys ; Juozas Barisas ; Leonas Prapuolenis ; Partizanų kapelionas Justinas Lelešius ; Kapitonas Juozas Lukša ; Mokytojas Konstantinas Bajerčius ; Inžinierius daktaras 
Algimantas Šuminas ; Pranas Čepėnas ; Julijonas Būtėnas ; Bronius Krivickas // Ateitininkai / sudarytojas Vincentas Rastenis. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2003. – P. 217-228. 

Atsiminimų trupinėliai apie krikšto tėvelį Praną Čepėną / Juozas Čepėnas // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 220-222. 

Čepėnai / Juozas Čepėnas. – Iliustr. – Str. taip pat: Dr. kun. Juozapas Čepėnas ; Pranas Čepėnas ; Nikodemas Čepėnas ; Algirdas Čepėnas ; Algirdas Mečislovas Čepėnas apie pradžią gyvenimo Amerikoje ; Vytautas Čepėnas ; Povilas Čepėnas ; Kęstutis Čepėnas ; Vytautas Čepėnas, jaunesnysis ; Kun. Juozas Čepėnas // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 483-580. 

Čepėnas Pranas // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 37, P. 111. 

Čepėnas Pranas ( g. 1899 04 04 ). - nuotr. // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 4, P.165. 

Čepėnas Pranas, istorikas. Mirė 1980 10 03 ( ne 12 03 ) // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-2002. - P. 567. 

Čepėnas Pranas. - Nuotr. // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-2002. - T. 1, P. 197 -198. 

Čepėnas Pranas (1899 04 04 - 1980 10 03) / Aldona Vasiliauskienė. - Nuotr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001-. - [T.] 4, P. 305. 

Dar vieno istoriko netekus: [apie profesorių Praną Čepėną] / J. Jakštas. – Persp. iš: Dirva, 1980, spalio 30 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 200-203. 

Gimusi tremtyje Bostono enciklopedija : Lietuvių enciklopedija mini 60-ąjį jubiliejų: [Čepėnas, Pranas, 1899-1980 ir kt.] / Tomas Prikėnas. – Iliustr. // Europos spalvos. –2013, Nr. 5 (gegužė), p. 19. 

Inos Čepėnaitės Užgirienės pranešimas Prano Čepėno minėjimui Kaune // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 212-213. 

Ir artimoji praeitis verta istorijos tomų : pokalbis su "Naujųjų laikų Lietuvos istorijos" autoriumi Pranu Čepėnu. – Persp. iš: Draugas. Mokslo, meno, literatūros priedas. 1977, spalio 1 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 295-301. 

Istorikas ir enciklopedininkas Pranas Čepėnas / Audronė V. Škiudaitė. – Portr. // Pasaulio lietuvis. –2010, Nr. 1, p. 38-39. 

Istorikas ir enciklopedininkas Pranas Čepėnas / Audronė V. Škiudaitė. – Portr. // Varpas. – 2009, Nr. 42 (2009/2010), p. 218-222. 

Istorikas Pranas Čepėnas : [biografija ir apie Prano Čepėno knygos "Naujųjų laikų Lietuvos istorija" II tomąudarytojai Rita Jurkevičienė, Rimgaudas Mališauskas].] / Rita Jurkevičienė. – Portr. // Daugailių kraštas ir žmonės / [s Istoriko pomirtinė dovana / Juozas Prunskis. – Persp. iš: Draugas. 1986, birželio 12 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 255-256. 

Įžangos žodis: [apie mokslininką, enciklopedininką, visuomenininką Praną Čepėną] / Audronė Viktorija Škiudaitė. – Portr. // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 155-161. 

Kai garsūs žmonės palieka šią žemę, jų atminimą ir nuopelnus saugome mes visi. Ar visada taip yra?: [ apie Utenos rajono Daugailių krašto žymius žmones, jų atminimo išsaugojimą] / Eugenija Barskevičienė ; Ritos Jurkevičienės ir autorės nuotr. – Iliustr. // Utenis. –2007, rugs. 4, p. 1-3. 

Lietuvos nepriklausomybės atstatymas : Prano Čepėno "Naujųjų laikų Lietuvos istorija" II tomas, 1986 / J. Jakštas. – Persp. iš: Tėviškės žiburiai, 1986, spalio 21 - lapkričio 4 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 264-271. 

Mano idealas – humaniškumas: [apie istoriką, visuomenės veikėją Praną Čepėną] / Audronė Viktorija Škiudaitė. – Faks., iliustr., portr. // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 377-404. 

Mano tėvas Pranas Čepėnas / Ina Čepėnaitė Užgirienė. – Bibliogr.: 5 pavad. // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 207-212. 

Naujųjų laikų Lietuvos istorija : pirmasis tomas Prano Čepėno rašomos Lietuvos istorijos / J. Jakštas. – Persp. iš: Tėviškės žiburiai. 1977, lapkričio 3 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 236-242. 

Naujųjų laikų Lietuvos istorija / Saulius Grinius. – Persp. iš: Draugas. Mokslo, meno, literatūros priedas. 1978, birželio 10 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 246-251. 

Pasviręs kryžius pasakoja…: [apie garsią Utenos krašte Čepėnų giminę ir jų gimtąją sodybą] / Juozas Čepėnas. – Nuotr. // XXI amžius. –2004, saus. 2, p. 7. 


Pirmoji demokratijos pergalė Lietuvoje : [Spaudos grąžinimo 100-osioms metinėms, Pranas Čepėnas it kt.] / Rimantas Skeivys. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Į laisvę.  - Nr. 147 (2004), p. 5-15. 

Pr. Čepėno istorijos pristatymas / V.K. – Persp. iš: Naujienos. 1977, gruodžio 6-7 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 243-245. 

Pranas Čepėnas : keli prisiminimų brūkšniai / Vincas Maciūnas // Rinktiniai raštai / Vincas Maciūnas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. – P. 874-876. 

Pranas Čepėnas : keli prisiminimų brūkšniai / Vincas Maciūnas. – Persp. iš: Draugas. Mokslo, meno, literatūros priedas. 1985, gruodžio 28 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 204-206. 

Pranas Čepėnas – Lietuvos istoriografijai : [1995 m. kalba minint Prano Čepėno mirties metines] / Česlovas Laurinavičius // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 214-216. 

Pranas Čepėnas (istorikas) / Aldona Vasiliauskienė. – Bibliogr. str. gale // Monsinjoras Petras Baltuška / Aldona Vasiliauskienė. – Utena : Utenos Indra, 2011. – P. 392-396. 

Pranas Čepėnas: gyvenimo ir veiklos bruožai / Aldona Vasiliauskienė. – Faks., iliustr. – Bibliogr.: 73 pavad. // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 162-199. 

Prano Čepėno "Naujųjų laikų Lietuvos istorija" / Jurgis Jašinskas. – Persp. iš: Dirva. 1986, rugpjūčio 7 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 257-263. 

Prano Čepėno "Naujųjų laikų Lietuvos istorijos" II tomas / Jurgis Jašinskas. – Persp. iš: Dirva. 1980, rugpjūčio 7 // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 252-254. 

Prano Čepėno nepakeičiamoji bendradarbė. – Iliustr. // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 305. 

Pranui Čepėnui - 100 metų / Česlovas Laurinavičius. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos istorijos metraštis. – ISSN 0202-3342. – 1999, p. 343-346. 

Pranui Čepėnui – 100 metų / Česlovas Laurinavičius // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 232-235. 

Prisiminimai apie dėdę Praną / Vytautas Čepėnas. – Iliustr. // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 223-231. 

Svarus indėlis į moderniosios Lietuvos istorijos mokslą / A.E. Senn. – Persp. iš: Akiračiai, 1986, lapkritis. – Rec. leid.: Naujųjų laikų Lietuvos istorija / Pranas Čepėnas // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 272-275. 

Tarsi Lietuvos ąžuolai = Kilieji Čepėnai: Čepėnas, Pranas, 1899-1980] [ / Jonas Kirlys // Gimtinė. - 2001, rugs. 1-30, p.2. 

Žiupsnelis prisiminimų apie dėdę Praną / Algirdas Mečislovas Čepėnas. – Faks., iliustr. // Velaikių Čepėnai / sudarytojas Juozas Čepėnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – P. 217-219.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas